Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige – aktuella beslut oktober 2023

Lunds framtida avloppsrening och årets andra delårsrapport – det är två av ärendena som kommunfullmäktige beslutade om den 25 oktober.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Beskedet till VA Syd: led avloppet till Malmö via Lomma

Lunds kommun har ändrat inriktning i frågan om var kommunens avloppsvatten ska renas i framtiden. I ett yttrande till VA Syd som kommunfullmäktige har godkänt skriver Lund att kommunen delar VA Syds bedömning att det är bättre att framöver rena Lunds avloppsvatten i Nya Sjölunda i Malmö än i Källby avloppsreningsanläggning. Kommunens tidigare inriktning var att i stället bygga ut Källby, vilket kommunfullmäktige röstade igenom den 31 mars 2022. I yttrandet som nu ska skickas till VA Syd förordar Lund att avloppsvattnet ska skickas i ledning till Lomma och därefter vidare till Nya Sjölunda, och inte via en underjordisk tunnel direkt till Malmö. Samtidigt påpekar kommunen att ansvaret för att se till att Lund har en fungerande avloppshantering helt och fullt ligger på VA Syd. Det är enligt förbundsordningen VA Syds fulla ansvar och det är också förbundsfullmäktige i VA Syd som fattar beslutet om investeringen som behövs för en fungerande avloppsanläggning. Lunds ställningstagande är inte på något sätt bindande för VA Syd.

Bakgrunden till yttrandet är att VA Syds förbundsstyrelse den 18 augusti 2023 beslutade att arbetet med att projektera för ett nytt reningsverk i Källby ska avslutas. Samtidigt beslutade VA Syd att vidta åtgärder för att begränsa anslutningen av ytterligare fastigheter till avloppsnätet som leder till Källby. Det senare beslutet markerar Lund mot i sitt yttrande. När kommunen växer behöver VA Syd anpassa sitt arbete efter de förändrade förutsättningarna, och har inte rätt att själv sätta premisserna för Lunds kommuns utveckling, påpekas det i yttrandet.

När kommunfullmäktige behandlade ärendet den 25 oktober beslutades även att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med berörda nämnder säkerställa allmänhetens tillgänglighet till området där Källby avloppsreningsanläggning ligger, genom att begränsa exploateringen till i huvudsak redan hårdgjorda ytor. Vidare ska det utredas hur man kan skapa ett skyddsavstånd till Höje å som bidrar till områdets naturvärden. Tekniska nämnden får i uppdrag att i samråd med VA Syd utreda möjligheten att med hjälp av dagvatten skapa ett jämnare flöde i Höje å.

Kommunfullmäktige beslutade även om flera insatser för att minimera dag- och spillvattenflödet i Höje å. Byggnadsnämnden får i uppdrag att driva ett aktivt planarbete som initierar ett stadsbyggande med ett helhetsperspektiv att minimera detta flöde, och kommunstyrelsen ska tillsammans med berörda nämnder och helägda bolag arbeta för att i all nyproduktion och ombyggnad av fastigheter utnyttja bästa möjliga teknik för att minimera spillvattenflödet.

Delårsrapport 2: bättre ekonomi men svårt att nå klimatmålet

En delårsrapport för perioden 1 januari-31 augusti 2023 har godkänts av kommunfullmäktige. Enligt rapporten fortlöper kommunens verksamheter enligt plan. Arbetet med de fyra övergripande mål kommunfullmäktige beslutade om i december 2022 går i rätt riktning. Tre av målen bedöms vara inom räckhåll: att senast år 2026 vara landets tryggaste kommun, ha fått fler lundabor i arbete och vara sverigeledande inom tillitsbaserad styrning och ledning. Det fjärde målet; att nå klimatneutralitet senast 2030, bedöms bara delvis kunna uppnås, eftersom stora utmaningar kvarstår beträffande utsläpp av växthusgaser inom transportsektorn.

Vad gäller ekonomin ser läget ljusare ut än det gjorde för fyra månader sedan, enligt delårsrapporten. Samtliga bolag och kommunalförbund visar nu resultat i nivå eller över budget. Resultatet för helåret för Lunds kommun väntas uppgå till 24 miljoner kronor, vilket är 47 miljoner kronor högre än budget. Sett till hela kommunkoncernen, där även de kommunala bolagen ingår, väntas helårsresultatet bli 246 miljoner kronor före skatt.

Det förbättrade resultatet kan förklaras med flera saker: skatteintäkterna har utvecklats bättre än väntat, tack vare en oväntat stark arbetsmarknad. Vård- och omsorgsförvaltningen har under sommaren tagit emot statliga bidrag. Flera investeringar i olika projekt har skjutits på framtiden och resultatförbättrande åtgärder har genomförts i den kommunala organisationen.

Detta effektiviseringsarbete kommer att fortsätta för att möta de ekonomiska utmaningar som kommer med både en försämrad konjunktur och den pågående befolkningsutvecklingen.

Vill du se mötet i efterhand?

Webbsändningarna från kommunfullmäktiges möten ligger kvar även efteråt. Några dagar efter mötet finns även en version med undertexter.

Här är webbsändningen

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 22-23 november 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan: