Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden – aktuella beslut 7 mars 2023

Årsanalys för 2022 samt renovering av Vårfruskolan. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 7 mars.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Årsanalys för barn- och skolnämndens verksamheter 2022

Barn- och skolnämnden ska sammanställa en årsanalys där bland annat ekonomiskt resultat, måluppfyllelse och händelser av väsentlig betydelse ska redovisas. Nämnden beslutade på sitt sammanträde att godkänna den rapport som tagits fram.

Av årsanalysen framgår bland annat att barn- och skolnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse för 2022 om 29 miljoner kronor, vilket motsvarar en procent av den beslutade budgeten för året, 2 729 miljoner kronor.

Barn- och skolnämnden hade för 2022 fem utvecklingsmål kopplat till kommunfullmäktiges fokusområden. I uppföljningen av dessa konstateras bland annat att kunskapsresultaten i årskurs 9 försämrades jämfört med 2021, både i Lund och i riket. Den upplevda stressen minskade marginellt bland eleverna i årskurs 8 och ökade marginellt hos eleverna i årskurs 5. Andelen elever i årskurs 6 och 9 som inte uppnådde kunskapskraven i svenska, svenska som andraspråk, matematik eller engelska ökade.

Bland årets väsentliga händelser lyfts bland annat årets skolresultat, en treårig kompetensutvecklingsinsats för samtliga enheter, nya bestämmelser i skollagen samt förändrade läroplaner och kursplaner.

Beställning av renovering av Vårfruskolan

Vårfruskolan i centrala Lund är i behov av renovering. Skolans verksamhet bedrivs till största delen i ett äldre hus med en byggnadsstandard som inte uppfyller dagens krav kopplat till fastigheten. Utöver de fastighetsmässiga bristerna finns även ett underskott av lokaler för den pedagogiska verksamheten. Ett underlag för beslut om renovering och tillbyggnad av skolan har därför tagits fram.

Av beställningen framgår att skolan efter investeringen som föreslås får kapacitet för 350 elever i årskurs F-6, vilket motsvarar totalt 14 klasser. I projektet ingår bland annat renovering av huvudbyggnaden samt uppförande av en ny tillbyggnad. Utemiljön blir mindre än målsättningen som beskrivs i Lunds kommuns råd och riktlinjer för grundskolor. Verksamheten arbetar aktivt för att erbjuda eleverna en god utemiljö och en kompletterande yta i form av takmiljö med växtlighet föreslås. Tidplanen för projektet innebär evakuering av skolan under läsåret 2024/2025 samt att skolan flyttar in i sina nya lokaler vid start av höstterminen 2025.

Barn- och skolnämnden beslutade att beställa om- och tillbyggnad av skolan enligt det underlag som tagits fram. Ärendet går nu vidare för prövning och beslut i kommunstyrelsen.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: