Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut 21 mars 2023

Ett Lundaförslag om likvärdig skola öster om motorvägen i Lunds tätort var en av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 21 mars.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Lundaförslag: Likvärdig skola öster om motorvägen i Lunds tätort

Barn- och skolnämnden har tagit emot ett Lundaförslag med titeln Likvärdig skola öster om motorvägen i Lunds tätort. Förslagslämnaren föreslår att kommunen satsar på skolorna öster om motorvägen och säkerställer att skolorna (även under eventuella ombyggnationer och renoveringar) lever upp till kommunens målsättningar om närhet till skolan, en likvärdig skola och gynnsamma förutsättningar för att kunna bevara och utveckla en blandad bebyggelse.

Barn- och skolförvaltningen anser att den planering som barn- och skolnämnden beslutat för skolorna i östra delarna av Lunds stad innebär en satsning på verksamheterna. Planeringen grundar sig delvis på fastighetsmässiga aspekter då flera av skolorna har stora underhållsbehov. Planeringen utgår även från hur investeringarna kan göras på ett sätt som i så liten utsträckning som möjligt påverkar elevernas skolgång. Planeringen tillfredsställer i stor utsträckning behovet av en skola nära hemmet. Genom att en ny skola byggs på Brunnshög säkerställs närhet till skola för kommande elever inom området. Planeringen tar särskilt hänsyn till elever i tidiga skolåren där närheten är speciellt viktig.

Barn- och skolnämnden beslutade att besvara Lundaförslaget enligt vad som framgår av förvaltningens tjänsteskrivelse.

Informationsärende Hans och Greta

Barn- och skolförvaltningen har påbörjat arbete kring förskolan Hans och Greta enligt barn- och skolnämndens lokalförändringsprocess. Hans och Greta är en förskola som är en inhyrning från LKF med plats för tre avdelningar på Norra Fäladen i Lund. Dialog har förts med vårdnadshavare enligt nämndens lokalförändringsprocess. Förslag att flytta hela verksamheten till Annegårdens förskola har diskuterats med vårdnadshavare och personal. Barn- och skolnämnden noterade informationen.

Nämndens årliga lokalplaneringseminarium

I anslutning till nämndens sammanträde fick politikerna i nämnden en utbildning och genomgång av tjänstepersoner på barn- och skolförvaltningen. Temat för utbildningsdagen var fördjupning i strategisk lokalplanering, bland annat fick nämnden ta del av befolkningsprognosen som ligger till grund för framtida lokalbehov. De fick även möjlighet att diskutera vilka behov som finns framöver och vilka prioriteringar som bör göras.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: