Länk till startsidan

Barn- och skolnämnden - aktuella beslut april 2023

Samarbetsavtal för Stenkrossen, lokalförändring för Hans och Greta förskola och en statlig utredning om allmänt fritidshem. Det är några av de frågor som barn- och skolnämnden behandlade på sitt sammanträde den 26 april.

Beslutsunderlag från sammanträdet finns att ta del av här

Protokollet publiceras på samma sida så snart det är justerat. Här följer kort information om ett urval av ärendena från nämndens sammanträde:

Samarbetsavtal för förskolelokaler i kvarteret Stenkrossen

Planering för kvarteret Stenkrossen i centrala Lund pågår. Inom området ska bland annat finnas en förskola med kapacitet för 134 barn. Förskolan planeras till en byggnad som också ska rymma hyreslägenheter.

Serviceförvaltningen har tillsammans med LKF tagit fram ett samarbetsavtal avseende förskolelokalerna i kvarteret. Lokalerna förväntas stå klara till hösten 2027. LKF svarar för uppförande, finansiering, uthyrning och förvaltning av förskolan. När förskolan på Stenkrossen är klar ska Arkens förskola lämna sina paviljonger och flytta dit.

Barn- och skolnämnden beslutade att föreslå kommunstyrelsen att teckna samarbetsavtal enligt förslaget.

Lokalförändring Hans och Greta förskola

I Lunds kommuns strategiska lokalförsörjningsplan konstateras att kapaciteten inom Norra fäladen bör justeras genom avveckling av mindre enheter. Analysen bygger på befintlig kapacitet och befolkningsutveckling för området. Mot bakgrund av detta har barn- och skolförvaltningen genomfört ett arbete kring förskolan Hans och Greta enligt nämndens lokalförändringsprocess.

Hans och Greta är en förskola som är en inhyrning från LKF med plats för tre avdelningar på Norra Fäladen i Lund. Till hösten har förskolan 22 barn. Dialog kring förslaget att avveckla förskolan har förts med vårdnadshavare och personal.

Barn- och skolnämnden beslutade, enligt det utskickade förslaget, att avveckla Hans och Greta förskola samt att erbjuda barnen plats på Annegårdens förskola. Förskolans lokaler sägs upp i samband med flytten.

Remiss: Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid

Utbildningsdepartementet har skickat betänkandet ”Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid, SOU 2022:61" på remiss. Barn- och skolnämnden har fått i uppdrag att lämna yttrande för Lunds kommuns räkning.

I betänkandet lämnas förslag om införande av avgiftsfritt allmänt fritidshem för alla 6–9-åringar. Därutöver ska 6–12-åringar kunna erbjudas fritidshem eller öppen fritidsverksamhet eller mer tid i dessa två verksamheter mot bakgrund av barnets levnadsvillkor. En stärkt informationsskyldighet föreslås också liksom ändringar i skollagen och vissa förordningar som är tänkta att understödja reformens genomförande samt bidra till att kvaliteten i fritidshemmet bibehålls och utvecklas.

Barn- och skolnämnden beslutade lämna yttrande över remisshandlingarna enligt det förslag som förvaltningen tagit fram. Av yttrandet framgår att nämnden bedömer att ändringarna som föreslås i huvudsak är positiva. Med ett eventuellt ökat barnantal i fritidshemmet kommer barn- och skolnämnden dock stå inför vissa utmaningar såsom tillhandahållande av ändamålsenliga lokaler och rekrytering av fritidshemspersonal. Utifrån hur vårdnadshavare väljer att ha barnet på fritidshem kan förslaget även innebära ett inkomstbortfall för kommunen.

Mer om barn- och skolnämnden

Samtliga sammanträdeshandlingar som kallelser, beslutsunderlag och protokoll till barn- och skolnämndens möten, samt sammanträdestider för året, finns tillgängliga här.

Kontaktuppgifter till politiker i barn- och skolnämnden hittar du här.

Uppdaterad:

Dela sidan: