Länk till startsidan

Byggnadsnämnden – aktuella beslut juni 2023

Under torsdagen beslutade byggnadsnämnden om utvecklingen av tre olika områden på Västerbro. En av detaljplanerna gör det möjligt med 650 nya bostäder i sju kvarter. Andra ärenden var bland annat att två gator i Södra Sandby namnges till Uppförsbacken och Nerförsbacken.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Flera gator och vägar har fått namn

I Södra Sandby ska det snart byggas ett nytt bostadskvarter. De nya gatunamnen, Uppförsbacken och Nerförsbacken, är inspirerade av områdets höjdskillnader.
För att underlätta för paketleveranser till boende utanför Hällestad har två vägnamn beslutats.
Vägen som går förbi gården Agelund heter numera Agelundsvägen och den större vägen i nordsydlig riktning får namnet Stavastensvägen. Vägen sträcker sig förbi ett område med fornminnen där Stavastenen inspirerat till vägnamnet.

Urban odling säkrad i Brunnshög

Byggnadsnämnden har antagit en ändring i en detaljplan för Kunskapsparken i norra Brunnshög så att det blir juridiskt möjligt att upplåta platsen för bland annat odlingslotter. Den fysiska utformningen av platsen är redan genomförd och kommer inte att påverkas av planändringen. Avsikten har hela tiden varit att platsen i Kunskapsparken ska användas för odling. När detaljplanen ändrats så att en del av marken blir ” kvartersmark” i stället för ” allmän platsmark” kan Lunds kommun skriva avtal med odlarna.

Västerbro får radhus ovanpå parkeringshus

En ny detaljplan antogs som gör det möjligt att bygga sju nya kvarter på Västerbro. Planen ger ungefär 650 nya bostäder i olika former, allt från studentbostäder till Lunds första takradhus som kommer att byggas ovanpå parkeringshuset. Det blir också en ny förskola i området.
Nämnden bestämde även att planeringsarbete ska starta för kvarteren Virket 1 och 3 där det blir bostäder och service längs med Öresundsvägen. I ett inriktningsbeslut för kvarteren Länsmannen och Töebacken i lite längre söderut på Västerbro beslutade nämnden om en ny struktur för kvarteren. Den nya strukturen behövs då en av det inte längre är aktuellt med en skola där.

Riktlinjer för solceller antogs

I plan- och bygglagen finns en generell bestämmelse om att det inte krävs bygglov för att sätta upp solceller och solfångare på byggnader när de följer takets form. Men det finns ett antal undantag, bland annat inom värdefulla kulturmiljöer som ju Lund har gott om.

För att nå målet om klimatneutralt Lund 2030 menar byggnadsnämnden att det trots allt behöver vara möjligt att få lov även i dessa känsligare lägen.  Därför har nämnden nu beslutat om ett antal kriterier som ska bedömas inom värdefulla kulturmiljöer. Det handlar till exempel om kulör och placering – att man hellre ska placera solceller in mot gården eller på låglutande tak som inte syns så mycket utifrån.

Delårsrapport per april 2023

Syftet med delårsrapporten är att ge en övergripande bild av byggnadsnämndens arbete under perioden januari-april 2023.
Under perioden har bland annat stadsbyggnadskontoret tagit fram en planeringsstrategi och påbörjat revideringen av översiktsplanen samt påbörjat en fördjupad planering för Veberöd. Kontoret har också gjort en förstudie för en helhetsbild av kommunens planerade utveckling i 3D-GIS. Utöver det har kontoret arbetat i samverkan med de andra förvaltningarna för att möjliggöra nya platser för idrotten på Smörlyckan, och utvecklingen av Ideon har startats igen.
De stora stadsutvecklingsprojekten Brunnshög och Västerbro samt arbetet med Nya Sjukhuset Lund respektive Lund C är inne i intensiva skeden.
Byggnadsnämnden beräknar ett underskott på fyra miljoner kronor för 2023. Intäkterna förväntas bli mindre än budgeterat medan kostnader förväntas bli lägre än budget, främst på grund av vakanta tjänster. Nämnden beslutade att anta delårsrapporten per april 2023.

Säkerhetsbrister bidrog till nekat slutbesked

Ett nytt flerbostadshus har byggts på Papegojelyckan vid Måsens vårdcentral. På grund av byggnadens material, konstruktion och utrymningsvägar har byggnadsnämnden (i ett delegationsbeslut) krävt ett utlåtande av en certifierad sakkunnig inom brandskydd. Den extra kontrollen lades till för att för att säkerställa att byggnaden säkerhetskraven vid brand. Ett interimistiskt slutbesked beviljades i november 2021 med krav på att byggherren skulle åtgärda ett antal säkerhetsbrister. Därefter har byggherren valt en ny sakkunnig som yttrat sig motstridigt mot den tidigare sakkunniga samt räddningstjänsten.

Stadsbyggnadskontoret har utrett den inlämnade slutredovisningen av byggnationen. Några av säkerhetsbristerna är åtgärdade, men inte alla. Byggnadsnämnden beslutade därför att neka slutbesked. Stadsbyggnadskontoret kommer att följa upp att bristerna åtgärdas.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: