Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden – aktuella beslut februari 2023

Tre Lundaförslag, ett ärende om trafiken i Södra Sandby och en uppdatering av cykelstråken i Lunds stad var några av de ärenden som behandlades på tekniska nämndens möte i februari.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Lundaförslag – Utöka naturreservatet Höjeådalen så det omfattar även Klostergårdens odlingslotter och koloniområde

Nämnden besvarar Lundaförslaget med att man är positivt inställd till ett större naturreservat men att det är för tidigt att lyfta frågan om att utöka området. Höjeådalens naturreservat inrättades december 2020 efter en längre process med diskussioner på såväl tjänstemannanivå som politisk nivå. Det gjordes också en omfattande samrådsprocess där flera samhälls-och intresseorganisationer kom till tals. Innan diskussionen återupptas krävs beslut och avvägningar i andra projekt som pågår i närområdet, till exempel ombyggnaden av Källby reningsverk, utbyggnaden av en ny stadsdel och planer på ett nationellt centrum för idrott och folkhälsa.

Lundaförslaget – Gång- och cykelväg till förskolan Paradiset och Kärnhuset i Södra Sandby

Förskolan Paradiset och Kärnhuset ligger strax utanför Södra Sandby och drivs av Dalby och Södra Sandbys Montessoriförening. Förskolans placering längs en statlig väg med högre hastighet än i tätorten innebär att barn är beroende av vuxnas sällskap vid transport till och från förskolan. Nämnden har förståelse för att det känns otryggt att cykla längs Trafikverkets väg och pekar på vikten av att verksamheter som startar upp gör en bedömning av placeringens konsekvenser.

Situationen bedöms bli bättre på sikt. Enligt den regionala transportinfrastrukturplanen för Skåne är en gång- och cykelväg mellan Södra Sandby och Flyinge prioriterad för utförande av Trafikverket efter år 2026. Tekniska förvaltningen får i uppdrag att kontakta Trafikverket och Region Skåne för att inleda förhandlingar om denna första sträcka kan komma på plats tidigare. Förvaltningen får även i uppdrag att ta med gång-och cykelväg till förskolan vid behandling av den regionala transportinfrastruktur-planen.

Återrapportering Lundaförslaget – Ny gång- och cykelbana från Kunskapsparken till Kungsmarken

I ärendet, som behandlades första gången av nämnden i april 2021, föreslås en stig, alternativt gång- och cykelbana, från Kunskapsparken i Brunnshög, längs med Glombäcken till Glomsjön och in på grusvägen genom Kungsmarkens golfbana. Tekniska nämnden beslutade 2021 att förslaget skulle utredas. Tekniska förvaltningen konstaterar att det i dagsläget inte går att anlägga en stig enligt förslagets sträckning. Lunds Domkyrka som äger en av de berörda fastigheterna vill inte ha en gångstig på mark som arrenderas ut. Av naturvårdsskäl är det inte heller lämpligt att lägga stigen alltför nära Glombäcken. Nämnden beslutade att förvaltningen ska undersöka fler alternativ.

Övertagande av Trafikverkets genomfartsvägar i Södra Sandby

Lunds kommun bör enligt tekniska nämnden inleda förhandlingar med Trafikverket i syfte att ta över väghållaransvaret för genomfartsvägar i Södra Sandby. Eftersom ärendet är av principiell betydelse och i förlängningen kan påverka fler tätorter går ärendet vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning.

Trafiken i Södra Sandby, framför allt den tunga genomfartstrafiken på Trafikverkets vägar, har behandlats i flera instanser och det har gjorts en omfattande genomlysning. Det finns förslag på hur trafikmiljön i centrum ska bli bättre för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik, tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta vidare med utredning av en möjlig förbifart och Trafikverket har ombetts skylta ”Förbjuden lastbilskörning genom centrum” på lämpliga ställen.

Utifrån de politiska beslut som tagits tidigare och pågående arbete med planprogram för Södra Sandby föreslår tekniska nämnden nu till kommunstyrelsen att förhandlingar genomförs med Trafikverket med syftet att överta väghållaransvaret för genomfarterna i Södra Sandby. Nämnden pekar också på att stadsbyggnadskontorets pågående arbete med ett planprogram för Södra Sandby fordrar större kommunal rådighet över väghållaransvaret. Överläggningarna med Trafikverket bör samordnas så att kommunen eventuellt kan ta över väghållaransvaret även i Genarp, Veberöd och Dalby. Kostnaderna för kommunen ska utvärderas tillsammans med nyttan för trafikutvecklingen och den fortsatta utbyggnaden av tätorterna.

Återremiss – Förslag på prioritering av cykelstråk i Lund

Det finns fem huvudcykelstråk i Lunds stad, utformade i slutet av 80-talet. Sedan dess har det hänt en hel del, staden har vuxit med fler människor, nya målpunkter och nya cykelvägar, och nämnden tar nu beslut om en uppdatering. Dagens fem färgmarkerade cykelstråk ersätts med röda och blå cykelstråk som täcker Lunds tätort: pendlingsstråk (röda) och huvudcykelstråk (blå). Röda pendlingsstråk övergår till regionala snabbcykelspår utanför Lunds tätort, i övrigt gäller samma standard när det gäller till exempel beläggning, framkomlighet och snöröjning. Framtidens cykelstråk kommer behöva anpassas i takt med att staden växer, till exempel i form av pendlingsstråk mot Västerbro och Stångby, och kompletteras med länkar som saknas. Under 2023 arbetar tekniska förvaltningen med att höja trafiksäkerheten på Hardebergaspåret som blir ett rött pendlingsstråk enligt den nya modellen.

Här finns alla handlingar från tekniska nämndens möte

Uppdaterad:

Dela sidan: