Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Vård- och omsorgsnämnden - aktuella beslut september 2023

Avsiktsförklaring för äldreboende (särskilt boende för äldre) på Nöbbelöv, frånträde avsiktsförklaring för äldreboende på Västerbro, förskrivning av hjälpmedel och delårsrapport 2 var några av ärendena som vård- och omsorgsnämnden fattade beslut om på sitt sammanträde den 20 september på äldreboendet Grågåsvägen 13 i Stångby.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Vård- och omsorgsnämndens alla handlingar till sammanträdet 20 september

Avsiktsförklaring äldreboende på Nöbbelöv

Vård- och omsorgsnämnden beslöt att ge vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring mellan vård- och omsorgsförvaltningen (förvaltningen) och Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) avseende äldreboende på Nöbbelöv.

Bakgrunden är, att efter markanvisning från LKF ser vård- och omsorgsförvaltningen möjlighet att tillgodose seniora kommuninvånares behov av bostäder i äldreboende. Syftet med avsiktsförklaringen är att reglera förhållandet mellan parterna fram tills att samarbetsavtal ingås, alternativt att avsiktsförklaringen frånträdes.

Frånträde avsiktsförklaring äldreboende på Västerbro

Vård- och omsorgsnämnden gav den 31 januari 2023 vård- och omsorgsdirektören i uppdrag att teckna en avsiktsförklaring gällande uppförande av ett nytt äldreboende inom Kugghjulet på Västerbro. Därefter har det i förprojekteringsstadiet framkommit omständigheter som begränsar möjligheterna till att slutföra nybyggnationen med ett tillfredställande resultat. Vård- och omsorgsnämnden beslöt därför att ge i uppdrag till vård- och omsorgsdirektören att frånträda avsiktsförklaringen mellan Lunds Kommuns Fastighets AB (LKF) och vård- och omsorgsförvaltningen, gällande nybyggnation av ett äldreboende på Västerbro.

Förskrivning av hjälpmedel

Vård- och omsorgsförvaltningen föreslog nämnden att enklare hjälpmedel tas bort ur förskrivningsbart sortiment och att Skånes kommuners rekommendationer följs. Råd och vägledning kan erbjudas både från kommun och region Skåne beroende på patientansvar.

Mot bakgrund av detta beslöt vård- och omsorgsnämnden att föreslagna enklare hjälpmedel tas bort ur förvaltningens förskrivningsbara sortiment och att förvaltningen följer Skånes Kommuners rekommendationer inom hjälpmedelsområdet.

Delårsrapport 2, januari – augusti 2023

Vård- och omsorgsnämnden beslöt att godkänna delårsrapporten 2, januari-augusti 2023 samt att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.

Av delårsrapporten framgår bland annat följande händelser av väsentlig betydelse: Organisationen och verksamheterna har under årets åtta månader, utöver basuppdraget, haft ett stort fokus på mål-, utvecklings- och kvalitetsarbetet. Forskningssamarbete med Lunds universitet har startats upp liksom fyra projektgrupper inom den lokala samverkansgruppen för Nära vård.

Nya enheter har eller står inför att starta upp sina verksamheter och färdigställandet av den nya korttidsenheten på Nöbbelövsvägen 2b pågår. Vård- och omsorgsnämnden har även beslutat om att tre boendeenheter med servicelägenheter enligt LSS som drivs av en extern utförare ska återgå till kommunal regi när avtalet upphör.

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: