Länk till startsidan

Kommunstyrelsen – aktuella beslut 3 maj 2023

Fler feriepraktikplatser, ökat stöd till Lund Citysamverkan och tydligare beskrivning av alternativen till framtidens avloppsrening. Det är tre av besluten som fattades av kommunstyrelsen den 3 maj 2023.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben:

Här hittar du alla handlingar

Minst 700 feriepraktikplatser erbjuds i sommar

Förra sommaren erbjöds 549 unga feriepraktikplats i Lunds kommun. I år ökar antalet till minst 700, har kommunstyrelsen beslutat.

I år har 1 314 ungdomar ansökt om en feriepraktikplats. 660 platser är klara, varav ungefär 70 procent finns inom kommunala verksamheter. Fortfarande har företag och ideella organisationer möjlighet att erbjuda en plats som finansieras till delar av kommunen.

För många unga är feriepraktiken en väg in på arbetsmarknaden, visar utvärderingar. Sommaren 2022 uppgav 40 procent av de unga som haft feriepraktik hos privata arbetsgivare och organisationer och 20 procent av de som haft feriepraktik hos kommunen att praktiken gett möjlighet till ett helg- eller extrajobb.

Fler ungdomar erbjuds feriepraktikplats i sommar

Alternativen för framtidens avloppsrening ska beskrivas tydligare

Det behövs tydligare beskrivningar av alternativen för att kunna fatta beslut om var kommunens avloppsvatten bör renas i framtiden. Det har kommunstyrelsen beslutat. Det ena alternativet är att ansluta avloppssystemet till Nya Sjölunda i Malmö, det andra är att rusta upp och fortsätta använda reningsverket i Källby.

I mars 2021 beslutade kommunfullmäktige att inriktningen skulle vara att kommunens avloppsvatten skulle ledas under jord till Nya Sjölunda, där det skulle renas och därefter släppas ut i Öresund. Ett år senare, i mars 2022, vände kommunfullmäktige i frågan och beslutade att i stället uppmana VA Syd att börja planera för fortsatt avloppsrening i Källby.

För att Källby reningsverk ska kunna användas i framtiden krävs ett förnyat miljötillstånd. Sedan länsstyrelsen signalerat att det kan bli svårt att få ett sådant togs ärendet åter upp av kommunstyrelsen den 3 maj. Länsstyrelsen har motiverat sitt besked med att Höjeå, som får ta emot det vatten som renats i Källby, har en låg vattenkvalitet. Det begränsade vattenflödet i ån innebär också att avloppsvattnet står för en förhållandevis stor del av åns vatten. Kommunkontoret, som utrett frågan, bedömer att ett förnyat miljötillstånd sannolikt kommer att kräva en mer utvecklad rening än den som sker i dag, bland annat vad gäller ämnen som ammoniak, nitrat och läkemedelsrester. Dessa förändringar av avloppsreningen riskerar att leda till både ökade kostnader och att reningsverket behöver växa över en större yta än dagens.

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt möte att tydligare beskrivningar behöver tas fram vad gäller miljö, juridik och ekonomi innan det går att fatta beslut om vilket alternativ blir bäst. Ärendet återremitterades därför till kommunkontoret, som får i uppdrag att i dialog med VA Syd beskriva förutsättningarna för fortsatt rening i Källby respektive anslutning till Sjölunda. Kommunstyrelsen beslutade också att samtliga partier i kommunfullmäktige ska bjudas in till en hearing som anordnas tillsammans med VA Syd.

Lund Citysamverkan får ökat stöd för att utveckla centrum

Kommunen ökar det årliga stödet till föreningen Lund Citysamverkan med 350 000 kronor till totalt 1 050 000 kronor om året. Höjningen gäller för år 2023-2025 och har beslutats av kommunstyrelsen. Under perioden är ambitionen att föreningens två övriga medlemmar – Fastighetsföreningen Lunds city och Handelsföreningen i Lund – också ska höja sina bidrag till totalt 1 050 000 kronor om året.

Höjningen av bidragen görs för att kunna öka ambitionerna med kommunens arbete för Lunds citykärna. Bland annat ska en plan tas fram för stadskärnan med koppling till omläggningen av stadens busslinjer. Det väntas leda till ett ökat behov av samverkan mellan fastighetsägare, handel och kommunen, och även ökade resurser.

Senast de tre parterna ökade stödet till Lund Citysamverkan var år 2021. Kommunen ökade då sitt bidrag från 300 000 till 700 000 kronor om året. Målet var att lindra konsekvenserna av pandemin för handel och restauranger i stadens centrala delar – något som i dag bedöms ha gett gott resultat.

Lund ett steg närmare en ny översiktsplan

Kommunstyrelsen har godkänt en planeringsstrategi som bland annat anger riktningen för det fortsatta arbetet med revidering av gällande översiktsplan.

Planeringsstrategi är en ny typ av dokument där man övergripande kan läsa vad kommunen vill med den översiktliga planeringen, hur man ställer sig till den gällande översiktsplanen och vad man kan förvänta sig att kommande översiktsplanering kommer att fokusera på.

I planeringsstrategin slås det fast att Lunds kommuns översiktsplan är aktuell i förhållande till kraven i plan- och bygglagen men att nya förutsättningar måste tas om hand när översiktsplanen revideras. Strategin lyfter behovet av bland annat en fördjupning av översiktsplanen för Genarp, att nya beslut kommer att behövas om fördjupning för Källby och Kunskapsstråket samt att utbyggnadsplanen ska uppdateras.

Planeringsstrategin går nu vidare till kommunfullmäktige för beslut. Om den godkänns även där så får byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja en revidering av utbyggnadsplanen kopplat till pågående revidering av översiktsplanen. Byggnadsnämnden ska också påbörja arbetet med fördjupad planering för Kunskapstråket kopplat till processen för nya sjukhusets lokalisering.

Uppdaterad:

Dela sidan: