Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige – aktuella beslut april 2023

Kommunens årsredovisning för 2022 och övertagandet av ansvaret för vägnätet i Södra Sandby. Det är två av ärendena som kommunfullmäktige fattade beslut om den 27 april.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Årsredovisning för Lunds kommun 2022 fick grönt ljus

Lunds kommuns årsredovisning för år 2022 har godkänts av kommunfullmäktige. Samtidigt fick de förtroendevalda i samtliga styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar ansvarsfrihet. Innan sammanträdet hade båda beslut fått stöd i årets kommunrevision.

Årsredovisningen omfattar Lunds kommun och dess helägda bolag. Den består av förvaltningsberättelse, drifts- och investeringsredovisning, resultaträkning, kassaflödesanalys, balansräkning, noter, sammanställda räkenskaper samt verksamhetsredovisning. Ett antal bilagor ingår också, med bland annat personalredovisning, hållbarhetsredovisning, kvalitetsrapport samt uppföljning av särskilda uppdrag per fokusområde. Kommunens fyra fokusområden är Lundaborna i fokus, smartare Lund, organisationen Lund och ekonomi.

Fjolåret var turbulent på många vis med coronapandemi, krig i Europa och en skakig global ekonomiutveckling. Trots det har Lunds kommunkoncern enligt årsredovisningen visat på en stark utvecklingsförmåga, och ett framåtriktat utvecklingsarbete har bedrivits. Sammantaget syns ett positivt resultat i förhållande till kommunfullmäktiges vilja och målsättningar. Av nio kommunfullmäktigemål bedöms fem vara i hög grad uppfyllda och fyra mål delvis uppfyllda. Av kommunens finansiella mål är bedömningen att de två målen är uppfyllda. Lunds kommun och kommunkoncern bedöms sammantaget uppnå en god ekonomisk hushållning.

Lund vill ta över ansvaret för statliga vägar genom Södra Sandby

Lunds kommun ska försöka ta över ansvaret för statliga genomfartsvägar i Södra Sandby. Förhandlingar om ett övertagande ska inledas med Trafikverket, har kommunfullmäktige beslutat. Bakgrunden är den tunga genomfartstrafik som passerar genom orten och orsakar en otrygg trafikmiljö för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Kommunen har utrett hur trafiksäkerheten i området skulle kunna förbättras. De åtgärder som krävs bedöms vara svåra att förverkliga så länge Trafikverket ansvarar för vägarna, eftersom den statliga myndigheten prioriterar framkomlighet för motorfordonstrafik före åtgärder som ökar trafiksäkerheten i Södra Sandby. Om kommunen skulle ta över ansvaret förbättras möjligheterna att påverka genomfartstrafiken och utveckla centrummiljön. Det ligger också i linje med det planprogram som håller på att tas fram för orten. Ett övertagande skulle också göra det lättare att få till en förbifart öster om Södra Sandby.

Ett övertagande av ansvaret för det statliga vägnätet i Södra Sandby beräknas till en början kosta kommunen 1,3 miljoner kronor om året. Utvecklingen av centrummiljön och anläggandet av en förbifart beräknas i nuläget kosta 130–165 miljoner kronor i investeringsutgift, beroende på vilka investeringar som genomförs. Utöver det väntas driftkostnader om 8–10 miljoner kronor per år.

Vill du ta del av diskussioner och beslut om fler ärenden på mötet?

Här hittar du webbsändningar från kommunfullmäktiges sammanträden. Du kan lätt klicka dig fram till de ärenden du vill höra mer om.

Webbsändningar kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 23 maj 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan: