Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kultur- och fritidsnämnden – aktuella beslut i januari 2023

Uppföljning av intern kontroll, ansökan om Ordets stad, sammanträdestider 2023 och yttrande över en motion var några av de ärenden som behandlades på kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 19 januari 2023.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser, övrigt underlag och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till 2 veckor efter mötet innan protokollet publiceras.

Här hittar du alla handlingar

Kultur- och fritidsnämndens sammanträdestider 2023

Nämnden beslutade att godkänna resterande sammanträdestider för kultur- och fritidsnämnden år 2023 samt sammanträdestider för kultur- och fritidsnämndens beredning år 2023.
För kultur- och fritidsnämnden beslutades följande sammanträdestider 2023, med start kl. 17.00:
torsdag 16 februari, torsdag 23 mars, torsdag 20 april, torsdag 25 maj, onsdag 21 juni, torsdag 14 september, torsdag 12 oktober, torsdag 16 november och torsdag 14 december.
För kultur- och fritidsnämndens beredning beslutades följande sammanträdestider 2023, med start kl. 16.00:
onsdag 1 februari, onsdag 8 mars, onsdag 29 mars, torsdag 11 maj, onsdag 7 juni, onsdag 30 augusti, onsdag 27 september, torsdag 26 oktober och torsdag 30 november.

Ansökan Ordets stad och Unesco Creative Cities Network

Unesco Creative Cities Network (UCCN) är ett internationellt nätverk av kreativa städer som är en del av Unescos arbete för att främja globalt samarbete i syfte att stärka bland annat mänskliga rättigheter och hållbarhetsmål enligt Agenda 2030. Inom nätverket finns sju kulturområden representerade, varav ett är litteratur. Arbetet med att Lund ska bli en del av nätverket har pågått sedan 2019 och nu fortsätter processen inom kommunen, där Lund avser ansöka om att bli en City of Literature i UCCN. Kultur- och fritidsnämnden godkände att ansökan skickas in och skickar över ärendet till Kommunstyrelsen för vidare hantering.

Granskningsrapport intern kontroll 2022

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för den interna kontrollen och beslutar årligen om kommungemensamma kontrollaktiviteter. Nämnder och styrelser beslutar därefter om nämndspecifika kontrollaktiviteter som kompletterar de kommungemensamma. Intern kontroll är en del av verksamhetens styrning och ett sätt att kontrollera att verksamheten är ändamålsenlig och effektiv.
Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 27 januari 2022, § 3 om granskning inom följande områden:

  • Rutiner för ansökan, registrering, redovisning och uppföljning av extern finansiering
  • Struktur, kompetens och systemstöd för samordning och stöd inom förvaltningen

Kultur- och fritidsnämnden godkände granskningsrapporten över kontroller som utförts under 2022 utifrån handlingsplan för intern kontroll 2022.

Uppdaterad:

Dela sidan: