Länk till startsidan

Servicenämnden - aktuella beslut i maj 2023

Den 17 maj höll servicenämnden sitt femte sammanträde för året. På agendan stod bland annat upphandling av entreprenad för om- och nybyggnation på Vikingaskolan. Nämnden fick även information om pågående byggprojekt och arbetet mot för att minska matsvinn.

Delårsrapport 1

Nämnden fick en redovisning av det ekonomiska utfallet förårets första fyra månader, vilket innebär en prognos på -4,9 miljoner kronor under 2023. Detta motsvarar 0,3 procent av nämndens omsättning och beror till stor del på ett underfinansierat avtal för parkskötsel.

Glädjande nog kunde konstateras att den totala sjukfrånvaron har minskat till 5,8 % jämfört med motsvarande period förra året, då sjukfrånvaron låg på 7,7 %

Nämnden beslöt: att godkänna delårsrapporten och skicka den vidare till kommunstyrelsen.

Upphandling av entreprenad Vikingaskolan

Vikingaskolan behöver fräschas upp. I december 2021 bestämde kommunfullmäktige att avsätta 272 miljoner till om- och tillbyggnad, men så småningom stod det klart att pengarna inte skulle räcka med hänsyn till den höga inflationen. Serviceförvaltningen har därför sett över vad som går att anpassa, för att projektet ska rymmas inom befintlig budget, och är nu redo att upphandla byggentreprenör.

Investeringsramen på 272 miljoner är indexerad, det vill säga att den räknas upp om kostnaderna stiger.

Nämnden beslöt: att ge förvaltningen i uppdrag att annonsera upphandling av totalentreprenad för Vikingaskolan.

Vill du veta mer om servicenämnden?

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll till politiska möten i Lunds kommun, finns tillgängliga på webben

Här hittar du alla handlingar för servicenämnden.

Kontaktuppgifter till samtliga ledamöter och ersättare i servicenämnden

Uppdaterad:

Dela sidan: