Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunfullmäktige – aktuella beslut september 2023

En ny förskola i tre våningar i centrala Lund, övertagandet av genomfartsvägar i Genarp och renoveringen av Vårfruskolan. Det är några av ärendena kommunfullmäktige beslutade om den 28 september.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Genomfartsvägar i Genarp kan bli kommunala

Lunds kommun ska inleda en diskussion med Trafikverket om att ta över ansvaret för ett antal genomfartsvägar i Genarp, har kommunfullmäktige beslutat. Målet med övertagandet är att göra det lättare att förbättra trafiksäkerheten i samhället, framför allt för oskyddade trafikanter.

Vägarna som avses är Heckebergavägen från Ekevallens idrottsplats, Gödelövsvägen fram till korsningen Kyrkogatan samt att byta väghållaransvar av Genvägen mot Kyrkovägen. Om samtalen med Trafikverket resulterar i att Lund verkligen tar över ansvaret för genomfartsvägarna så innebär det att kommunen då tar på sig driftskostnader på 350 000 kronor om året, plus ytterligare kostnader för de trafiksäkerhetshöjande åtgärder som genomförs.

I våras behandlades ett liknande ärende gällande Södra Sandby. Då beslutade kommunfullmäktige att förhandlingar ska inledas med Trafikverket om att ta över väghållaransvaret där.

I samband med att situationen i Genarp utretts har även förutsättningarna för ett övertagande i Veberöd setts över. Men där finns redan separata gång- och cykelvägar, och kommunfullmäktige beslutade inte om något övertagande av Trafikverkets vägar.

Klartecken för ny förskola i centrala Lund

År 2013 stängdes Arkens förskola i centrala Lund på grund av brister i inomhusmiljön. Verksamheten flyttades till tillfälliga paviljonger vars bygglov går ut i mars 2028. En permanent lösning är på gång i kvarteret Stenkrossen/Råbykungen på Kastanjegatan. Där ska ett kommande tolvvåningshus intill Hardebergaspårets gamla sträckning ge plats åt en ny förskola i de tre nedersta våningarna, med plats för sammanlagt 134 barn.

Kommunfullmäktige har nu godkänt de samarbets- och hyresavtal mellan Lunds kommun och Lunds kommunala fastighetsbolag, LKF, som reglerar inhyrningen i fastigheten. Hyran för Stenkrossens förskola väntas bli 5 934 000 kronor om året, vilket motsvarar en halv miljon kronor i månaden eller 44 300 kronor per år och barn. Det kan jämföras med nuvarande snittkostnad på 24 400 kronor per barn för kommunens förskolor. Att kommunens totala lokalkostnader ökar innebär dessutom att ersättningen per barn till fristående förskolor gör det, med 600 kronor per barn och år.

Läs mer om byggplanerna i kvarteret här:

Stenkrossen/Råbykungen

Renovering av Vårfruskolan ska upphandlas

Vårfruskolan i centrala Lund ska renoveras. Ventilationen ska förbättras, paviljonger ska ersättas av en utbyggnad, brandsäkerheten ses över samt fönster och portar bytas ut. Kommunfullmäktige har godkänt barn- och skolnämndens beställning av renoveringen, som beräknas kosta 77 miljoner kronor. Servicenämnden får nu i uppdrag att genomföra renoveringen. Nämnden ska också informera kommunstyrelsens arbetsutskott om upphandlad investeringsutgift innan anbudet godkänns.

På Vårfruskolan går 350 elever från förskoleklass till årskurs 6. Byggnaden stod klar 1868 och byggdes om 1993.

Avgift för marknadskontroller börjar tas ut den 5 oktober

I juli 2022 infördes en EU-förordning om så kallade marknadskontroller. Syftet är att samma regler ska gälla överallt inom EU när det gäller att kontrollera att vissa produkter som säljs eller sprids följer gällande standarder och krav. Det kan exempelvis handla om tvättmedel, batterier och kemiska produkter, samt buller och avgaser från mobila maskiner.

En del av uppdraget att utföra marknadskontroll i Lunds kommun vilar på miljönämnden. Tidigare har delar av uppdraget skett inom ramen för tillsyn enligt miljöbalken och finansierats genom en handläggningsavgift på 1 279 kronor i timmen. Motsvarande avgift ska tas ut för marknadskontroller, har kommunfullmäktige beslutat. Den nya taxan träder i kraft den 5 oktober 2023.

Vill du se mötet i efterhand?

Webbsändningarna från kommunfullmäktiges möten ligger kvar även efteråt. Några dagar efter mötet finns även en version med undertexter.

Här är webbsändningen

Kommunfullmäktige sammanträder nästa gång den 25 oktober 2023.

Uppdaterad:

Dela sidan: