Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Tekniska nämnden - aktuella beslut i maj 2023

Den 16 maj tog tekniska nämnden upp två ärenden om färdtjänst som tillsammans med delårsrapporten går vidare till kommunstyrelsen. Nämnden gav även klartecken att bygga färdigt allmän plats inom delar av Södra Brunnshög.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben. Observera att det kan dröja upp till två veckor efter mötet innan protokollet publiceras.
Här hittar du alla handlingar

Ny taxa för färdtjänsten

Färdtjänst är ersättningstrafik för den som efter behovsprövning inte kan resa med vanliga bussar och tåg. När nuvarande taxa beslutades 2015 var kostnaden för en resa med färdtjänst inom Lund jämförbar med vad det kostade att lösa enkelbiljett på Skånetrafikens stadsbussar. Sedan dess har Skånetrafiken höjt avgiften för en enkelbiljett i kollektivtrafiken med drygt 40%.  Med dagens taxa betalar färdtjänstresenären knappt 10% av kostnaden för resan jämfört med rikssnittet om 25%.

Tekniska nämnden föreslår till kommunstyrelse och kommunfullmäktige att taxan för färdtjänst höjs från och med 1 januari 2024: från 20 kronor till 26 kronor för de första 8 kilometrarna och därefter med 6 kronor per påbörjat fyra kilometers-intervall. Förslaget innebär också att tekniska nämnden får rätt att årligen besluta om taxan, i takt med Skånetrafikens framtida höjningar av kollektivtrafiktaxan.

Nya resevillkor för färdtjänsten

Tekniska nämnden skickar ett förslag om nya resevillkor för färdtjänsten vidare till kommunstyrelsen. Resevillkoren handlar bland annat om vilka regler som gäller kring bokning, betalning, ledsagare, hjälpmedel och säkerhet. Resevillkoren ligger till grund för kommunens avtal med färdtjänstentreprenören, men är också utgångspunkten för information till resenärer och anhöriga. Lunds nya resevillkor liknar de som finns i flera andra regioner och kommuner.

Igångsättningstillstånd för färdigställande av allmän plats inom Södra Brunnshög

Nämnden ger klartecken att handla upp en entreprenad som färdigställer allmän plats inom del av Södra Brunnshög. Området färdigställs etappvis i takt med att exploatörerna blir klara, byggtrafiken upphör och boende flyttar in i nya bostadshus. Färdigställandet började i de inre delarna av Södra Brunnshög i september 2020. Nu är ytterligare delar av området utbyggda. Detta tillstånd omfattar färdigställande av resterande delar av allmän plats inom Södra Brunnshög, med några undantag. Färdigställandet innebär ytskikt och beläggningar, trädplantering, belysning samt skyltning. Arbetet bedöms kosta 38 miljoner kronor.

Delårsrapport

Alla nämnder ska lämna en delårsrapport per den 30 april med prognos för 2023 till kommunstyrelsen. Delårsrapporten innehåller en beskrivning av särskilt viktiga händelser, styrning och uppföljning av kommunfullmäktiges mål och särskilda uppdrag samt nämndens utvecklingsmål. Här finns också redovisning av ekonomi med prognos för hela året. Jämfört med verksamhetsplan med internbudget för 2023 som antogs i januari kommer räntor och avskrivningar att bli något lägre. Nämnden beslutade att tre miljoner kronor av dessa ska användas till tillfälliga åtgärder på Botulfsplatsen med anledning av det förändrade busslinjenätet.

När verksamhetsplanen beslutades tidigare i år fick förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att utöka investeringsanslaget och öka takten för byte till LED i gatubelysningen. Detta bedöms inte vara möjligt. De investeringsprojekt som beslutades i verksamhetsplanen anses angelägna att genomföra. Dessutom prognostiseras en negativ avvikelse mot investeringsramen som framför allt berör på att kommunen redan 2023 köper mark som gör det möjligt att bygga en ny trafikplats för E22:an vid Ideon.

Här finns alla handlingar från tekniska nämndens möten


Uppdaterad:

Dela sidan: