Länk till startsidan

Denna artikel är äldre än 6 månader och är kanske inte längre aktuell.

Kommunstyrelsen – aktuella beslut 23 oktober 2023

Förslag till Lunds kommuns budget för 2024 och plan för åren 2024-2026 behandlades vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober.

Samtliga sammanträdeshandlingar, som kallelser, tjänsteskrivelser och protokoll där yrkanden och reservationer framgår finns tillgängliga här på webben.

Här hittar du alla handlingar

Budgetförslag: så ska 8,5 miljarder kronor användas under 2024

Senast den sista november varje år ska kommunfullmäktige besluta om kommande års budget samt en plan för de kommande tre åren. Budgeten ska inkludera skattesats och anslag till kommunens nämnder, liksom en plan för verksamheten under budgetåret.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 23 oktober godkändes ett förslag till budget för 2024 och ekonomisk verksamhetsplan för åren 2024-2026. Budgetförslaget överensstämmer med S, M och KD:s förslag till budget och beskriver hur drygt 8,5 miljarder kronor ska användas under nästa år. Kommunen beräknas göra ett minusresultat på 50,8 miljoner kronor under 2024 och planerar att täcka upp underskottet med medel ur resultatutjämningsreserven. Kommunalskatten föreslås ligga kvar på nuvarande 21,24 kronor under resten av mandatperioden.

Som riktning för åren 2024-2026 lyfts de fyra övergripande mål för Lunds kommun som kommunfullmäktige beslutade om förra hösten:

  • En tillitsbaserad styrning och ledning
  • Sveriges tryggaste kommun
  • Fler lundabor i arbete
  • Klimatneutralitet 2030

Budgetförslaget innehåller förslag till fördelning av medel till kommunens nämnder. Förslaget bygger delvis på tidigare års budgetunderlag, som i samarbete med kommunens förvaltningar justerats för att skapa ett något bättre ekonomiskt utrymme för 2024. Justeringarna har gjorts utifrån bland annat uppdaterade skatte- och pensionsprognoser, inflationstakt och räntekostnadsutveckling.

Budgetförslaget har varit på remiss till kommunens nämnder och styrelser. I denna process har tekniska nämnden, miljönämnden, renhållningsstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden föreslagit ändringar i sina taxor och avgifter för 2024.

Ärendet går nu vidare för beslut i kommunfullmäktige den 22-23 november. I början av nästa år kommer kommunens nämnder sedan att besluta om sina respektive verksamhetsplaner.

Läs mer om hur Lunds kommuns ekonomi- och verksamhetsplan fungerar:

Ekonomi och verksamhetsplan

Vill du ta del av fler politiska beslut i Lund?

Vi skriver referat från alla nämndsmöten för att du enkelt ska kunna få information om beslut som påverkar dig och kommunen. Du hittar alla referat på vår webbplats.

Alla aktuella beslut

Du kan också prenumerera på referaten, så att du får mejl varje gång nya beslut publiceras.

Prenumerera på aktuella beslut

Uppdaterad:

Dela sidan: