Länk till startsidan

Ekonomi och verksamhetsplan

I Lunds kommun gör vi planer för nästa år, men också för de tre kommande åren. Detta ska göras samtidigt. Genom att fastställa fokusområden, mål och ekonomiska ramar i ekonomi- och verksamhetsplanen anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska nyttjas för att nå visionen.

Varje år gör vi en ekonomi- och verksamhetsplan. Kommunfullmäktige fastställer fokusområden, mål, skattesats och ekonomiska ramar för kommande budgetår, med en treårig ekonomisk plan för hela kommunen. Genom att fastställa fokusområden, mål och ekonomiska ramar anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska användas för kommande år.

Vid årets slut följs budgeten upp i Lund kommuns årsredovisning. Årsredovisningen granskas av kommunrevisionen och fastställs av kommunfullmäktige

Kommunens ekonomi

Vår ekonomi styrs genom budget, resursfördelningsmodeller och finansiella mål. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom kommunen.

Resursfördelningsmodeller

Resursfördelningsmodellen är en princip för hur förvaltningarnas budgetar ska räknas upp utifrån volymförändringar – som till exempel fler barn och äldre i kommunen.

Finansiella mål

  • Resultatet ska vara positivt och uppgå till minst 2 procent av summan av våra intäkter (skatteintäkter och generella statsbidrag, inklusive utjämning). Överskottet är till för att till viss del kunna finansiera våra investeringar.
  • Skulden ska inte överstiga 60 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag, inklusive utjämning. Det är framförallt stora investeringsbehov som gör att många kommuner i dag måste låna pengar – skatteintäkterna räcker inte.

Ekonomi- och verksamhetsplan

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en gemensam ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för de kommande tre åren. EVP:n innehåller fokusområden, fullmäktigemål samt ekonomiska ramar.

Ekonomi- och verksamhetsplan med budget för 2021–2023 Pdf, 16 MB.

Delårsrapporter

Delårsrapport april 2020 Pdf, 1 MB.

Ledningsprocessen

Ledningsprocessen beskriver hur vi sätter vårt fokus och har koll på hur vi det går. Ledningsprocessen delas in i faserna strategi, planering, verksamhetsplanering och uppföljning.

Tidsplanen löper över tre år.

Processerna går in i varandra och är delvis parallella – när strategidialogerna pågår för nästa treårsplan (EVP:n) kommer de även att göra avtryck i förvaltningarnas verksamhetsplanering för nästa år.

Illustration av ledningsprocessen med två cirklar i en loop, processen beskrivs i texten på sidan.
Bilden visar ledningsprocessen från strategi till planering och uppföljning. Hela processen beskrivs i korthet här på sidan.

Strategiprocess

Strategiprocessen syftar till att ta fram ett underlag för nästa ekonomi- och verksamhetsplan. I strategiprocessen ingår trend- och omvärldsanalyser, bevakning av förändringar i lagar och förordningar samt en kvalitetsrapport med analys av hur det går för Lund.

Planeringsprocess

Planeringsprocessen tar avstamp i de kommunövergripande planeringsförutsättningarna från strategiprocessen och ska resultera i den gemensamma ekonomi- och verksamhetsplanen, EVP:n, för de kommande tre åren. I planeringsprocessen ingår kommunövergripande riskanalyser och framtagandet av interna kontrollaktiviteter.

Förvaltningarnas verksamhetsplanering

Varje höst arbetar förvaltningarna och deras politiska ledning fram nästa års verksamhetsplan med internbudget och handlingsplan för intern kontroll.

Uppföljningsprocess

Vi följer upp hur det går med både verksamhet, medarbetare och ekonomi flera gånger under året.

  • Fyra månadsrapporter per år görs. Alla förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat i februari, maj, oktober och november, samt eventuella åtgärder för att bidra till en budget i balans.
  • Två delårsrapporter per år fastställs i respektive nämnd/styrelse den 30 april samt den 31 augusti, och slutligen i kommunfullmäktige.
  • Vid årets slut följs budgeten upp i Lund kommuns årsredovisning. Den granskas av våra revisorer och behandlas i kommunfullmäktige i april.

Skattesats

Boende i Lund betalar 21,24 kronor per intjänad hundralapp. Inklusive regionskatt betalar du 32,42 kronor.

Siffrorna i tabellen visar den genomsnittliga skatten i landet och region Skåne. Samt den faktiska skatten i Lunds kommun. Siffrorna gäller 2021.

Genomsnittlig skatt i riket, regionen och kommunen.


Riket

Skåne

Lund

Kommuner

20,71

20,66

21,21

Regioner

11,56

11,18

11,18

Summa

32,27

31,84

32,42

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?