Länk till startsidan

Ekonomi och verksamhetsplan

I Lunds kommun gör vi planer för nästa år, men också för de tre kommande åren. Detta ska göras samtidigt. Genom att fastställa mål och ekonomiska ramar i ekonomi- och verksamhetsplanen anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska nyttjas för att nå visionen.

Varje år gör vi en ekonomi- och verksamhetsplan. Kommunfullmäktige fastställer mål, skattesats och ekonomiska ramar för kommande budgetår, med en treårig ekonomisk plan för hela kommunen. Genom att fastställa mål och ekonomiska ramar anger kommunfullmäktige på vilket sätt kommunens medel ska användas för kommande år.

Så styrs kommunen

Vid årets slut följs budgeten upp i Lund kommuns årsredovisning. Årsredovisningen granskas av kommunrevisionen och fastställs av kommunfullmäktige

Årsredovisning

Kommunens ekonomi

Vår ekonomi styrs genom budget, resursfördelningsmodeller och finansiella mål. Det är kommunfullmäktige som fattar beslut om hur resurserna ska fördelas inom kommunen.

Resursfördelningsmodeller

Resursfördelningsmodellen är en princip för hur förvaltningarnas budgetar ska räknas upp utifrån volymförändringar – som till exempel fler barn och äldre i kommunen.

Finansiella mål

 • Resultatet ska vara positivt och uppgå till minst 2 procent av summan av våra intäkter (skatteintäkter och generella statsbidrag, inklusive utjämning). Överskottet är till för att till viss del kunna finansiera våra investeringar. Med anledning av omvärldsläget, behoven i välfärdssektorn och de rådande ekonomiska prognoserna under lågkonjunkturen sätts resultatmålet 2023, efter det att resultatutjämningsreserven delvis nyttjats, till 0 procent.
 • Skulden ska inte överstiga 60 procent av summan av skatteintäkter och generella statsbidrag, inklusive utjämning. Det är framförallt stora investeringsbehov som gör att många kommuner i dag måste låna pengar – skatteintäkterna räcker inte.

Ekonomi- och verksamhetsplan

Varje år beslutar kommunfullmäktige om en gemensam ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) för de kommande tre åren. EVP:n innehåller fullmäktigemål samt ekonomiska ramar.

Ekonomi- och verksamhetsplan med budget för 2022-2024 Pdf, 40 MB.

Den beslutade ekonomi- och verksamhetsplanen (EVP) 2022-2024 med budget för 2022 redovisar överskott för hela EVP-perioden med en oförändrad skattesats om 21,24 kronor. Här är en kort sammanfattning av beslutad EVP utifrån de viktigaste beräkningsförutsättningarna och resultat av dem:

 • 2022-års resultat budgeteras till +150 miljoner kronor vilket motsvaras av 2 procent av budgeterade skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Finansiellt mål avseende budgeterat resultat om 2 procent uppnås därmed.
 • Nettolåneskuldens utveckling för kommundelen beräknas uppgå till cirka 3,9 miljarder kronor eller 53 procent av budgeterade skatter, generella statsbidrag och utjämning per 31 december 2022. Finansiellt mål avseende skuldutveckling uppnås därmed och kommer inte heller på längre sikt att överstiga taket om 60 procent.
 • Budgeterad investeringsutgift för 2022 uppgår till knappt 1,3 miljarder kronor. För resterande EVP-period redovisas något lägre nivåer med en förväntad högre självfinansiering av investeringar på sikt.
 • Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning har utgått ifrån Sveriges kommuner och regioners (SKR) prognos per augusti 2021, vilket inkluderar det extra generella statsbidraget för 2022 som slopas 2023. Totalt budgeterar Lunds kommun 7,5 miljarder kronor i skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning för 2022, vilket är 305 miljoner kronor eller 4,3 procent högre än 2021-års budget.
 • Befolkningsprognosen per mars 2021 som påverkar resursfördelningarna inom barn- och skolnämnd, utbildningsnämnd och vård- och omsorgsnämnd genererar volymförändringar för 2022-2024 som nämnderna kompenseras med till 100 procent. Den samlade volymförändringen för 2022 uppgår till 13 miljoner kronor.
 • Prisuppräkning har skett till samtliga nämnder enligt Konjunkturinstitutets rapport, konjunkturläget mars 2021. Total kostnad för prisuppräkning uppgår till 150 miljoner kronor för 2022.
  • Personalkostnader: 2,30 %.
  • Köpta tjänster: 2,01 %.
  • Övriga intäkter/kostnader: 1,34 %.
  • Totalt: 2,11 %.
 • Årliga effektiviseringar kvarstår i EVP 2022-2024. Dessa uppgår till 0-2,5 procent för nämnderna. I budget för 2022 erhåller flertalet nämnder ett resurstillskott motsvarande 2022-års effektiviseringskrav. För 2022 är det därmed endast kultur- och fritidsnämnd, teknisk nämnd, miljönämnd, byggnadsnämnd och valnämnd som har ett uttalat effektiviseringskrav. Totalt sett för nämnderna uppgår årliga effektiviseringar till knappt 0,1 procent eller 6 miljoner kronor för 2022.
 • Prisuppräkning av interna priser inom Lunds kommun för 2022 fastställs till 2,03 procent. Detta med hänsyn tagen till faktisk prisuppräkning och fastställda effektiviseringsnivåer för nämnderna. Om det finns behov av högre prisökningar än den fastställda uppräkningsfaktorn kan sådan prishöjning ske först efter dialog mellan beställare och utförare.
 • Natur- och fritidsområden samt riktade satsningar till byarna.
 • Minskade barngrupper i förskola och högre skolpeng till mellan- och högstadieklasser.
 • Förstärkt vuxenutbildning och Svenska för invandrare (Sfi).
 • Utbildningsskuld efter corona.
 • Ökad trygghet och ökad digitalisering.
 • Utökat anslag till en utvidgad musikcheck, återstart av kulturlivet, idrottslyft och utökad biblioteksverksamhet.
 • Extra investeringsmedel för eftersatt underhåll, markförvärv samt till gator och cykelvägar.

Delårsrapporter

Delårsrapport april 2020 Pdf, 1 MB.

Ledningsprocessen

Ledningsprocessen beskriver hur vi sätter vårt fokus och har koll på hur det går. Det handlar om hur vi arbetar för att sätta mål, fördela resurser i budget och hur vi följer upp hur det går. Ledningsprocessen delas in i faserna strategi, planering och uppföljning.

Tidsplanen löper över tre år.

Processerna går in i varandra och är delvis parallella – när strategidialogerna pågår för nästa treårsplan (EVP:n) kommer de även att göra avtryck i förvaltningarnas verksamhetsplanering för nästa år.

Två cirklar som går i en loop, från planering till genomförande.
Bilden visar ledningsprocessen från strategi till planering och uppföljning. Hela processen beskrivs i korthet här på sidan.

Strategiprocessen

Strategiprocessen syftar till att ta fram ett underlag för nästa ekonomi- och verksamhetsplan. I strategiprocessen ingår trend- och omvärldsanalyser, bevakning av förändringar i lagar och förordningar samt en kvalitetsrapport med analys av hur det går för Lund.

Planeringsprocess

Planeringsprocessen tar avstamp i de kommunövergripande planeringsförutsättningarna från strategiprocessen och ska resultera i den gemensamma ekonomi- och verksamhetsplanen, EVP:n, för de kommande tre åren. I planeringsprocessen ingår kommunövergripande riskanalyser och framtagandet av interna kontrollaktiviteter.

Förvaltningarnas verksamhetsplanering

Varje höst arbetar förvaltningarna och deras politiska ledning fram nästa års verksamhetsplan med internbudget och handlingsplan för intern kontroll.

Uppföljningsprocess

Vi följer upp hur det går med både verksamhet, medarbetare och ekonomi flera gånger under året.

 • Fyra månadsrapporter per år görs. Alla förvaltningar rapporterar ekonomiskt resultat i februari, maj, oktober och november, samt eventuella åtgärder för att bidra till en budget i balans.
 • Två delårsrapporter per år fastställs i respektive nämnd/styrelse den 30 april samt den 31 augusti, och slutligen i kommunfullmäktige.
 • Vid årets slut följs budgeten upp i Lund kommuns årsredovisning. Den granskas av våra revisorer och behandlas i kommunfullmäktige i april.

Planeringsförutsättningar utifrån strategiprocessen

Vilka kommungemensamma utmaningar ser vi och vilka fokus är viktiga för att kunna ta nästa kliv i hanteringen av dessa utmaningar? De utmaningar som identifierats bemöts i kommunfullmäktiges föreslagna mål för 2023-2025.

Framtid och utveckling

Skattesats och skatteintäkter

Boende i Lund betalar 21,24 kronor per intjänad hundralapp. Inklusive regionskatt betalar du 32,42 kronor.

Siffrorna i tabellen visar den genomsnittliga skatten i landet och region Skåne. Samt den faktiska skatten i Lunds kommun. Siffrorna gäller 2023.


Genomsnittlig skatt i riket, regionen och kommunen.


Riket

Skåne

Lund

Kommuner

20,67

20,63

21,24

Regioner

11,57

11,18

11,18

Summa

32,24

31,81

32,42

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning prognostiseras för Lunds kommun till 7 945 miljoner kronor för 2023, vilket är 464 miljoner kronor högre än 2022-års budget. Den högre prognosen förklaras av en starkare konjunkturutveckling under 2022 med flertalet satsningar i statsbudgeten som medförde tillväxt i lönesumman. Även högre generella statsbidrag i budgetpropositionen för 2023 förklarar ökningen mellan åren. För 2023 finansieras Lunds kommun till 80 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Den högre skatteprognosen 2023 ska finansiera betydligt högre kostnader för pris- och löneökningar, räntekostnader och pensionskostnader än tidigare vilket förklaras av den höga inflationen i samhället.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?