Länk till startsidan

$currentPage

Ekonomi- och verksamhetsplan 2024-2026

Vi befinner oss i ett läge där samhällsekonomin står inför stora utmaningar. I tider som dessa är det extra viktigt att vår kommun står starkt rustad. Det är ett arbete som inletts under mandatperiodens första år och nu går vi vidare med ett ytterligare förstärkt reformarbete.

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

Ett reformarbete som handlar om att ta långsiktigt ekonomiskt ansvar samtidigt som vi säkrar en hög kvalitet i den kommunala välfärden och servicen. I det arbetet gäller det att klara av att göra kloka politiska prioriteringar och skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunens medarbetare att lyckas med sina uppgifter.

En välfärd som går att lita på i hela kommunen

Oavsett var i vår kommun du bor ska du ha en kommunal välfärd och service som går att lita på. Därför är det viktigt att välfärden inte urholkas i svåra ekonomiska tider. Tvärtom krävs det att vi säkrar en ändamålsenlig organisation och tillräckliga ekonomiska resurser till välfärdens första led, där vi möter lundaborna, oavsett om de är elever i våra skolor, brukare i våra särskilda boenden eller på annat sätt tar del av kommunens samlade service.

Ska detta vara möjligt behöver politiska prioriteringar göras. Och det gör vi nu. Under tidigare mandatperiod blev lärarna färre, trots att eleverna blev fler. Mängden administrativa uppgifter växte trots behovet av fokus på välfärd och service. Så kan vi inte ha det. Nu genomför vi därför ett viktigt paradigmskifte. Nu satsar vi ordentligt med resurser för att öka lärartätheten, samtidigt som vi håller igen på central administration. Vi gör det genom effektivare arbetssätt inom äldreomsorgen och att på ett bättre sätt säkerställa att våra undersköterskor får mer tid att ägna sig åt sitt huvuduppdrag – att ge omsorg av hög kvalitet.

Vi gör det också genom att ta politiskt ansvar för alla förslag. Både när vi ökar och minskar anslag. Det är därför vi satt stopp för åratal av generella besparingar, vilket annars präglat Lunds kommun under lång tid. Besparingar som ofta har slagit mot välfärdens kärna, snarare än att resultera i mer effektiva arbetssätt och mer ändamålsenlig organisation. Det har snarare använts som ett sätt att smita från det politiska ansvaret. Den tiden är nu förbi. Bara så kan vi ta långsiktigt ansvar för välfärden, dess kvalitet och dess finansiering.

Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande
Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande.

En tillitsbaserad styrning och ledning

En nyckel för att säkra en mer effektiv och långsiktigt hållbar organisation pågår nu i form av ett mycket viktigt utvecklingsarbete. Det handlar inte minst om att införa en mer tillitsbaserad styrning och ledning. En tillit som måste prägla hela kommunen där alla medarbetare ges förutsättningar att bidra utifrån sin egen profession. Allt från hur kommunfullmäktige fattar sina beslut, till relationen mellan chefer och medarbetare och det ömsesidiga kunskapsutbytet mellan kollegor.

Därför fortsätter arbetet med att stärka och utveckla beslutsfattandet i organisationen så att beslut fattas på rätt plats och av rätt instans. Det handlar också om att ge de som arbetar i verksamheten större påverkansmöjligheter och mandat att använda sin kompetens. Alla medarbetares kunskap och erfarenheter ska tas tillvara.

Sveriges miljöbästa kommun

Lunds kommun har under 2023 blivit utsedd till Sveriges miljöbästa kommun. Vi har också blivit utsedda av EU att vara en av de 100 städer i Europa som ska gå före för att uppnå klimatneutralitet 2030. Detta är utmärkelser som förpliktigar. Men vi har också unikt goda förutsättningar.

Därför kommer omställningstakten fortsatt vara hög. Vi ska fortsätta ställa om vår egen verksamhet. Genom bland annat hållbara transporter, grön energi, cirkulär ekonomi och att fortsätta arbetet med att göra våra egna lokaler ännu mer energieffektiva. Vi kommer också att fortsätta det gemensamma arbete som vi gör tillsammans med andra, inte minst med näringslivet och akademin, där det banbrytande arbetet med CoAction Lund skapat mycket goda förutsättningar. För klimatomställningen klarar vi bara om vi arbetar tillsammans.

Vi möter utmaningar med framtidstro

I den lundensiska myllan växer inte bara grödor och morgondagens idéer utan också en rejäl portion humor. En humor som är en bra symbol för den glädje man kan känna över att verka på en plats som har förutsättningar att bidra till lösningar på globala utmaningar och på så sätt förändra världen till det bättre. Det ska inte bara vara ett arv och en historia, utan en integrerad del av vår framtid. Lunds kommun har en tusenårig historia av framtidstro och optimism. Detta ska vi nu ännu bättre ta tillvara.

Uppdaterad: