Länk till startsidan

Så styrs kommunen

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen och kan liknas vid kommunens riksdag. Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och har ansvar för att utveckla verksamheten. Vart fjärde år kan du som medborgare rösta på de politiker som ska arbeta i fullmäktige och de 14 nämnderna.

I kommunallagen står det att det måste finnas en politisk ledning i form av en kommunfullmäktige och en kommunstyrelse i varje kommun. Däremot kan varje kommun själv bestämma vilka andra nämnder den behöver. I Lund har vi 14 nämnder.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen

Kommunfullmäktige kan liknas vid kommunens riksdag och är högsta beslutande organ. Fullmäktige består av 65 ledamöter och 35 ersättare där kommunens politiska partier är representerade.

Vart fjärde år väljer medborgarna politiker till kommunfullmäktige. Valet sker samtidigt som valet till riksdagen och regionen. Lunds kommuns förtroendevalda (politiker) företräder invånarna och är ytterst ansvariga för kommunens service och tjänster.

Kommunfullmäktige beslutar exempelvis om budget, skattesats, avgifter för kommunal service samt den kommunala förvaltningens organisation och verksamhetsformer.

Mer om kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen leder och samordnar

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen i Lund består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Kommunstyrelsens uppdrag är att övergripande ansvara för att utveckla den kommunala verksamheten, leda och samordna kommunens angelägenheter, ansvara för särskilda verksamheter och främja långsiktig hållbarhet.

Mer om kommunstyrelsen

Nämnderna sätter mål

I nämnderna sitter förtroendevalda politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Varje nämnd har en förvaltning med anställda medarbetare som utför det arbete nämnderna beslutat om. Undantag är överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och Habostyrelsen. Deras förvaltning sköts av kommunkontoret.

Kommunens nämnder

Förvaltningarna utför

Varje nämnd har en förvaltning som består av anställda medarbetare, de kallas också tjänstemän. Till exempel har byggnadsnämnden en förvaltning som heter stadsbyggnadskontoret. Förvaltningarna utför det arbete som respektive nämnd beslutat om. Undantag är överförmyndarnämnden, valnämnden, krisledningsnämnden och Habostyrelsen. Deras förvaltning sköts av kommunkontoret. 

Kommunens förvaltningar

Intressegrupper ger råd

I Lunds kommun är det viktigt att olika intressegrupper får sina röster hörda. För detta ändamål finns ett antal rådgivande organ. De rådgivande organen är organ där representanter för olika sådana intressegrupper träffar och samråder med kommunens politiker.

Rådgivande organ i Lunds kommun

Så fattas kommunala beslut

Beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, nämnd eller tjänsteman. Var beslutet fattas beror på vilken fråga det gäller och vilken delegationsordning (beslutanderättsordning) man har.

Beslut i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder redovisas i protokoll. Ett protokoll innehåller en redogörelse för ärendet, förslag och yrkanden, fattade beslut samt uppgifter om vilka ledamöter som varit närvarande. Protokollet är en allmän handling och är därför tillgänglig för alla.

Du hittar protokoll på sidorna för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna

Överklaga beslut

Om du tycker att ett beslut inte har fattats på rätt sätt, eller om du tycker att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till, kan du begära en så kallad laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Överklaga beslut

Lunds styrmodell

Lunds styrmodell beskriver delar av det som styr vad vi gör. I den ingår: Vision och förhållningssätt, ekonomi-, mål- och kvalitetsstyrning samt verksamhetens basuppdrag. Sättet vi styr och leder på ska säkerställa att vi använder våra resurser på ett effektivt sätt och tillhandahåller tjänster med hög kvalitet. Kommunens vision och basuppdrag är ganska statiska medan övriga delar följer den politiska agendan i Lunds kommun.


Illustration av styrmodellen med vision och förhållningssätt som tak, fokusområden som övervåning och styrningen som första våning. Verksamhetens basuppdrag är grunden.
Bilden beskriver Lunds styrmodell som ett hus. I botten finns vårt basuppdrag. På första våningen finns ekonomi, mål och kvalitet. Överst ligger vår vision och våra förhållningssätt som ett paraply över allt.

Styrande dokument finns på alla nivåer i huset. Tradition och värderingar påverkar alla nivåerna. Lagar och förordningar påverkar också alla nivåer och är i hög grad styrande för basuppdragen.

Vision och förhållningsätt

Kommunens vision är att Lund skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet. Den är vår språngbräda och drivkraft för allt utvecklings- och förändringsarbete och spänner som ett paraply överst i vår styrmodell. Till visionen hör också de tre förhållningssätten ”lyssna, lära, leda” som är våra viktigaste värden i allt vi gör.

Lyssna

Vi lyssnar och tar till oss kunskap som finns i Lund och i världen utanför. Öppenheten gör att vi får nya perspektiv samt odlar innovationer, idéer och en stark demokrati.

Lära

Vi lär genom att lyssna, men också genom att vara nyfikna och skapa. Vårt lärande driver utvecklingen. I en värld som är i ständig förändring bjuder vi in, testar nya tankar och lösningar samt följer goda exempel.

Leda

Vi leder och vi visar mod och handlingskraft; vi genomför förändringar och tar initiativ. Vi verkar tillsammans med andra och drar nytta av varandras kompetenser, erfarenheter och våra olika uppdrag och roller. Tillsammans åstadkommer vi mer.

Ekonomistyrning

Kommunens ekonomi styrs mot finansiella mål genom budget och en resursfördelningsmodell. Resursfördelningsmodellen är en princip för hur förvaltningarnas budgetar ska räknas upp utifrån volymförändringar – som fler barn eller fler äldre.

Våra två finansiella mål är:

  • Resultatet ska vara positivt - minst 2 procent av summan av våra intäkter. Överskottet är till för att till viss del kunna finansiera våra investeringar.
  • Skulden får inte vara högre än 60 procent av summan av våra intäkter.

Ekonomi- och verksamhetsplan

Målstyrning

I Lund använder vi en horisontell styrning där varje nivå i organisationen skapar sina egna mål utifrån den inriktning som satts av nivån ovanför:

  • Kommunfullmäktiges mål i Ekonomi- och verksamhetsplanen.
  • Utvecklingsmål: Nämnder och styrelser sätter utvecklingsmål som har sin utgångspunkt i fullmäktiges.
  • Verksamhetsmål eller aktiviteter: Förvaltningar och bolag sätter aktiviteter eller verksamhetsmål med utgångspunkt i nämndens utvecklingsmål

Kvalitetsstyrning

I Lunds kvalitetsstyrning är den självklara utgångspunkten att sätta våra huvudpersoner, de vi är till för, i centrum. Genom att hitta lämpliga indikatorer som kan tala om hur det går har vi lagt en bra grund för att kunna leverera god kvalitet. Indikatorer används också i målstyrning för att mäta hur det går med vår måluppfyllelse.

Indikatorerna som mäter vår kvalitet följer vi upp i bland annat enkäter, avvikelserapporter och nationella jämförelser.

Basuppdrag

Förvaltningarnas basuppdrag består av nämndens uppdrag, som styrs av det reglemente som beslutats av kommunfullmäktige, och de lagar och förordningar som styr nämndens arbete. Framförallt skolors och förskolors basuppdrag styrs mer av nationell lagstiftning än av den lokala politiken.

Våra förvaltningar

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?