Länk till startsidan

Årsredovisning för Lunds
kommun och bolag

Verksamhetsåret 2023 har i hög grad präglats av de händelser och strömningar som sker i vår omvärld. Trots utvecklingen har Lunds kommunkoncern visat på en fortsatt stark utvecklingsförmåga där ett aktivt omställningsarbete till en högre effektivitet har inletts, i syfte att anpassa verksamheten till nya förutsättningar och ett ökat förändringstryck. Kommunkoncernen bedöms uppnå god ekonomisk hushållning, ur både ett verksamhetsoch finansiellt perspektiv.

Ökat förändringstryck

Vi ser också att Lunds kommun, i likhet med hela kommunsektorn, sammantaget står
inför ett stort förändringstryck som i delar redan är här. Detta är kopplat både till
förändrade beteenden och livsmönster, en förändrad befolkningsstruktur samt
komplexa samhällsutmaningar. Den samhällsekonomiska utvecklingen snabbar på
förändringstrycket, inte minst i form av utmanande budgetförutsättningar. Kraven på
kommunens förmåga att anpassa hur tillgängliga resurser används ökar, för att kunna
uppnå målet om att kunna fortsätta leverera välfärdstjänster med god kvalitet och
utveckla Lund som attraktiv, och hållbar plats.

För att möta förändringstrycket har kommunen under året intensifierat arbetet med att
höja kompetensen och det samlade fokuset på effektivitet. Det handlar både om hur vi
styr och strategiskt planerar verksamheten, om våra arbetssätt liksom om vår kultur.

Botaniska trädgården i Lund, man och hund på parkbänk vid dammen

Årsredovisningen

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut samt uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål. Årsredovisningen granskas av kommunrevisionen och fastställs av kommunfullmäktige.

Årsredovisning 2023 för Lunds kommun

Års- och koncernredovisning Lunds Rådhus AB 2023 Pdf, 1 MB. (pdf-fil, ej tillgänglighetsanpassad)

Årsredovisning 2022 för Lunds kommun

Års- och koncernredovisning Lunds Rådhus AB 2022 Pdf, 7 MB. (pdf-fil, ej tillgänglighetsanpassad)

Fler rapporter och redovisningar

Hållbarhet

Under 2023 utsågs Lund till Sveriges miljöbästa kommun enligt en ranking som tidskriften Aktuell Hållbarhet årligen genomför av miljöarbetet i landets 290 kommuner. Flera satsningar på infrastruktur invigdes under året. Stadsbussarna blev elektrifierade vilket ger förbättrad luftkvalitet, ökad energieffektivitet och minskat buller. I slutet på året fick Klostergården en tågstation som förbättrar möjligheterna för arbetspendling både mellan stationerna i Lund och mellan Lund och Malmö. För att uppnå målen i hållbarhetsarbetet till år 2030 behöver vi fortsätta att testa, utvärdera och förstärka insatserna där de behövs och i dialog och samverkan med samhällets alla aktörer.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet som en pdf-fil (ej tillgänglighetsanpassad)

Hållbarhetsredovisning Pdf, 2 MB.

Hållbara Lund

Kvalitet

Årets kvalitetsrapport visar återigen att Lunds kommuns verksamheter fortsätter ha en generellt och relativt sätt hög kvalitet. En förklaring till det goda kvalitetsläget för Lund är troligen de goda socioekonomiska förutsättningar som kommunens invånare har.
Välfärdens förutsättningar håller dock på att förändras, vilket är gällande även för Lund. I Lund syns en stadig ökning av befolkningen, samtidigt som befolkningsstrukturen förändras i olika grupper. Det råder brist på kvalificerad personal inom flera viktiga yrkesgrupper, inte minst inom vård och omsorg – och här förväntas bristen förvärras framöver.
När Lunds förutsättningar nu förändras understryks än mer behovet av ett samlat fokus på effektivitet. Syftet är att aktivera kommunens förmåga att anpassa hur tillgängliga resurser används för att leverera välfärdstjänster med fortsatt god kvalitet och samtidigt utveckla Lund som attraktiv och hållbar plats – att kunna behålla hög kvalitet med begränsade resurser.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet som en pdf-fil (ej tillgänglighetsanpassad)

Kvalitetsrapport Pdf, 7 MB.

Öppen data, jämför oss med andra kommuner

Personal

Vi lämnar 2023 bakom oss, ett år med flera positiva trender såsom minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning. För första gången på flera år har Covid-19 inte haft någon större påverkan på kommunens verksamheter.
Utöver att attrahera och rekrytera rätt medarbetare arbetar Lunds kommun aktivt med att utveckla och behålla medarbetare för att minska personalomsättningen och därmed rekryteringsbehovet. Det är därför mycket glädjande att personalomsättningen minskat med 1,7 procentenheter under 2023 till 11,5 procent. Under 2023 minskade sjukfrånvaron i Lunds kommun från 7,6 till 6,6 procent.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet som en pdf-fil (ej tillgänglighetsanpassad)

Personalredovisning Pdf, 1 MB.

Lund i siffror

Särskilda uppdrag

Lunds kommun ska under mandatperioden 2022–2026 arbeta efter fyra beslutade mål som ska bidra till utvecklingen av kommunens verksamhet.
• En tillitsbaserad styrning och ledning
• Sveriges tryggaste kommun
• Fler lundabor i arbete
• Klimatneutralitet 2030

Utöver målen har kommunfullmäktige beslutat om särskilda uppdrag som tilldelats olika nämnder och styrelser. Summeringen av kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnderna och styrelserna visar att dessa i hög grad följer planeringen. Av totalt 36 särskilda uppdrag har 14 slutförts. 21 uppdrag är pågående. Ett uppdrag är i vänteläge med anledning av organisationsförändring och kommer att återupptas när ny organisation är på plats, vilket beräknas ske under våren 2024.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet som en pdf-fil (ej tillgänglighetsanpassad)

Särskilda uppdrag Pdf, 993 kB.

Årets verksamhet i kommunala bolag och kommunalförbund

En sammanställning över bland annat väsentliga händelser, finansiell ställning, framtid och utveckling i de kommunala bolagen – Lunds Rådhus AB, Lunds kommuns fastighets AB, Lunds kommuns parkerings-aktiebolag, Fastighets AB Lund Arena, Visit Lund och övriga aktiebolag samt kommunalförbunden Räddningstjänsten Syd och VA Syd.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet som en pdf-fil (ej tillgänglighetsanpassad)

Årets verksamhet i kommunala bolag och kommunalförbund Pdf, 962 kB.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?