Länk till startsidan

Årsredovisning för Lunds
kommun och bolag

Även 2021 blev ett år präglat av coronapandemin. I princip samtliga nämnder och bolag beskriver ännu ett tufft och omvälvande år i ljuset av pandemin. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 598 miljoner kronor. Ovanligt stora statsbidrag, verksamheter som haft lägre omkostnader på grund av pandemin och ökade skatteintäkter är några av förklaringarna.

Pandemin har påverkat alla verksamheter

Ett omfattande arbete påbörjas nu med att utvärdera konsekvenser samt att återhämta verksamheter från de effekter som pandemin fört med sig. Även konsekvenser som direkt drabbar Lundaborna måste noggrant följas upp och hanteras. Exempel på detta syns inom skolan där både sämre kunskapsresultat och ett sämre mående bland eleverna befaras och har indikerats. Inom socialtjänsten syns ett ökat inflöde av ärenden och ett sämre utflöde från försörjningsstöd till egen försörjning, vilket också kan härröras till pandemin.

Även kommunens bolag och kommunalförbund har påverkats av pandemin under året. Lunds kommuns Fastighets AB har gett lokalhyresgäster hyreslättnader efter individuell prövning. För Lunds kommuns Parkerings AB har pandemin lett till intäktsbortfall. Visit Lund AB har anpassat publika evenemang till rådande restriktioner. Fastighets AB Lund Arena reducerade hyran för sin enda hyresgäst Arenastiftelsen. Kommunfullmäktige beslutade under februari 2022 bland annat om att kommunala korttidsparkeringar i stadskärnan ska vara avgiftsfria. Beslutet gäller för hela 2022 och kommer att ha påverkan på LKP:s resultat under året.

 • Nytt program för ekologisk hållbarhet, LundaEko 2021-2030 antogs av kommunfullmäktige i juni. Tillsammans med Program för social hållbarhet innebär detta ett helhetsgrepp kring hållbarhetsarbetet i kommunen.
  Följ arbetet med Hållbara Lund
 • Lunds kommun har signerat ett reviderat nationellt klimatkontrakt inom ramen för Viables Cities
  Klimatneutrala städer 2030. Kommunens åtaganden bygger på klimatmålen i LundaEko och de insatser som planeras inom projektet.
 • Lunds kommun har under året vunnit flera priser för hållbarhetsarbetet: Första plats i kategorierna ”miljö” och ”trygghet” i tidningen Fokus årliga ranking, första plats i rankingen SHIFT i kategorin ”hållbara transporter” samt första pris i Ekomatscentrums ”ekomatsligan”.
  I Cykelfrämjandets kommunvelometer placerade sig Lund återigen högt – på en andra plats. Lund behåller även plats fem i Aktuell hållbarhets kommunranking.
 • Lund är med på Carbon Disclosure Projects (CDP) så kallade ”A-lista”. Listan lyfter fram städer över hela världen som utmärker sig beträffande klimatarbete. Årets lista innehåller 95 städer, varav fem svenska.
 • Det nya lågtempererade fjärrvärmenätet på Brunnshög tilldelades pris i kategorin ”New scheme” under prisceremonin Global District Energy Climate Awards. Det prisade fjärrvärmenätet tar tillvara på fossilfri värme som blir över från forskningsanläggningarna MAX IV, och i framtiden ESS. Fjärrvärmenätet är specialiserat på återvinning av värme av något lägre temperaturer och är världens största i sitt slag.
Grön spårvagn kör på gräsbeklätt spår.
Spårvagnen passerar ett bostadsområde i Brunnshög.
 • Under året har arbetet varit intensivt för inrättande av Höjeådalens naturreservat, slutligt beslut togs av kommunfullmäktige i december.
 • Europa Direkt-kontor öppnade i Lund i maj. Kontoret finansieras tillsammans med Malmö stad, Trelleborgs kommun och EU-kommissionen. Målgruppen är allmänheten i sydvästra Skåne, med specifikt fokus på ungdomar, skolor, äldre och näringsliv.
  Så här arbetar Europa Direkt Lund
 • Lunds kommun utses till Sveriges bästa e-hälsokommun. Kommunens innovativa arbete med digitalisering inom vård och omsorg, som även innebär att SKR har utsett Lund till modellkommun för äldreomsorgens digitalisering, ligger till grund för priset.
  Nyhet: Lunds kommun är Sveriges bästa e-hälsokommun
 • Lunds kommun har under året varit en aktiv dialogpart i Region Skånes utredning om lokalisering
  av Lunds sjukhusområde (NSL – nya sjukhuset i Lund).
 • Tre nya bibliotek har öppnat under 2021: Bibliotek Folkparken, Södra Sandbys bibliotek samt Bibliotek Nöbbelöv.
 • Hedda Anderssongymnasiet startade hösten 2018 och har successivt utökat med fler gymnasieprogram, elever och medarbetare. Våren 2021 tog skolans första årskull studenten.
  Följ bygget av Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan
 • Inom ramen för projektet Klimatneutrala Lund 2030 genomfördes ett flertal ”klimathack” där Lunds unga fick möjlighet att bidra med nya idéer på klimatomställningar, bland annat på temat cirkulär ekonomi.
 • Utveckling av skateverksamheten genom upprustning och ombyggnad av skatehallen på Östra Torngården, nybyggd och renoverad skateramp i Borgarparken samt nybyggd skateramp utomhus i Södra Sandby.
Söderlyckan Skejtpark
Söderlyckans Skejtpark i Stadsparken.
 • 33 brukare har kunnat flytta in i nybyggda lägenheter inom LSS då tre nya boendeenheter har tillkommit. I Södra Sandby har det färdigställts en servicebostad med 10 lägenheter. På Margaretavägen 2B har det öppnats en ny gruppbostad med 7 lägenheter och på St. Hans gränd ett gruppboende med 6 lägenheter och 10 lägenheter i servicebostad.
 • Föreningen sommarhemmet Lundagårdens sommarvistelse för lundapensionärer pågick under juni, juli och drygt halva augusti. Cirka 250 deltagare totalt kunde njuta av Habo gårds attraktiva miljöer. Verksamheten begränsades i antal deltagare men inte i kvalitet.
  Sommarvistelse för äldre på Habo gård
 • Sommarens barndagkollo i samarbete med kultur- och fritidsförvaltningen föll även i år väl ut. Ett ökat fokus på särskolor och LSS-verksamheter gav resultat så att ett hundratal barn med funktionsnedsättningar kunde ta del av sommarkollot på Habo gård.
  Dagkollo på Habo gård
 • Valnämnden har under 2021 fattat beslut om att inrätta fem nya valdistrikt i Lunds kommun för att möta befolkningsutvecklingen i kommunen. Valnämnden har även fattat beslut om att ändra gränsdragningen mellan vissa valdistrikt för att möjliggöra ett mer jämnt antal röstberättigade i dessa valdistrikt.

Årets resultat

Årets resultat för kommunkoncernen uppgick till 856 miljoner kronor, varav kommunen bidrog med 598 miljoner kronor, bolagen med 418 miljoner kronor och kommunalförbunden med 1 miljon. Justeringar för att hantera interna mellanhavanden mellan kommunen och bolagen, uppgick till 194 miljoner kronor och bestod i huvudsak av utdelningar från bolag till kommun och förväntad utdelning från bolagen till moderbolaget Lunds Rådhus.

Åtgärdspaket under året

Flera ekonomiska åtgärder har vidtagits för att mildra de negativa effekterna för kommunens verksamheter och näringsliv. Bland annat har kommunfullmäktige beslutat om sammanlagt sex åtgärdspaket sedan mars 2020. Det har bland annat handlat om stöd till det lokala näringslivet och föreningslivet genom olika former av stöd och lättnader i avgifter samt paket för att stärka sammanhållningen i samhället.

Åtgärdspaket med anledning av corona

Utöver detta har Lunds kommun, liksom alla kommuner i Sverige, fått statligt stöd i form av statsbidrag, vilket vid bokslutet kunde konstateras blev betydligt högre än budgeterat. En snabbare återhämtning av ekonomin än väntat innebar även att skatteintäkterna blev högre än budgeterat samt att värdet på kommunens pensionsplaceringar ökade kraftigt. Utöver överskotten från finansierings­verksamheten har även kommunens nämnder hållit i sina budgetar och i vissa delar även redovisat överskott till följd av att volymer och efterfrågan har varit lägre än budgeterat. Pandemin har även inneburit lägre kostnader för verksamheter som varit stängda eller haft begränsad
verksamhet.

En stor del av våra intäkter från kommunalskatten som betalas av dig som medborgare i kommunen. Det kommer också intäkter från andra håll, som bidrag från staten och försäljning av verksamheter.

Fördelning av verksamhetens intäkter 2021

Intäkter

miljoner kronor

andel i %

Skatteintäkter

6 363

67 %

Försäljning verksamhet och tjänster

665

7 %

Taxor/avgifter

427

4 %

Generella statsbidrag

1 009

11 %

Bidrag

530

6 %

Intäkter från hyror och arrende

245

3 %

Finansiella intäkter

189

2 %

Summa intäkter

9 428

100 %


Fördelning av verksamhetens kostnader 2021

Kostnadsposter

miljoner kronor

andel i procent

Löner och pensionskostnader

5 338

59 %

Köp av huvudverksamhet

1 415

16 %

Lämnade bidrag

317

4 %

Lokaler, avskrivningar

785

9 %

Material, tjänster och avgifter

1 061

12 %

Finansiella kostnader

33

0 %

Summa kostnader

8 949

100 %

Två spykister sitte vid en dator. Den ena har hörlurar på och tittar in i kameran

Befolkning, arbetsmarknad och byggande

Bostäder och byggnationer

Allt fler vill bo och verka i Lund. Kommunens mål är att möjliggöra 26 000 nya bostäder fram till år 2040. 2021 var ett rekordår med 1 774 påbörjade bostäder och 1 069 färdigställda.

Bostadsbyggandet i Lunds kommun är återigen på en hög nivå efter dippen 2020. Det färdigställdes 1 069 bostäder 2021 jämfört med 378 bostäder året innan. Sedan 2000 har ungefär drygt 11 000 lägenheter färdigställts i Lund. Under 2021 påbörjades det 1 774 bostäder i Lunds kommun, vilket var 721 fler än 2020.

Arbetsmarknad

Effekterna av nuvarande lågkonjunktur märks även i Lund, även om exempelvis arbetslösheten är något lägre i Lund än för flera andra kommuner i Skåne. Framförallt syns effekter i form av en ökning av andelen hushåll med behov av insatser från socialtjänsten genom
exempelvis ekonomiskt bistånd.

Arbetslösheten minskade något i Lund för 2021.

 • Antalet öppet arbetslösa samt personer i program med aktivitetsstöd uppgick i januari 2022 till 3 654 personer, vilket var 877 personer färre än vid motsvarande tidpunkt ett år tidigare. Det motsvarar en andel på 6,4 procent. Det är lägre än andelen arbetslösa i Skåne, som uppgick till 9,3 procent i januari 2022, och andelen i Riket, 7,3 procent.
 • Andelen arbetslösa i Lunds kommun minskade med 1,3 procentenheter mellan januari 2022 och januari 2021.
 • Ungdomsarbetslösheten i Lunds kommun har också sjunkit under 2021. Andelen arbetslösa invånare mellan 18 och 24 år minskade med 2,0 procentenheter och var 5,6 procent i januari 2022. Vilket är lägre än både för Skåne och Riket. Det var 327 ungdomar som var arbetslösa i januari och det är 161 färre ungdomar jämfört med ett år tidigare.

Befolkning

Lund är Sveriges tolfte största kommun till antalet invånare. Vid årsskiftet var befolkningen 127 376 personer, vilket är en ökning med 1 435 invånare under året. Lunds befolkningsökning 2021 är den nionde största av alla Sveriges kommuner, sett till antalet personer.

Hur ser trenden ut?

2021 föddes 1 135 barn i Lund, 12 färre än de 1 147 barn som föddes 2020. Födelseöverskottet (den naturliga folkökningen, alltså skillnaden mellan födda och döda) visar en svagt nedåtgående trend de senaste tio åren. 2021 var överskottet 301 personer. 846 personer avled 2021 jämfört med 823 under 2020.

Gillar du statistik? Du hittar mer på sidan Lund i siffror.

Botaniska trädgården i Lund, man och hund på parkbänk vid dammen

Så används dina skattepengar

En stor del av vår budget består av den skatt du som invånare betalar. Visste du att hela 48 kronor av varje inbetald 100-lapp går till pedagogisk verksamhet, alltså skola och förskola?

(Du kan läsa mer om fördelningen på sida 19 i årsredovisningen.)

Illustration av en skola.

Pedagogisk verksamhet

Av varje inbetald 100-lapp gick 47 kronor till pedagogisk verksamhet.

Hit räknas förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, fritidshem och vuxenutbildning.

Illustration av två vuxna och ett barn med ett hjärta ovanför.

Vård och stöd

Av varje inbetald 100-lapp gick 41 kronor till vård och omsorg samt särskilt riktade insatser.

Hit hör områden som äldreomsorg, hemtjänst, särskilt boende och daglig verksamhet. Stöd i vardagen för personer med funktionsnedsättning är ett annat område. Här ingår också arbetsmarknadsåtgärder, ekonomiskt stöd och rådgivning. Stöd till barn, unga och familjer är andra områden.

Illustration av en pensel, tennisrack och noter.

Kultur och fritid

Av varje inbetald 100-lapp gick 5 kronor till kultur och fritid.

Hit hör idrottsplatser, bibliotek, kulturskola, föreningsstöd, fritidsgårdar, ungdomsverksamhet och lovverksamhet. Lunds konsthall, Lunds stadsteater och olika former av kulturstöd är också viktiga områden.

Illustration av en cyklist, en buss, bil och en spårvagn.

Infrastruktur och skydd

Av varje inbetald 100-lapp gick 6 kronor till infrastruktur och skydd.

Hit hör bygglov, lantmäteri, karttjänster och hantering av detaljplaner. Parker, gator, torg och trafik är andra områden.

I området ingår också att planera, bygga, förvalta och underhålla kommunala lokaler som förskolor, idrottshallar och badhus.

Illustration av en ordförandeklubba.

Politisk verksamhet

Av varje inbetald 100-lapp gick 1 krona till politisk verksamhet.

Hit hör områden som demokratifrågor, medborgarfrågor och att följa upp att beslut genomförs.

Blommande träd står i en park där vi ser byggnader i bakgrunden.

Investeringar och projekt

Den kommunala koncernen genomför årligen investeringar i takt med att befolkningen växer. Bruttoinvesteringarna uppgick till 2 149 miljoner kronor, vilket var en ökning med 47 miljoner kronor jämfört med föregående år.

Kommunens samlade nettoinvesteringsvolym, inklusive exploateringsverksamheten, uppgick till 884 miljoner kronor under 2021. Detta var en ökning med 161 miljoner kronor jämfört med 2020, men en minskning jämfört med investeringsramen som var 1 018 miljoner kronor. Jämfört med föregående år beror ökningen främst på en ökad aktivitet i flera större projekt, främst byggnation av Hedda Anderssongymnasiet.

Koncernens investeringar

Kommunens överskott innebär att årets egna investeringar i stort sett har kunnat finansieras med egna
medel, vilket gör att låneskulden inte har ökat som budgeterat.

Kommunens självfinansieringsgrad för 2021 uppgick till 92 procent och innebar att investeringarna till största delen är finansierade med medel från verksamheten. Självfinansieringsgraden bedöms ligga på en mycket god nivå för året.

Byggen av skolor och idrottshallar

Under året har flera stora byggprojekt drivits framåt. Byggnationen av skolorna Hedda Andersson­gymnasiet och Svaneskolan, Campus Vipan samt skola och gymnastikhall i Södra Råbylund har under året varit i full gång och arbetet fortskrider. Beslut har fattats om uppförande av ridanläggning, provisoriska idrottshallar och Vikingaskolan.

Här hittar du pågående och planerade byggprojekt

Renovering av Stadshallen

Renovering av Stadshallen har pågått för fullt där den nya moderna Stadshallen ska växa fram samtidigt som känslan från den ursprungliga byggnaden från 1968 ska bevaras.

Stadshallen

Anläggning av flera viktiga torg och parker pågick, exempelvis Kunskapsparken i Brunnshög och Nobelparken som färdigställdes.

Flera stora detaljplaneärenden

Ett antal stora detaljplaneärenden har drivits framåt under 2021. Byggnadsnämnden har fattat beslut
om samråd för bland annat höghusbebyggelse vid Brunnshögs torg, kvarteren Kugghjulet, Smörkärnan
och Värmeväxlaren på Västerbro. Viktiga detaljplaner som har antagits under året är bland annat bostäder i kvarteret Solhällan, verksamheter i kvarteret Höjdpunkten (Saab Kockums och Axis) och studentbostäder i kvarteret Studentkåren.

Lokaliseringsutredning för nya spår

För infrastrukturen har också stora arbeten skett under året. Trafikverkets lokaliseringsutredning för nya spår Hässleholm-Lund pågår och flera samråd har genomförts. Lunds kommun deltar i Program stambanan för att bygga kunskapsunderlag för en framgångsrik samverkan och förhandling med Trafikverket.

Årsredovisningen

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut samt uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål. Årsredovisningen granskas av kommunrevisionen och fastställs av kommunfullmäktige.

Årsredovisning 2021 för Lunds kommun Pdf, 30 MB.

Års- och koncernredovisning Lunds Rådhus AB 2021 Pdf, 14 MB.

Årsredovisning 2020 för Lunds kommun Pdf, 54 MB.

Årsredovisning 2020 för Lunds Rådhus AB Pdf, 17 MB.

Fler rapporter och redovisningar

Hållbarhet

De flesta invånarna i Lund har på något sätt påverkats av corona­pandemin. Vi ser effekter på hållbarhets­frågorna utifrån alla aspekter; ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Hållbarhetsredovisning

Hållbara Lund

Kvalitet

Lunds kommuns kvalitetsrapport 2020–2021 visar att Lunds kommun generellt har en relativt sett hög kvalitet i kommunens verksamheter, detta jämfört med både gruppen större städer och för gruppen alla kommuner. Samtidigt är nöjdheten hos invånarna som deltagit i exempelvis SCB:s medborgarundersökning och olika brukarundersökningar hög för flera kategorier, bland annat för Lund som en plats att bo och leva på, liksom för upplevelsen av flertalet av kommunens verksamheter.

Kvalitetsrapport

Öppen data, jämför oss med andra kommuner

Personal

För andra året i rad genomförde Lunds kommun en med­arbetarenkät på kommunövergripande nivå under hösten 2021. Enkäten bestod bland annat av frågor framtagna av Sveriges kommuner och regioner (SKR) som mäter så kallat hållbart medarbetarengagemang. Jämfört med andra liknande kommuner har Lunds kommun ett något lägre totalindex för hållbart medarbetarengagemang: 77 i jämförelse med 79.

Personalredovisning

Lund i siffror

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?