Länk till startsidan

Årsredovisning för Lunds
kommun och bolag

Ur ett omvärldsperspektiv var 2022 ett turbulent år på många vis. Coronapandemi, krig i Europa och en skakig global ekonomiutveckling som följd har på flera sätt påverkat Lunds kommunkoncern under året. Trots utvecklingen har Lunds kommunkoncern visat på en stark utvecklingsförmåga och ett framåtriktat utvecklingsarbete har bedrivits under året.

Framåtriktat utvecklingsarbete

Förutom att koncernens verksamheter håller en genomgående god kvalitet enligt Lunds kommuns kvalitetsrapport 2022 har flera stora projekt, satsningar och utredningar pågått och även slutförts under året. Exempelvis har kommunens arbete för en effektiv samhällsbyggnadsprocess fortsatt utvecklas, bland annat genom samhällsutvecklings-projektet av stadsdelen Brunnshög. Kommunkoncernens hållbarhetsarbete har genererat flera priser till kommunen och ett framgångsrikt arbetsmarknadsarbete med att matcha, stödja och utbilda arbetslösa personer har inneburit att fler Lundabor har blivit självförsörjande under året.

 • Tillsammans med Bogotá, fick Lunds kommun WWF:s (World Wide Fund for Nature) utmärkelsen som global klimatstad. Priset tilldelas städer som bedriver klimatpolitik i framkant och som på ett strukturerat och målmedvetet sätt tar ett helhetsgrepp kring klimatomställningen.
 • I april utsågs Lund till att bli en av EU:s 100 klimatneutrala städer. Genom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities kommer 100 europeiska städer stödjas, främjas och visas upp under deras omställning till klimatneutralitet fram till år 2030.
 • Vid Aktuell hållbarhets ranking 2022 utsågs Lund till årets miljöbästa kommun i kategorin större städer och kommuner nära större stad samt knep en andraplats i mätningen överlag, strax efter Malmö stad.
 • I uppföljningen från projektet Fossilbränslefria kommuner 2.0, redovisas ett resultat där 100 procent av Lunds kommuns el- och värmekonsumtion, 100 procent av uppvärmningen (+5 procent sedan 2015), 96 procent av drivmedlen (+48 procent sedan 2015), 78 procent av tjänsteresorna (+19 procent sedan 2019) och 90 procent av andelen fordon är fossilfria.
Grön spårvagn kör på gräsbeklätt spår.
Spårvagnen passerar ett bostadsområde i Brunnshög.
 • Utredning av lokalisering av det nya sjukhuset i Lund (NSL) har remitterats till bland annat Lunds kommun av Region Skåne. Kommunen har arbetat intensivt med underlaget för kommunens yttrande i frågan samt med utredning av olika lokaliseringsalternativ.
 • Lunds spårväg utsågs till vinnare av Trafikverkets arkitekturpris vid Arkitekturgalan den 7 april. Clemenstorget blev ett av Sveriges fyra bästa inom kategorin landskapsarkitektur på samma gala. Spårvägsprojektet blev under året även utsett till Årets stadsbyggnadsprojekt av föreningen Sveriges Stadsbyggare.
 • Bostadsförsörjningsprogram 2030 och Markpolicy 2030 för Lunds kommun har antagits av kommunfullmäktige. De båda styrdokumenten utgör, tillsammans med Utbyggnadsplan 2030, viktiga planeringsunderlag för kommunens arbete med stads- och samhällsutveckling.
 • EU-days har återigen arrangerats i Lund och ett ökat deltagande uppmättes vid årets upplaga. Syftet med EU-days är att bidra till kunskapshöjning om EU samt till att bredda det intersektoriella nätverket.
 • Vid årets upplaga av sommarlovsentreprenörerna deltog 150 ungdomar – en tiodubbling från när programmet initierades 2012.
 • Kommunens valnämnd har under 2022 planerat och genomfört de allmänna valen. Vid avslutat valarbete hade det inte inkommit några överklagningar, vilket indikerar hög kvalitet och tillförlitlighet till kommunens arbetsstruktur och processer.
 • Kommunens första omgång av projektet Medborgarbudget har bidragit till att nästan 400 förbättringsförslag för Lunds tätorter inkommit, med syftet att påverka utvecklingen av Lundabornas närområde och att öka det lokala engagemanget.
 • I juli 2022 trädde den nya visselblåsarlagen i kraft. Lunds kommun erbjuder från och med då en visselblåsarfunktion som finns att hitta på lund.se.
 • Genom deltagandet i Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) modellkonceptssatsning har Lunds kommun under 2022 diplomerats som en modellkommun för jämställdhet.
 • Den öppna upphandlingen av färdtjänst som överprövades avgjordes i början på maj till kommunens fördel och avtal tecknades med Telepass AB från 1 oktober 2022 till 30 september 2026.

Bild på Stadshallens entré en solig dag i februari
Stadshallen
 • Renoveringen av Stadshallen har varit ett stort och viktigt projekt som engagerat flera delar av kommunkoncernen för att ge Lundaborna en ny mötesplats med fokus på kultur och demokrati.
 • I augusti utsågs Lund till den bästa friluftskommunen i Skåne och näst bästa i Sverige, enligt en undersökning genomförd av Naturvårdsverket och Svenskt friluftsliv.
 • Höjeådalens naturreservat invigdes i maj, Tegelbruksparken i Dalby och Nobelparken i Brunnshög under sommaren. I början av september, i samband med Brunnshögskalaset, invigdes Kunskapsparken - Lunds näst största park.
 • En återhämtning av kultur- och fritidslivet efter pandemin har inneburit att uppskattade arrangemang och aktiviteter har kunnat genomföras under året, till exempel Lund läser, Litteraturdagarna, Dansens dag, Lov i Lund, Sommarlund och Vinterlund och vid årsskiftet Lundaspelen i handboll och basket.
 • I början av året fattade kommunstyrelsen beslut om en samlad måltidsorganisation för samtliga grundskolekök, undantaget Byskolan.
 • Fullmäktige i Lund och Eslövs kommun fattade i juni 2022 beslut om att bilda en gemensam överförmyndarnämnd från och med den 1 januari 2023.
 • Från och med höstterminen 2022 har Lund skrivit ett samverkansavtal med fyra kranskommuner rörande gymnasiesärskolans individuella program. Genom samverkansavtalet utjämnas variationerna mellan kommunerna.

Årets resultat

Resultatet 2022 för Lunds kommunkoncern uppgick till 610 miljoner kronor, varav kommunen bidrog med 367 miljoner kronor och bolag och kommunförbund med 342 miljoner kronor. Justeringar för att hantera interna mellanhavanden mellan kommunen och bolagen uppgick till 99 miljoner kronor och bestod i huvudsak av utdelningar från bolag till kommun, utdelningar från bolagen till moderbolaget Lunds Rådhus samt koncernintern försäljning av fastigheter. Kommunkoncernen bedöms uppnå god ekonomisk hushållning, ur både ett verksamhets- och finansiellt perspektiv.

Åtgärdspaket under året

För att mildra effekterna för kommunens verksamheter till följd av kriget i Ukraina, har Lunds kommun reserverat 28,5 miljoner kronor 2022. Av detta belopp har 19 miljoner kronor avropats från kommunens verksamheter. Medlen har använts för att täcka ökade kostnader för bland annat livsmedel, drivmedel, lokaler och för aktivitetsstöd.

En stor del av våra intäkter från kommunalskatten som betalas av dig som medborgare i kommunen. Det kommer också intäkter från andra håll, som bidrag från staten och försäljning av verksamheter.

Fördelning av verksamhetens intäkter 2022

Intäkter

miljoner kronor

andel i %

Skatteintäkter

6 776

68 %

Försäljning verksamhet och tjänster

719

7 %

Taxor/avgifter

444

5 %

Generella statsbidrag

1 021

10 %

Bidrag

579

6 %

Intäkter från hyror och arrende

240

2 %

Finansiella intäkter

216

2 %

Summa intäkter

9 995

100 %


Fördelning av verksamhetens kostnader 2022

Kostnadsposter

miljoner kronor

andel i procent

Löner och pensionskostnader

5 528

58 %

Köp av huvudverksamhet

1 449

15 %

Lämnade bidrag

301

3 %

Lokaler, avskrivningar

821

9 %

Material, tjänster och avgifter

1 259

13 %

Finansiella kostnader

134

2 %

Summa kostnader

8 949

100 %

Två spykister sitte vid en dator. Den ena har hörlurar på och tittar in i kameran

Befolkning, arbetsmarknad och byggande

Bostäder och byggnationer

Allt fler vill bo och verka i Lund. Kommunens mål är att möjliggöra 26 000 nya bostäder fram till år 2040. Under 2022 byggstartades 1 430 bostäder och 884 färdigställdes.

Arbetsmarknad

Lunds arbetsmarknad har återhämtat sig efter pandemin. Sysselsättningen har ökat och arbetslösheten har sjunkit. Det var 2 299 fler lundabor som var sysselsatta i december 2022 jämfört med december 2020. Det går även att se en säsongsvariation med fler sysselsatta under sommarmånaderna.

 • Arbetslösheten minskade något i Lund 2022. Motsvarande utveckling hade även Skåne och riket, Lunds arbetslöshet var 6,1 procent 2022, Skånes 7,1 procent och riket 6,8 procent. En förklaring till utvecklingen är att arbetsmarknaden har varit mycket stark under de senaste två åren, vilket har gett positiva effekter för flertalet grupper i arbetskraften, även för grupper som har stått långt från arbetsmarknaden.
 • Ungdomsarbetslösheten i Lunds kommun sjönk också under 2022. Andelen arbetslösa invånare mellan 16 och 24 år minskade med 1,2 procentenheter till 5,4 procent jämfört med 2021. Det är lägre än både för Skåne och Riket.

Befolkning

Lund är Sveriges tolfte största kommun till antalet invånare. Enligt den senaste befolkningsprognosen (år 2023–2032) antas befolkningen fortsätta att öka under hela prognosperioden. Prognosen pekar på att kommunens invånare når 130 000 invånare år 2023. Under år 2029 beräknas folkmängden överstiga 140 000 personer.

Hur ser trenden ut?

Lunds födelseöverskott (den naturliga folkökningen, skillnaden mellan födda och döda) var +82 för 2022. Det är Lunds lägsta födelsenetto sedan 1968 då statistikmyndigheten SCB började redovisa uppgifterna. Det beror framför allt på att det föddes få barn i Lund. Under förra året föddes det 974 barn, vilket är 173 färre än under 2021. Det låga barnafödandet är inte unikt för Lund. Barnafödandet minskade i 215 av Sveriges 290 kommuner under 2022 jämfört med 2021. Det har inte fötts så få barn i Sverige på 17 år. I Lund får vi gå tillbaka till 2000 för ett lägre barnafödande än 2022. Då föddes det 966 barn. Antalet döda ökade också under 2022 jämfört med 2021, 892 under 2022, jämfört med 846 2021.

Gillar du statistik? Du hittar mer på sidan Lund i siffror.


Botaniska trädgården i Lund, man och hund på parkbänk vid dammen

Så används dina skattepengar

En stor del av vår budget består av den skatt du som invånare betalar. Se filmen nedan hur pengarna fördelas till kommunens olika verksamheter. Du kan läsa mer om fördelningen i årsredovisningen.

Investeringar och projekt

Den kommunala koncernen genomför årligen investeringar i takt med att befolkningen växer. Bruttoinvesteringarna för koncernen uppgick till 2 709 miljoner kronor, vilket var en ökning med 560 miljoner kronor jämfört med föregående år. Ökningen avser framför allt kommunen och Kraftringen. Bolagens investeringar avser framförallt nybyggnation av hyresbostäder, parkeringshus och investeringar kopplade till energi.


Kommunens nettoinvesteringsvolym inklusive exploateringsverksamheten uppgick 2022 till 1 225 miljoner kronor. Den årliga investeringsvolymen har legat på ungefär samma nivå under de fem senaste åren undantaget 2022 då investeringsutgifterna ökade med 339 miljoner kronor eller cirka 45 procent gentemot året innan. Ökningen beror främst på att kommunens planerade investeringar i verksamhetslokaler fallit ut enligt plan.

Koncernens investeringar

Kommunens självfinansieringsgrad för 2022 uppgick till 65 procent. Årets nivå är lägre än förra året då kommunen hade 100 procent i självfinansieringsgrad. Den lägre nivån för 2022 beror på att volymen av genomförda investeringar har varit betydligt högre. Självfinansieringsgraden bedöms ändå ligga på en god nivå för året.

Byggen av skolor och idrottshallar

Under året färdigställdes också projekten Södra Råbylunds skola med en dedikerad hall för gymnastik samt Enestugans förskola. Parallellt så fortgick flera byggprojekt, bland annat byggnation av skolorna Hedda Anderssongymnasiet och Svaneskolan samt Campus Vipan. Under året har beslut tagits om att genomföra byggprojekten Påskagängets skola, Observatoriet, Långa Längan, Häckebergaskolan och Polhemsskolan

Här hittar du pågående och planerade byggprojekt

Invigning av Stadshallen

Den nyrenoverade Stadshallen invigdes under senhösten och öppnades upp för Lundaborna.

Stadshallen

Kommunen har under året medverkat aktivt i flera stora projekt i Trafikverkets regi. Däribland utbyggnad av fyrspåret mellan Flackarp och Lund, Klostergårdens station, ny trafikplats Ideon och ombyggnation av trafikplats Lunds Södra.

Flera nya parker invigdes under året. Höjeådalens naturreservat invigdes i maj, Tegelbruksparken i Dalby och Nobelparken i Brunnshög under sommaren. I början av september, i samband med Brunnshögskalaset, invigdes Kunskapsparken.

Flera stora detaljplaneärenden

Under året har elva detaljplaner antagits och fem har överklagats. Tretton detaljplaner har fått laga kraft. Några av de detaljplaner som antagits under 2022 är plan för bostäder vid Klostergården samt Västerbro. Under året har beslut tagits om planprogram för Dalby Centrum, Svenshögsvägen, Nationellt centrum för idrott och folkhälsa vid Källby samt planprogram för Science Village Scandinavia.

Blommande träd står i en park där vi ser byggnader i bakgrunden.

Årsredovisningen

Årsredovisningen redogör för kommunens och bolagens verksamheter. Den innehåller information om det ekonomiska resultatet, finansiering av verksamheten, ekonomisk ställning vid årets slut samt uppföljning och utvärdering av kommunens fokusområden och mål. Årsredovisningen granskas av kommunrevisionen och fastställs av kommunfullmäktige.

Årsredovisning 2022 för Lunds kommun Pdf, 66 MB.

Års- och koncernredovisning Lunds Rådhus AB 2022 Pdf, 7 MB.

Årsredovisning 2021 för Lunds kommun Pdf, 30 MB.

Års- och koncernredovisning Lunds Rådhus AB 2021 Pdf, 14 MB.

Fler rapporter och redovisningar

Hållbarhet

Under 2022 blev Lund utsedd till årets globala klimatstad av Världsnaturfonden WWF. Genom Sveriges kommuner och regioners SKR:s satsning på jämställdhetsintegrering blev Lund också diplomerad modellkommun för jämställdhet. Det är utmärkelser som uppmuntrar och visar att vi är på god väg. För att uppnå målen för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart Lund krävs dock att vi ökar takten i fortsatt dialog och samverkan med samhällets alla aktörer.

Hållbarhetsredovisning Pdf, 14 MB.

Hållbara Lund

Kvalitet

Årets kvalitetsrapport visar att Lunds kommuns verksamheter fortsätter ha en generellt och relativt sätt hög kvalitet, detta jämfört med både gruppen större städer liksom för gruppen alla kommuner. Samtidigt är nöjdheten hos invånarna som deltagit i exempelvis SCB:s medborgarundersökning liksom olika brukar-undersökningar även den fortsatt hög för flera kategorier och områden. En förklaring till det goda kvalitetsläget för Lund är troligen de förutsättningar som kommunen har i form av god folkhälsa, höga jämställdhetsnivåer, etablerade näringslivsstrukturer och hög utbildningsnivå hos befolkningen.

Kvalitetsrapport Pdf, 20 MB.

Öppen data, jämför oss med andra kommuner

Personal

En mängd aktiviteter med goda resultat har genomförts under 2022 för att möta dagens och morgondagens utmaningar. I personalredovisningen lyfts tre fram i reportageform – projekten Heltid som norm, som gjort det möjligt för verksamheterna att erbjuda med-arbetare att gå från ofrivillig deltid till heltidsanställning, projektet Sänka sjukfrånvaron som starkt bidragit till sänkt sjukfrånvaro samt det lyckade chefsaspirantprogrammet Potentiella ledare. Vidare pågår projektet Morgondagens arbetsplats där sju förvaltningar arbetar gemensamt med att förändra arbetssätt och övergå i en aktivitetsbaserad miljö.

Personalredovisning Pdf, 7 MB.

Lund i siffror

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?