Länk till startsidan

Lund i siffror

Hur många invånare finns det i Lunds kommun? Hur många kommer att bo i kommunen 2030? Vilka är kommunens största arbetsgivare? Här är sidan för dig som gillar statistik, siffror och framtidsprognoser!

Visste du?

Medelåldern i Lund är 39,0 år.

Folkmängden ökar i Lund

Lund är Sveriges tolfte största kommun till antalet invånare. Sista december 2021 var befolkningen i Lunds kommun 127 376 personer, vilket är en ökning med 1 435 invånare under året. Lunds befolkningstillväxt 2021 är den nionde största, i antalet personer, av Sveriges kommuner. Det är klart mer än de flesta kommuner i Lunds storlek.

Andelen unga ökar och andelen äldre blir större. Särskilt antalet skolbarn kommer att öka under kommande år medan det procentuellt är äldre över 85 år som ökar mest. Dessa demografiska förändringar kommer att utmana kommunen på flera sätt, inte minst ekonomiskt då fler kommer ha behov av välfärd samtidigt som färre befinner sig i arbetsför ålder och därmed ska försörja fler. 

Du hittar den senaste statistiken för Lund på SCB:s webbplats

Antal födda och döda i Lund

Antalet födda uppgick till 1 135 barn och antalet döda till 823 personer. Födelseöverskottet visar en svagt nedåtgående trend de senaste tio åren och uppgick under 2021 till 301 personer. 2020 föddes det 1 147 barn, vilket är 12 fler födda jämfört med 2021.

Antalet avlidna 2021 var fler jämfört med 2020. 846 personer avled 2021 jämfört med 823 personer under 2020.

Flyttnetto

Under 2021 har både inflyttningen och utflyttningen varit större jämfört med 2020. Inflyttningen ökade med 702 personer och utflyttningen ökade med 359 personer.

De senaste åren har Lund haft fler personer som flyttar in från andra län (+552 personer) och från andra länder (+1 035 personer) jämfört med de som flyttar ut. Det är fler personer som har flyttat till andra kommuner inom Skåne jämfört med de som flyttar in (-592 personer).

Befolkningsprognos

Sweco Society har på uppdrag av Lunds kommun tagit fram en befolkningsprognos för kommunen. Prognosen gäller perioden 2022 till 2032. Den bygger på antaganden om hur befolkningen flyttar, föder barn och dör baserat på de senaste årens utveckling för kommunen.

Befolkningen antas fortsätta öka under hela prognosperioden. Det beror både på de bostäder som förväntas byggas och på ett ökat barnafödande.

Prognosen pekar på att kommunens invånare når 130 000 invånare år 2023. Under år 2029 beräknas folkmängden överstiga 140 000 personer. I slutet av år 2032 pekar prognosen på att folkmängden i Lunds kommun kommer att vara ungefär 146 000 personer.

Växande tätorter

Här finns nio tätorter: Dalby, Genarp, Lund, Revingeby, Stångby, Södra Sandby, Torna Hällestad, Vallkärra och Veberöd.

Lär känna våra tätorter

Tätorternas utveckling påverkas till stor del av var det planeras att byggas bostäder.

 • I Stångby väntas en ökning med 620 personer ske fram till år 2028. Det motsvarar en procentuell folkökning på 32 procent, vilket är den kraftigaste procentuella folkökningen av tätorterna.
 • Fram till utgången av 2028 väntas Lunds tätort öka med 8 800 personer, vilket i procent motsvarar en ökning på 9 procent. Störst beräknas folkökningen bli i Östratorn/Mårtens fälad, där folkökningen beräknas vara nära 3 500 fler vid slutet av år 2028 jämfört med år 2021. En stor del av denna ökning beror på de omfattande byggprojekten i Brunnshög. 
 • Med undantag från Stångby så väntas den kraftigaste procentuella folkökningen ske utanför tätorterna. Landsbygden beräknas öka med 1 600 personer fram till utgången av år 2028, vilket motsvarar en ökning på 25 procent.
Spårvagn

Arbete och pendling

Totalt är det drygt 40 000 personer som pendlar in till Lund för att arbeta, och knappt 23 000 som pendlar ut från Lund för att arbeta.

År 2018 uppgick antalet nya företag per 1 000 invånare i åldern 16–64 år i Lund till 9,6. Det kan jämföras med siffran 11,1 för hela Skåne och 10,7 för hela riket.

Ljus tvådelad trädörr under pampigt stenvalv med en stentrappa upp.

Utbildning och skola

40,6 procent av medborgarna i åldrarna 20–64 år har minst treårig eftergymnasial utbildning, och 5,9 procent har en forskarutbildning.

60 procent av eleverna i Lunds gymnasieskolor kommer från andra kommuner.

95,3 procent av eleverna i årskurs 9 från Lunds kommuns skolor, exklusive nyinvandrade elever, var 2017 behöriga till ett yrkesprogram.

Utbyggnad pågår

Trenden med växande städer pågår över hela världen, så också i Lund. Inte sedan början av 1970-talet har det byggts så mycket i Lund som under det senaste decenniet.

En större del av utbyggnaden väntas ske i Lunds tätort. Framför allt är det inom Brunnshög vi ser det stora antalet byggstarter. Andra större projekt som planeras påbörjas under perioden är Helgonagården öster om Sparta, nya delar av Södra Råbylund, samtliga projekt i Stångby, samt första etappen på omvandlingen längs Öresundsvägen (stadsdelen Västerbro). I de östra kommundelarna är utbyggnadstakten inte lika hög som i centralorten, men flera projekt har byggstarter 2022–2023, framförallt i Södra Sandby och Dalby.

Utbyggnads- och boendestrategi 2025

Västerbro - en ny stadsdel växer fram

Så ska Brunnshög växa

Bostäder

Bostadsbyggandet i Lunds kommun var under 2021 på en hög nivå igen, efter att ha varit det lägsta 2019 sedan 2009. Preliminärt byggdes det 1 110 bostäder 2021, jämfört med 378 bostäder 2020. Sedan 2000 har ungefär 11 000 lägenheter färdigställts i Lund. Kommunens mål är att möjliggöra 26 000 nya bostäder fram till år 2040.

Illustration av en spårvägshållplats i med moderna hus i fyra våningar i bakgrunden.
Visualisering av området Pärlan i Brunnshög.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten minskade något i Lund 2021. Antalet öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd var 3 654 personer i januari 2022. Det är 877 färre personer jämfört med januari 2021.

I januari 2022 var andelen öppet arbetslösa invånare i åldrarna 16-64 år 6,4 procent för Lund. Det är mindre jämfört med Skåne (9,3 procent) och hela Sverige (7,3 procent). Andelen arbetslösa i Lunds kommun minskade med 1,3 procentenheter mellan januari 2022 och januari 2021.

Ungdomsarbetslösheten i Lunds kommun har också sjunkit under 2021. Andelen arbetslösa invånare mellan 18 och 24 år minskade med 2,0 procentenheter och var 5,6 procent i januari 2022. Det är lägre jämfört med både Skåne och Riket. Det var 327 ungdomar som var arbetslösa i januari och det är 161 färre ungdomar jämfört med ett år tidigare.

Största arbetsgivarna i Lund

 • Lunds kommun, 10 000 anställda eller fler.
 • Region Skåne, 10 000 anställda eller fler.
 • Lunds universitet, 5 000–9 999 anställda.
 • Axis Communications AB, 1 500–1 999 anställda.
 • Tetra Pak Packaging Solutions AB, 1 000–1 499 anställda.
 • Alfa Laval Lund AB, 500–999 anställda.

Näringslivsenheten kan berätta mer

Lunds vänorter

 • Borgå, Finland
 • Hamar, Norge
 • Dalvik, Island
 • Viborg, Danmark
 • Greifswald, Tyskland
 • León, Nicaragua
 • Nevers, Frankrike
 • Zabrze, Polen

Våra vänorter

Röda trähus på rad framför en älv, solnedgång i bakgrunden.
Vänorten Borgå i Finland.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?