Länk till startsidan

Lund i siffror

Hur många invånare finns det i Lunds kommun? Hur många kommer att bo i kommunen 2030? Vilka är kommunens största arbetsgivare? Här är sidan för dig som gillar statistik, siffror och framtidsprognoser!

Folkmängden ökar i Lund

Lund är Sveriges tolfte största kommun till antalet invånare. Sista december 2023 var befolkningen i Lunds kommun 130 288 personer, vilket är en ökning med 1 904 invånare under 2023.

Andelen unga ökar och andelen äldre blir större. Särskilt antalet skolbarn väntas öka under kommande år, men procentuellt är det äldre över 85 år som ökar mest. Dessa demografiska förändringar kommer att utmana kommunen på flera sätt, inte minst ekonomiskt då fler kommer att ha behov av välfärd samtidigt som färre befinner sig i arbetsför ålder och därmed ska försörja fler.

Du hittar den senaste statistiken på SCB:s webbplats

Antal födda och döda i Lund

Antalet födda uppgick till 1 011 barn och antalet döda till 907 personer under 2023. Födelseöverskottet visar en svagt nedåtgående trend de senaste tio åren och uppgick under 2022 till 104 personer, men ökade något 2023.

Antalet avlidna 2023 var fler jämfört med 2022. 907 personer som var folkbokförda i Lund avled 2023 jämfört med 892 personer under 2022.

Visste du?

Medelåldern i Lund är 39,0 år.

Flyttnetto

Inflyttningen ökade med 1 444 personer och utflyttningen ökade med 519 personer under 2023.

De senaste åren har Lund haft fler personer som flyttar in från andra län (+758 personer) och från andra länder (+519 personer) jämfört med de som flyttar ut. 2023 var första gången sedan 2017 som fler personer som flyttade till Lund från andra kommuner inom Skåne jämfört med de som flyttade ut (+487 personer).

Befolkningsprognos

Sweco Society har på uppdrag av Lunds kommun tagit fram en befolkningsprognos för kommunen. Prognosen gäller perioden 2022 till 2032. Den bygger på antaganden om hur befolkningen flyttar, föder barn och dör baserat på de senaste årens utveckling för kommunen.

Befolkningen antas fortsätta öka under hela prognosperioden. Det beror både på de bostäder som förväntas byggas och på ett ökat barnafödande.

Prognosen pekar på att kommunen kommer att ha 130 000 invånare år 2023. Under år 2029 väntas folkmängden överstiga 140 000 personer. I slutet av år 2032 pekar prognosen på att folkmängden i Lunds kommun kommer att vara ungefär 146 000 personer.

Växande tätorter

I kommunen finns nio tätorter: Dalby, Genarp, Lund, Revingeby, Stångby, Södra Sandby, Torna Hällestad, Vallkärra och Veberöd.

Lär känna våra tätorter

Tätorternas utveckling påverkas till stor del av var det planeras att byggas bostäder.

 • Fram till utgången av 2028 väntas Lunds tätort öka med 8 800 personer, vilket motsvarar en ökning på 9 procent.
 • Procentuellt väntas befolkningen öka mest i Stångby: med 620 personer eller 32 procent fram till år 2028.
 • På landsbygden väntas befolkningen öka med 1 600 personer fram till utgången av år 2028, vilket motsvarar en ökning på 25 procent.
Spårvagn

Arbete och pendling

Drygt 40 000 personer pendlar in till Lunds kommun för att arbeta, medan knappt 23 000 som pendlar ut från Lund för att göra det.

År 2018 startades 9,6 nya företag per 1 000 invånare i åldern 16–64 år i Lund. Det kan jämföras med siffran 11,1 för hela Skåne och 10,7 för riket.

Ljus tvådelad trädörr under pampigt stenvalv med en stentrappa upp.

Utbildning och skola

40,6 procent av medborgarna i åldrarna 20–64 år har minst treårig eftergymnasial utbildning, och 5,9 procent har en forskarutbildning.

60 procent av eleverna i Lunds gymnasieskolor kommer från andra kommuner.

År 2017 var 95,3 procent av eleverna som gick ut årskurs 9 i Lunds kommuns skolor, exklusive nyinvandrade elever, behöriga till ett yrkesprogram.

Utbyggnad pågår

Trenden med växande städer pågår över hela världen, så också i Lund. Inte sedan början av 1970-talet har det byggts så mycket i kommunen som under det senaste decenniet.

En större del av utbyggnaden väntas ske i Lunds tätort. Framför allt är det inom Brunnshög vi ser det stora antalet byggstarter. Andra större projekt som planeras påbörjas under perioden är Helgonagården öster om Sparta, nya delar av Södra Råbylund, samtliga projekt i Stångby, samt första etappen på omvandlingen längs Öresundsvägen i Västerbro. I de östra kommundelarna är utbyggnadstakten inte lika hög som i centralorten, men flera projekt har byggstarter 2022–2023, framför allt i Södra Sandby och Dalby.

Utbyggnads- och boendestrategi 2025

Västerbro - en ny stadsdel växer fram

Så ska Brunnshög växa

Bostäder

År 2019 märktes en svacka i bostadsbyggandet i Lunds kommun, men under 2021 var byggtakten hög igen. Preliminärt färdigställdes 1 110 bostäder under 2021, jämfört med 378 bostäder 2020. Sedan 2000 har ungefär 11 000 lägenheter färdigställts i Lund. Kommunens mål är att möjliggöra 26 000 nya bostäder fram till år 2040.

Illustration av en spårvägshållplats i med moderna hus i fyra våningar i bakgrunden.
Visualisering av området Pärlan i Brunnshög.

Arbetsmarknad

Arbetslösheten minskade något i Lund 2021. Antalet öppet arbetslösa och personer i program med aktivitetsstöd var 3 654 personer i januari 2022. Det är 877 färre personer än i januari 2021.

I januari 2022 var 6,4 procent av kommuninvånarna i åldrarna 16-64 år öppet arbetslösa. Det är mindre jämfört med Skåne (9,3 procent) och hela Sverige (7,3 procent). Andelen arbetslösa i Lunds kommun minskade med 1,3 procentenheter mellan januari 2021 och januari 2022.

Ungdomsarbetslösheten i Lunds kommun har också sjunkit under 2021. 327 ungdomar i åldrarna 18-25 år var arbetslösa i januari 2022, vilket är 161 färre än ett år tidigare. Det motsvarar en 2-procentig minskning till 5,6 procent, vilket är en lägre andel än för både Skåne och riket.

Största arbetsgivarna i Lund

 • Lunds kommun, 10 000 anställda eller fler.
 • Region Skåne, 10 000 anställda eller fler.
 • Lunds universitet, 5 000–9 999 anställda.
 • Axis Communications AB, 1 500–1 999 anställda.
 • Tetra Pak Packaging Solutions AB, 1 000–1 499 anställda.
 • Alfa Laval Lund AB, 500–999 anställda.

Näringslivsenheten kan berätta mer

Lunds vänorter

 • Borgå, Finland
 • Hamar, Norge
 • Dalvik, Island
 • Viborg, Danmark
 • Greifswald, Tyskland
 • León, Nicaragua
 • Nevers, Frankrike
 • Zabrze, Polen

Våra vänorter

Röda trähus på rad framför en älv, solnedgång i bakgrunden.
Vänorten Borgå i Finland.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?