Länk till startsidan

Västerbro – från industriområde till levande, hållbar stadsdel

Med Västerbro får Lund en ny stadsdel nära centrum. Det som idag kallas Öresundsvägens verksamhetsområde ska steg för steg omvandlas till en varierad stadsdel. Här ska finnas olika slags bostäder och verksamheter och slingrande parker. Västra Esplanaden blir stadsdelens nya huvudstråk där cyklar, gående och kollektivtrafik prioriteras.

Visionsbild för Västerbro

Västerbro är ett av Lunds viktigaste utvecklingsområden fram till 2040 – det slås fast i Lunds kommuns översiktsplan.

Utbyggnads- och boendestrategi

Här ska byggas upp till 3 900 bostäder som ska varvas med arbetsplatser, butiker, kaféer, parker och kommunal service som skola och förskolor. Läget är centrumnära – det tar inte många minuter att promenera från Västerbro till Lund C.

Västerbroprogrammet Pdf, 23 MB.

Västerbro karaktärsprogram juni 2021 Pdf, 2 MB.

Aktuell tidplan

  • 2020–2022: Detaljplaner tas fram, främst för den östra delen av Västerbro. Förberedande fas inför att området omvandlas.
  • 2020–2025: Omvandling och byggnation med fokus på Västerbros östra delar.
  • 2025: Fortsatt omvandling.

Aktuella detaljplaner Västerbro

Kugghjulet 1 och 5 m.fl.

Virket 6 och del av 1: Kobjersvägen/Öresundsvägen

Väster 7:1 m fl: Del av Öresundsvägen

Smörkärnan 1 och 2

Värmeväxlaren 3

  • 2020: De första detaljplanerna påbörjas varav en, för del av Öresundvägen, går ut på samråd. Kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtalet och merparten av fastighetsägarna i den östra delen av stadsdelen skriver under genomförandeavtalet.
  • 2019: Politiskt godkännande av Västerbroprogrammet. Aktörerna skriver på samverkansavtal med bilagorna Västerbroprogrammet och kommunikationsplan. Kommunen utarbetar genomförandeavtalet i dialog med fastighetsägarna.
  • 2018: Dialog mellan alla aktörer. Förberedande arbete i kommunens projektgrupp och hos fastighetsägarna.
  • Arbete med disposition, gestaltning och påbörjande av detaljplaner
  • Fördjupad översiktsplan (FÖP) godkändes av byggnadsnämnden den 19 oktober 2017.
  • Beslut kring den nya stadsdelens namn 2017.
  • Deltagande i Citylabs hållbarhetsprogram. Se länk nedan.

Västra Esplanaden blir Västerbros nya ryggrad

Längs den blivande nya huvudgatan Västra Esplanaden gör vi plats för främst kollektivtrafik, gående och cyklister. Längs gatan blir en mix av bostäder, verksamheter, föreningsliv, handel, service, skola och förskola. Ett par torg och hållplatser för kollektivtrafik ska bidra till att gatan blir en mötesplats för områdets boende och besökare. Sträckningen för denna nya gata blir densamma som för den tidigare järnvägen mot Bjärred, som lades ner 1939. Gatan blir därmed en förlängning av Bjärredsparken och cykelstråket från Lund C.

Ett ovanligt stadsutvecklingsprojekt

Idag är området ett delvis slitet verksamhetsområde utan bostäder. En del verksamheter kommer kunna finnas kvar, andra ska hitta en ny plats. Området har mer än 25 olika fastighetsägare och kommunen äger bara gator och parker, vilket är en ovanlig förutsättning.

En hel ny stadsdel ska skapas och bli till glädje för alla Lundabor. Det gör att kommunen tar ansvar för att driva omvandlingsprojektet, trots att vi inte äger marken. För att lyckas är det dock viktigt att ha ett bra samarbete med områdets fastighetsägare och aktörer under processen.

Stadsomvandlingen kommer ske stegvis med början i områdets östra delar.

West Side Stories – berättelser från Västerbro

Västerbro blir en helt ny stadsdel men verksamhetsområdet längs Öresundsvägen har över hundra år av historia. Här hittar du berättelser om människorna som jobbat här och vad deras arbete betytt för Lund och Lundaborna.

Kobjersvägen: Min mormor mjölkade korna som betade vid Öresundsvägen

Cepa: Svetsning, lackering och rundpingis på rasten

Bengtssons ost: På ”Osten” föddes den färdigpackade ostbiten

Vespa-Månssons butik och verkstad

En hållbar stadsdel

Den nya stadsdelen ska erbjuda olika slags bostäder, Hit ska det vara enkelt att ta sig med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Parker och gröna stråk ger plats för lek, umgänge och avkoppling och bidrar till en biologisk mångfald.

Stadsdelen ska ge goda möjligheter för verksamheter. Områdets industrihistoria ska leva vidare, utvalda kulturmiljöer bevaras och etablering av nya, småskaliga verksamheter ska stimuleras.

Vi vill att alla som utvecklar stadsdelen ska göra det i en hållbar riktning. Därför finns 17 specifika och hållbara mål för stadsomvandlingen. Målen omfattar allt från klimatsmarta transporter och skolornas utomhusmiljöer via dagvattenhantering och utomhusbelysning till hantering av avfall och återvinning. De togs fram under 2017 då Västerbroprojektet deltog i Citylab. Det är ett nationellt program för hållbar stadsutveckling där kommuner, offentliga organisationer och fastighetsägare deltar.

Mer om det nationella programmet på Citylabs webbplats

Västerbro projektområde 2019
Västerbro projektområde sträcker sig från Kung Oskars bro i öster till Fjelierondellen i väster. I norr går gränsar området mot Kobjer och i söder mot Fjelievägen. Kartan visar det befintliga området.

Under våren 2017 välkomnade kommunen Lundaborna att lämna namnförslag på två nya stadsdelar i Lund; området vid Öresundsvägen och området vid den nya stationen i sydvästra Lund. Över 200 namnförslag lämnades in och gicks igenom av en intern urvalsgrupp och av referensgruppen för namnärenden. I juni fattade byggnadsnämnden beslut om att ge stadsdelen namnet Västerbro. Namnet är ett vanligt kvartersnamn i Danmark och knyter an till Lunds danska arv. Ordet har ingenting med en bro att göra, utan kommer från brosten, det vill säga gatsten.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?