Länk till startsidan

Västerbro

Med Västerbro får Lund en ny stadsdel nära centrum. Det som idag kallas Öresundsvägens verksamhetsområde, ska steg för steg omvandlas till en varierad stadsdel. Här ska finnas olika slags bostäder och verksamheter och slingrande parker.

Visionsbild för Västerbro

Västerbro är ett av Lunds viktigaste utvecklingsområden fram till 2040 – det slås fast i vår översiktsplan.
Lunds kommuns översiktsplan

Här ska det byggas upp till 3 900 bostäder som ska varvas med arbetsplatser, butiker, kaféer, parker och kommunal service som skola och förskolor. Läget är centrumnära – det tar inte många minuter att promenera från Västerbro till Lund C.

Västerbroprogrammet Pdf, 23 MB.

Västerbro karaktärsprogram juni 2021 Pdf, 2 MB.

Tidplan

 • 2020-2029: Vi tar fram detaljplaner för Västerbro etapp 1 (Bryggaregatan till Bondevägen). Detta är en förberedande fas inför att området omvandlas och får ny bebyggelse.
 • 2023- cirka 2033: Samtidigt som vi planerar, börjar både Lunds kommun och privata fastighetsägare riva, återbruka och bygga nytt. Lunds kommun bygger gator, parker och allmänna platser. Fastighetsägarna bygger hus.
 • Hösten 2023: Detaljplanearbeten sker i kvarteren Kugghjulet, Värmeväxlaren och Virket 3 samt kvarteret Ärtan norr om Västerbro. Ombyggnaden startar för delar av Öresundsvägen med en ny koppling till Norra Ringen.
 • Rikshem/Huseriet har byggstart i kvarteret Virket (Öresundsvägen/Kobjersvägen).
 • 2030 och framåt: Vi fortsätter med omvandlingen av Västerbos etapp 2 (Från Bondevägen västerut fram till norra ringen).
En karta visar en ny dragning av en väg.
Kartan visar den nya sträckningen av Öresundsvägen.

Öresundsvägen – vi planerar för byggstart

Under hösten 2023 planerar vi för byggstart för ombyggnaden av Öresundsvägen. Det här blir startskottet för byggnationen inom projekt Västerbro. Öresundsvägens sträckning ska läggas om för att möjliggöra utvecklingen av Västerbro och för att en ny busslinje planeras. Öresundsvägens nuvarande koppling till cirkulationsplatsen vid Mobilia och Nova stängs. I stället ska vägen ledas upp till korsningen Boställsvägen och Norra Ringen.

Planen innebär att en del kvartersmark och en del parkmark övergår till att bli gata samtidigt som en del gatumark övergår till att bli parkmark. Efter ungefär ett år ska vägens nya sträckning kunna tas i bruk.

Här kan du läsa mer om ombyggnaden av Öresundsvägen.

Västerbro får radhus ovanpå parkeringshus

Nu har vi klartecken för sju nya kvarter på Västerbro. En antagen detaljplan ger ungefär 650 nya bostäder i olika former, allt från studentbostäder till Lunds första takradhus. Här kan du läsa mer om vad detaljplanen innebär för Västerbro

West Side Stories – berättelser från Västerbro

Västerbro blir en helt ny stadsdel som ska dofta, kännas och smaka. Verksamhetsområdet längs Öresundsvägen har över hundra år av historia och nu kommer nya företag som både knyter an till traditionen och skapar nytt. Här hittar du berättelser om människorna som jobbat i Västerbro förr och de som finns där nu och sätter Västerbro på kartan.

Västra Esplanaden blir Västerbros nya ryggrad

Längs den blivande nya huvudgatan Västra Esplanaden gör vi plats för främst kollektivtrafik, gående och cyklister. Längs gatan blir en mix av bostäder, verksamheter, föreningsliv, handel, service, skola och förskola. Ett par torg och hållplatser för kollektivtrafik ska bidra till att gatan blir en mötesplats för områdets boende och besökare. Sträckningen för denna nya gata blir densamma som för den tidigare järnvägen mot Bjärred, som lades ner 1939. Gatan blir därmed en förlängning av Bjärredsparken och cykelstråket från Lund C.

Ett ovanligt stadsutvecklingsprojekt

Idag är området ett delvis slitet verksamhetsområde utan bostäder. En del verksamheter kommer kunna finnas kvar, andra ska hitta en ny plats. Området har mer än 25 olika fastighetsägare och kommunen äger bara gator och parker, vilket är en ovanlig förutsättning.

En hel ny stadsdel ska skapas och bli till glädje för alla Lundabor. Det gör att kommunen tar ansvar för att driva omvandlingsprojektet, trots att vi inte äger marken. För att lyckas är det dock viktigt att ha ett bra samarbete med områdets fastighetsägare och aktörer under processen.

Stadsomvandlingen kommer ske stegvis med början i områdets östra delar.

Privat fastighetsägare har påbörjat rivning

Rivningen av fastigheten Virket 1-6 är på gång. Det är byggherren Huseriet/Rikshem som har river fastigheten och som sedan också ska bygga.

Här kan du läsa en West Side Story om rivningen, återbruk och ny bebyggelse.

En hållbar stadsdel

Den nya stadsdelen ska erbjuda olika slags bostäder, Hit ska det vara enkelt att ta sig med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Parker och gröna stråk ger plats för lek, umgänge och avkoppling och bidrar till en biologisk mångfald.

Stadsdelen ska ge goda möjligheter för verksamheter. Områdets industrihistoria ska leva vidare, utvalda kulturmiljöer bevaras och etablering av nya, småskaliga verksamheter ska stimuleras.

Vi vill att alla som utvecklar stadsdelen ska göra det i en hållbar riktning. Därför finns 17 specifika och hållbara mål för stadsomvandlingen. Målen omfattar allt från klimatsmarta transporter och skolornas utomhusmiljöer via dagvattenhantering och utomhusbelysning till hantering av avfall och återvinning. De togs fram under 2017 då Västerbroprojektet deltog i Citylab. Det är ett nationellt program för hållbar stadsutveckling där kommuner, offentliga organisationer och fastighetsägare deltar.

Mer om det nationella programmet på Citylabs webbplats

 • 2020: De första detaljplanerna påbörjas varav en, för del av Öresundvägen, går ut på samråd. Kommunstyrelsen godkänner genomförandeavtalet och merparten av fastighetsägarna i den östra delen av stadsdelen skriver under genomförandeavtalet.
 • 2019: Politiskt godkännande av Västerbroprogrammet. Aktörerna skriver på samverkansavtal med bilagorna Västerbroprogrammet och kommunikationsplan. Kommunen utarbetar genomförandeavtalet i dialog med fastighetsägarna.
 • 2018: Dialog mellan alla aktörer. Förberedande arbete i kommunens projektgrupp och hos fastighetsägarna.
 • Arbete med disposition, gestaltning och påbörjande av detaljplaner
 • Fördjupad översiktsplan (FÖP) godkändes av byggnadsnämnden den 19 oktober 2017.
 • Beslut kring den nya stadsdelens namn 2017.
 • Deltagande i Citylabs hållbarhetsprogram. Se länk nedan.
En karta visa detaljplaner och gator i stadsdelen Västerbro.
Västerbro projektområde sträcker sig från Kung Oskars bro i öster till Fjelierondellen i väster. I norr går gränsar området mot Kobjer och i söder mot Fjelievägen. Kartan visar detaljplaner och gator i Västerbro.

Aktuella fastighetsägare i Västerbro

Förändringar kan ske och vi uppdaterar efter hand.

Under våren 2017 välkomnade kommunen Lundaborna att lämna namnförslag på två nya stadsdelar i Lund; området vid Öresundsvägen och området vid den nya stationen i sydvästra Lund. Över 200 namnförslag lämnades in och gicks igenom av en intern urvalsgrupp och av referensgruppen för namnärenden. I juni fattade byggnadsnämnden beslut om att ge stadsdelen namnet Västerbro. Namnet är ett vanligt kvartersnamn i Danmark och knyter an till Lunds danska arv. Ordet har ingenting med en bro att göra, utan kommer från brosten, det vill säga gatsten.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?