Länk till startsidan

Utveckling av Stångby

Stångby är en av de orter i Lunds kommun som vid sidan av staden planeras att växa mest. Vi arbetar för hållbar utveckling och Stångby har hög potential med sitt läge och miljövänliga kommunikationsmöjligheter.

Nybyggda hus på rad i bakgrunden, i förgrunden en blå trafikskylt som det står Stångby på.

Håll dig uppdaterad

Vi uppdaterar kontinuerligt information om byggarbetet i nordvästra Stångby.
Aktuell bygginformation

Från planering till genomförande

Enligt kommunens översiktsplan ska Stångby växa med cirka 3 000 bostäder inom de närmaste 20 åren. Stångby är en av de orter som växer mest i kommunen. Utvecklingen kopplas till det strategiska läget, 5 km norr om Lund, och vid en tågstation. Orten har småstadens och trädgårdsstadens karaktär som målbild. Idag dominerar småhusbebyggelsen, i framtiden ska det kompletteras med flerfamiljshus, vardagsnära service och handel. Högst täthet och mest stadslikt ska det bli i centrum. Kommunikationerna till Lund stärks med nya cykelvägar.

Mer om Stångby i översiktsplanen

Detaljplanen Stångby Väster II

Detaljplanen möjliggör ny bostadsbebyggelse. Det är även planerat för mellan- och högstadieskola, förskola, närservice och dagvattenanläggning som är tänkt att tjäna hela Stångbys befolkning. Detaljplanen för Stångby 5:28 (Stångby Väster II), vann laga kraft sommaren 2017. Arbetet med en ny stadsdelspark pågår sedan sommaren 2022 och kommer att pågå till slutet av 2023.

Utbyggnaden av området sker i etapper. Den största delen mark säljs till byggherrar och en del mark är reserverad för fribyggartomter. Fribyggartomterna kommer att släppas för försäljning först i slutet av byggtiden.

Sök efter gällande detaljplan.

Stångby Öster II

Planområdet för detaljplan Vallkärratorn 8:8 ligger öster om järnvägsspåret och berör även stationsområdet. Trafikverkets utredning för höghastighetståg från Lund till Hässleholm berör och kan påverka innehåll och utformning av båda detaljplanerna och därför har kommunen tillfälligt pausat arbetet med planen. Tidplanen för detaljplanen är osäker men ambitionen är att gå vidare med någon del under 2023 eller 2024.

Detaljplanen innehåller bland annat ett torg med livsmedelsbutik och andra lokaler. Det planeras även för distriktssköterskemottagning, en lågstadieskola, förskola, park och nästan 900 nya bostäder, både flerbostadshus och enbostadshus.

Planen gör det även möjligt att flytta tågstationen norrut så att den ligger mellan det gamla stationshuset på västra sidan och det nya torget på östra sidan.
Aktuella handlingar för detaljplanen Stångby Öster II

Stångby söder

Planområdet för detaljplan Vallkärratorn 8:18 ligger söder om Örtoftavägen och berör bland annat den före detta Stångbyanstaltens tomt. Trafikverkets utredning för höghastighetståg från Lund till Hässleholm berör och kan påverka innehåll och utformning av båda detaljplanerna och därför har kommunen tillfälligt pausat arbetet med planen. Tidplanen för detaljplanen är osäker men ambitionen är att gå vidare med någon del under 2023 eller 2024.

I detaljplanen föreslås en småskalig och varierad bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder. Den nya bebyggelsen ska ha trädgårds- och småstadens karaktär och bidra till ett samhälle där gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat bilberoende. Planen innebär också att det byggs en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dagvatten.
Aktuella handlingar för detaljplanen Vallkärratorn 8:18

Snabbfakta om Stångby

Är du nyfiken på att veta mer om Stångby? Hur många bor här, vad kan man göra på fritiden?

Upptäck Stångby

Kulturmiljö i Stångby

Stångby är inventerat och det har tagits fram ett kulturmiljöunderlag. Resultatet av inventeringen är en del av planeringsunderlaget för utvecklingen av Stångby. Kulturmiljöunderlaget sammanfattar och tydliggör kulturmiljövärdena i Stångby stationssamhälle och omgivande landskap.

Syftet med kulturmiljöunderlaget ska också att öka kunskapen om kulturmiljön i Stångby stationssamhälle inför den planerade expansionen och ge kunskap om ortens historia och hur denna kommer till uttryck i den fysiska miljön.

Mer om kommunens kulturmiljö och länk till rapporten om Stångby

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?