Länk till startsidan

Kulturhistoriska byggnader och kulturmiljöer

Kulturvärde är en sammanfattande benämning för vad som i den fysiska miljön bedöms som värdefullt ur kulturhistoriskt, estetiskt och socialt perspektiv. Det kan vara såväl enskilda byggnader som helhetsmiljöer.

Är ditt hus en kulturskatt?

Lunds kommuns Bevaringsprogram belyser många byggnader och miljöer som är kulturhistoriskt värdefulla. Förutom det kommunala programmet finns bebyggelse eller miljöer som Länsstyrelsen lyfter fram i sitt regionala kulturmiljöprogram och en del som ligger inom riksintresse för kulturmiljövård.

I kommunens karta kan du se utpekade byggnader och miljöer i de kulturinventerade områdena samt riksintresse, gällande detaljplaner och områdesbestämmelser.

Via länken "Ta reda på mer om din fastighet" kommer du till en karta som bland annat visar vilka område och hus som är kulturhistoriskt värdefulla.

Observera att det finns områden som inte är inventerade, vilket innebär att även om huset inte är utpekat kan det vara värdefullt.

Ändring av byggnad med kulturhistoriskt värde

Den som äger en byggnad med kulturhistoriskt värde måste bevara den så att inte byggnadens karaktär går förlorad.
Vid ändringar ska byggnadens kulturvärden tas tillvara. Det är viktigt att ta hänsyn till byggnadens karaktärsdrag och dess tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det kan exempelvis handla om vilka fönster man kan byta till eller hur en tillbyggnad kan utformas.

En byggnad kan vara kulturhistoriskt värdefull även om den inte är utpekad i ett bevaringsprogram eller har bestämmelser i en detaljplan. Men för att underlätta för fastighetsägare och byggnadsnämnden arbetar stadsbyggnadskontoret med att ta fram tydligare kunskapsunderlag och att revidera de äldre underlagen. Hela kommunen är ännu inte inventerad men målet är att all sammanhållen bebyggelse ska inventeras.

Mer om varsamhet och underhåll av byggnader i plan och bygglagen

Boverkets kunskapsbank

Vad är kulturmiljö och värdefulla miljöer?

Det är inte bara slott och herrgårdar som kan vara kulturhistoriskt värdefulla, utan även enkel och vardaglig bebyggelse som exempelvis är tidstypisk och som inte har förändrats allt för omfattande. Byggnader som är typiska för en viss plats eller någons levnadsvillkor kan också anses vara kulturhistoriskt värdefulla. Det handlar om vad man kan utläsa ur en miljö, till exempel levnadsvillkor och resurser i förfluten tid, byggnadstekniker, materialval, stil och form. En miljö måste alltså inte vara speciellt ålderdomlig eller ovanlig för att vara intressant.

Lunds bevaringsprogram

Bevaringsprogrammet används som underlag för byggnadsnämndens beslut vid förändringar i kommunens miljöer. I programmet finns stora delar av kommunens kulturhistoriska värden dokumenterade.

Delrapporterna inom programmet är geografiskt avgränsade och innehåller mycket detaljerad info om varje enskild byggnad, men även gårds-, gatu-, och landskapsmiljöer. Det ligger till grund för byggnadsnämndens ställningstagande vid förändringar i dessa miljöer. I programmet finns ställningstagande om de kulturhistoriska värden som finns i miljöerna.

Lunds kommuns bevaringsprogram

Lunds kulturmiljöprogram

Kulturmiljöprogrammet lyfter fram historiska samband och värden i Lunds kommun. Här presenteras bredden och variationen i kulturmiljöerna; naturmiljöer formade av människan i generationer, vardagliga livsmiljöer med höga kvalitéer och spännande ny arkitektur.

Alla dessa miljöer innehåller spår efter tidigare människor. Genom spåren kan vi tolka eller uppleva livsvillkoren för nutidens och dåtidens människor. Miljöerna innehåller även omfattande estetiska värden och de fysiska miljöerna bidrar i många fall till det kitt som håller samhället samman. Kulturmiljön är en resurs att ta tillvara och utveckla.

Sammanfattning av kulturmiljöprogrammet (cirka 200 sidor) Pdf, 35 MB.

Du kan också läsa sammanfattningen på de flesta av kommunens bibliotek.

Folkbiblioteken i Lund

Vill du ta del av kulturmiljöprogrammets detaljerade rapporter som pdf (sammanlagt cirka 1000 sidor), är du välkommen att kontakta stadsbyggnadskontoret.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se.

Länsstyrelsen kulturmiljöprogram

Länsstyrelsens kulturmiljöprogram används också som underlag för byggnadsnämndens beslut vid förändringar i kommunens miljöer.

Länsstyrelsens Kulturmiljöprogram för Skåne

Historiska kartor

Se hur Lunds kommun har förändrats. Här finns kartor från 1800-talet och fram till idag.

Kartan innehåller flygfoton och tematiska kartor över Lunds kommun från olika tidsperioder .

Kommunens historiska kartor

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?