Länk till startsidan

Påverka ett beslut om bygglov

Om en ansökan om bygg-, mark eller rivningslov avviker från gällande detaljplan eller berör ett område som saknar detaljplan måste grannar och andra ges möjlighet att lämna in synpunkter. Fattade beslut om lov kan överklagas. Kommunen ansvarar för att informera de närmaste grannarna och andra berörda och detta sker genom en kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar och ibland via personliga brev.

På Anslagstavlan kan du ta del av kommunens aktuella kungörelser, anslag och tillkännagivanden

Påverka före ett beslut

Innan ett beslut fattas gällande en åtgärd, som avviker från detaljplan eller som rör ett område som saknar detaljplan får sakägare, till exempel ägare till grannfastigheter, tillfälle att yttra sig. Synpunkter ska lämnas skriftligen till kommunen senast den dag som har angivits i brevet eller i kungörelsen.

Handläggaren väger sedan in synpunkterna i en samlad bedömning av ansökan. Om lov inte kan beviljas blir den som sökt bygglovet ibland kontaktad och ges möjlighet att ändra sin ansökan.

Alla beslut fattas av byggnadsnämnden. Det vanligaste är att en tjänsteperson fått delegation att fatta beslut i nämndens ställe. När tjänstepersonen får göra det framgår av nämndens delegationsordning.

Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av delegationsordningen.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Påverka efter ett fattat beslut

Beviljat lov

I samband med att beslutet om lov skickas till dig som sökande får även dina grannar och andra som berörs av det du ska göra information om att lov har beviljats. Därefter kan beslutet överklagas inom en viss tid. Om inga överklaganden lämnas in inom den tiden får beslutet laga kraft, vilket innebär att beslutet inte längre kan överklagas.

Avslag

Om du har sökt lov och fått ett avslag på din ansökan kan du överklaga beslutet senast tre veckor från den dag du delgavs beslutet.

Så överklagar du byggnadsnämndens beslut

Om du vill överklaga ett beslut ska du skriva till Länsstyrelsen Skåne men skicka det till byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden kontrollerar så att överklagandet har kommit in i rätt tid. Har det kommit in i tid, överlämnas det till Länsstyrelsen Skåne.

Överklagandet kan du skicka in på flera sätt:

Via brev till Byggnadsnämnden, Box 41, 221 00 Lund.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se.

Du kan också lämna in det till medborgarcenter på Brotorget 1 i Lund.

Innehåll i ett överklagande

  • Vilket beslut du överklagar.
  • Diarienummer.
  • En beskrivning om varför du tycker att beslutet är felaktigt.
  • Eventuella handlingar som stöder din uppfattning.
  • Dina kontaktuppgifter.

Överklagandet ska ha kommit in till byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Om förenklad delgivning tillämpas gäller istället de regler som informerats om när lovärendet inleddes.

Behöver du veta mer om hur du överklagar är du välkommen att ringa bygglovsavdelningen.

Kontakta bygglovsavdelningen

Pågående ärende

Du når enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Allmänna byggfrågor

Har du allmänna frågor om bygglov tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga eller ditt ärende direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på bygglovsavdelningen.

  • Bygglovshandläggare hanterar frågor om bygglov och fastighetsfrågor. De har telefontid måndagar och torsdagar klockan 9–11.30 och klockan 13–16.
  • Byggnadsinspektörer har hand om anmälningsärende och byggtekniska frågor. De har telefontid måndagar och torsdagar klockan 13–16.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon till medborgarcenter: 046-359 50 00
Kan inte medborgarcenter lösa din fråga eller ditt ärende hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?