Länk till startsidan

Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig

Riskbedömningen och kontrollplanen hjälper dig identifiera risker och undvika fel under byggprojektet. De krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Den certifierade personen stöttar dig som byggherre så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav.

Lunds kommun ingår i Boverkets pilotprojekt som ska utveckla kontrollsystemet och minska antalet fel, brister och skador i byggprojekt.

Mer om Boverkets projekt – Stöd för en korrekt tillämpning av kontrollsystemet i PBL

Boverkets video och tips om riskbedömning och kontrollplan.

Riskbedömning

Innan du tar fram förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning. Alla ärenden stora som små ska tillsammans med kontrollplanen visa upp en dokumenterad riskbedömning. De identifierade riskerna och riskåtgärderna i riskbedömningen noteras sedan som kontrollpunkter i kontrollplanen.

Det krävs att projektörer och entreprenörer är utsedda innan arbetet med en riskanalys kan påbörjas. Bäst är om samtliga parter som är involverade i ditt projekt hjälps åt att ta fram risker och riskåtgärder. Hur komplex din åtgärd är påverkar omfattningen av handlingarna.

Kom ihåg att ämna in en organisationslista med aktörer som varit involverade i riskbedömningen.

En riskbedömningen ska aldrig innehålla punkter om arbetsmiljö utan endast byggtekniska frågor.

Stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan.

Mall för riskbedömning (Wordfil) Word, 192 kB.

Exempel på riskbedömning för några av de vanligaste åtgärderna.

Information om riskbedömning på Boverkets webbplats

Kontrollplan

Kontrollplanen säkerställer att byggprojektet undviker identifierade risker och uppfyller nödvändiga lagkrav. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda byggprojektet. Det innebär att den ska var objektspecifik och ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att tekniska krav uppfylls. Det ska också säkerställa att både förbudet mot förvanskning och att kraven på varsamhet följs.

Det är byggherren/sökande som är ansvarig för att det finns en kontrollplan. I de fall det krävs en kontrollansvarig ska den personen hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan.

Utöver byggherre, fastighetsbeteckning, organisationslista och åtgärd ska kontrollplanen innehålla kontrollpunkter för de kritiska momenten inom projektets produktionsskede. Utgå från din riskbedömning.

I kontrollplanen ska du svara på frågorna:

  • Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?
  • Hur kommer kontrollen att utföras?
  • Vilket dokument kommer kontrollen jämföras mot?
  • På vilket sätt redovisas resultatet?

Kommunens stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan.

Mall för kontrollplan (Wordfil) Word, 200 kB.

Exempel på kontrollplan för några av de vanligaste åtgärderna.

Boverket har tagit fram en checklista som hjälper dig att skapa din egen kontrollplan. Utgå från checklistan och gör din kontrollplan som ett separat dokument.

Boverkets checklista för att ta fram en kontrollplan.

Efter att projektet är färdigt lämnar du som sökande den ifyllda kontrollplanen tillsammans med eventuell dokumentation och intyg till stadsbyggnadskontoret. Därefter kan du få ett slutbesked.

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig väljs av byggherren/sökande. En kontrollansvarig stöttar byggherren så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska krav. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning. Krävs en kontrollansvarig, behöver den registreras till ärendet innan beslut kan fattas om lov eller startbesked.

Boverkets söktjänst för certifierade kontrollansvariga

Boverkets information om kontrollansvariga

En kontrollansvarig ska bland annat:

  • Hjälpa byggherren att göra en riskbedömning.
  • Hjälpa byggherren att göra en kontrollplan.
  • Hjälpa till vid inventering av rivningsavfall.
  • Se till att bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs.
  • Vara med vid tekniskt samråd, kontroller och vid byggnadsinspektörens arbetsplatsbesök.
  • Informera om det sker avvikelser från villkor och föreskrifter, dokumentera byggplatsbesök och skriva ett utlåtande inför slutbeskedet.

Om det inte krävs lov eller anmälan krävs heller ingen kontrollansvarig. En kontrollansvarig krävs inte heller vid mindre åtgärder, som till exempel när du ska bygga en mur eller enklare carport.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?