Länk till startsidan

Riskbedömning, kontrollplan och kontrollansvarig

Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav. Den krävs alltid vid lov eller anmälan och ska anpassas efter vad som ska göras. En kontrollansvarig behövs i de flesta byggprojekt utom vid vissa mindre åtgärder. Den certifierade personen utses för stötta byggherren i kontrollerna så att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav.

Riskbedömning och kontrollplan

Gör först en riskbedömning

Innan du tar fram förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning. Alla ärenden stora som små ska tillsammans med kontrollplanen visa upp en dokumenterad riskbedömning. Kontrollplanen fastställs i startbeskedet.

Bäst är om samtliga parter som är involverade i ditt projekt hjälps åt att ta fram risker och riskåtgärder som sedan ligger till grund för kontrollpunkter i kontrollplanen. Hur komplex din åtgärd är påverkar omfattningen av handlingarna.

Det krävs att projektörer och entreprenörer är utsedda innan arbetet med en riskanalys kan påbörjas. Du behöver också lämna in en organisationslista med aktörer som varit involverade i riskbedömningen.

Information om riskbedömning på Boverkets webbplats

Ta fram kontrollplan utifrån riskbedömningen

Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen. I kontrollplanen framgår det vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras samt mot vad kontrollens resultat ska jämföras med och på vilket sätt resultat ska redovisas. Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet. Det innebär att den ska var objektspecifik och ha den detaljeringsgrad som behövs för att säkerställa att tekniska krav uppfylls. Det ska också säkerställa att både förbudet mot förvanskning och att kraven på varsamhet följs.

Boverket har tagit fram en checklista som hjälper dig att skapa din egen kontrollplan. Utgå från checklistan och gör din kontrollplan som ett separat dokument.

Kommunens stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan Pdf, 268 kB.

Boverkets checklista för att ta fram en kontrollplan. Pdf, 368 kB.

Exempel på hur en kontrollplan kan se ut Pdf, 263 kB.

Har du frågor om riskbedömning och kontrollplan är du välkommen att kontakta byggnadsinspektörerna på deras telefontid.

Byggherren/sökande är ansvarig

Det är byggherren/sökande som är ansvarig för att det finns en kontrollplan. I de fall det krävs en kontrollansvarig ska den personen hjälpa byggherren att ta fram ett förslag till kontrollplan. Eftersom kontrollplanen även kan omfatta projektering är det lämpligt att den kontrollansvarige involveras i tidigt i processen.

Först lämnar du in ett förslag till kontrollplan till stadsbyggnadskontoret, planen fastställs sedan i startbeskedet. Tänk på att kontrollplanen till ett komplext byggnadsverk ofta är omfattande. Det är därför viktigt att du lämnar in kontrollplanen minst fem arbetsdagar innan det tekniska samrådet.

Efter att projektet är färdigt lämnar du som sökande den ifyllda kontrollplanen tillsammans med eventuell dokumentation och intyg till stadsbyggnadskontoret. Därefter kan du få ett slutbesked.

Kontrollplanens innehåll

Utöver byggherre, fastighetsbeteckning, organisationslista och åtgärd ska kontrollplanen innehålla kontrollpunkter för de kritiska momenten inom projektets projekterings- och produktionsskede. Utgå från din riskbedömning.

Så fyller du i fälten

  • (VAD) ska kontrolleras: Vilket kritiskt moment ska kontrolleras?
  • (HUR) Typ av kontroll: Hur kommer kontrollen att utföras?
  • Kontrollerad (MOT VAD): Vilket dokument kontrollen jämförs mot?
  • Kontrollant: Vem ska utföra kontrollen? E = Entreprenör som utför arbetsmomenten S =Sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt B = Byggherre

Exempel på kontrollpunkter för olika åtgärder

Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.

Kontrollpunkter för ändring av carport och garage

(VAD) ska kontrolleras:

Typ av kontroll (HUR)

Kontrollerad (MOT VAD):

Utförandet stämmer överens med beviljat bygglov

Visuellt

Ritningsunderlag/ beviljat bygglov

Kontrollera att väggar, tak, fönster och dörrar uppfyller rätt brandteknisk klass

Visuellt/beräkning

Brandskyddsbeskrivning/ Ritning

Grundläggning

Visuellt

Leverantörs anvisningar/ konstruktionsritning/ teknisk beskrivning

Överbyggnad, stomme

Visuellt

Leverantörs anvisningar/ Konstruktionsritning/ teknisk beskrivning

Ventilation, till- och frånluftsventiler

Visuellt

Ritning /teknisk beskrivning

Elinstallationer utförs av behörig elektriker

Visuellt

Elsäkerhetsföreskrifter

Skydd mot brandspridning till andra byggnader

Eventuella brandcellsgränser uppförs enligt brandbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning/ BBR avsnitt 5:611 och 5:62

Glasytorna med låg bröstning ska vara laminerade eller härdade

Visuell kontroll av levererade produkter

BBR 8:35

Dörrar, portar, väggar, galler och bommar som öppnas av en motor och stängs av upplagrad energi eller omvänt, ska utformas så att risken för personskador begränsas

Intyg

BBR 8:33

Kontroll av motordriven anordning i byggnadsverk innan anordning för första gången tas i bruk.
Godkänt besiktningsintyg alternativt CE-märkning

Intyg

Plan- och bygglagen 5 kap 8 §
Plan- och bygglagen 8 kap 4 §

Utstakning och lägeskontroll krävs

Lunds kommun eller annan aktör som är godkänd av kommunens mätenhet

Riktlinjer godkänd av byggnadsnämnden 1993-03-17, dnr 93026/240

Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.

Kontrollpunkter för ändring av bärande konstruktion

(VAD) ska kontrolleras:

Typ av kontroll (HUR)

Kontrollerad (MOT VAD):

Utförandet stämmer överens med beviljat bygglov eller anmälan

Visuellt

Ritningsunderlag/beviljat bygglov eller anmälan

Projektering och dimensionering av konstruktion

Beräkning

EKS 11 Avd. A 21 och 22 §§

Grundkonstruktion och markarbeten

Beräkning

EKS 11 Avd. A

Mottagningskontroll

Visuellt

EKS 11 Avd. A 18 och 26 §§

Utförandekontroll

Visuellt

EKS 11 Avd. A 21 och 27 §§

Stadga och beständighet

Beräkning

EKS 11 Avd. A 31 §

Beaktande av ökade lasteffekter

Beräkning

EKS 11 Avd. A 35 §

Dimensioneringskontroll

Kontroll av beräkning

EKS 11 Avd. A 25 §

Infästningar och upplag

Visuellt

Enligt konstruktionsritning

Stämpning

Visuellt

Enligt konstruktionsritning

Brandskydd

Visuellt

Enligt konstruktionsritning/ brandskyddsbeskrivning

Relationshandling

Visuellt

Aktuellt vid eventuell ändring

Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.

Kontrollpunkter för mur och plank

(VAD) ska kontrolleras:

Typ av kontroll (HUR)

Kontrollerad (MOT VAD):

Utförandet/placering stämmer överens med beviljat bygglov

Visuellt

Ritningsunderlag/beviljat bygglov

Förankring i mark

Visuellt

Ritning/beskrivning

Sikttriangel uppfylls, ingen trafikfara

Visuellt

Mer infomation om god sikt.

Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.

Endast eldstad, befintlig rökkanal

Kontrollpunkter för eldstad med befintlig rökkanal

(VAD) ska kontrolleras:

Typ av kontroll (HUR)

Kontrollerad (MOT VAD):

Underlaget har tillräcklig bärförmåga

Visuellt

BBR 5:4222

Kontroll av eldstadsplan

Mätning

BBR 5:4223

Monteringsanvisningar för den aktuella produkten har följts

Visuellt

Monteringsanvisningar

Eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) och verkningsgrad ska följa gällande föreskrifter

Visuellt

Prestandadeklaration och BBR Tabell 6:7412

Protokoll över utförd täthetsprovning och godkännande av brandskydd rörande skorsten och eldstad, utfärdad av sakkunnig (sotarintyg)Utfört sotarintyg har lämnats in till kommunens sotare.


Information och kontaktuppgifter finns på sidorna om sotning.Utförandet överensstämmer med anmälanEldstad och rökkanal

Kontroll punkter för eldstad och rökkanal

(VAD) ska kontrolleras:

Typ av kontroll (HUR)

Kontrollerad (MOT VAD):

Underlaget har tillräcklig bärförmåga

Visuellt

BBR 5:4222

Kontroll av eldstadsplan

Mätning

BBR 5:4223

Monteringsanvisningar för den aktuella produkten har följts

Visuellt

Monteringsanvisningar

Eldstadens kolmonoxidutsläpp (CO) och verkningsgrad ska följa gällande föreskrifter

Visuellt

Prestandadeklaration och BBR Tabell 6:7412

Protokoll över utförd täthetsprovning och godkännande av brandskydd rörande skorsten och eldstad, utfärdad av sakkunnig (sotarintyg).Utfört sotarintyg har lämnats in till kommunens sotare.

Information och kontaktuppgifter finns på sidorna om sotning.Kontroll av skorstenshöjd

Visuellt

6:743

Skorstenen mynnar över nock och minst en meter över taktäckningen.Takskyddsanordningar

Visuellt

BBR 8:242

Utförandet överensstämmer med bygglov eller anmälanHär under hittar du exempel på kontrollpunkter när du ska montera en skylt. Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.

Kontrollpunkter för skyltar

(VAD) ska kontrolleras:

Typ av kontroll (HUR)

Kontrollerad (MOT VAD):

Att aktuell ändring görs varsamt med hänsyn till byggnadsverkets historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde

Visuellt

Plan- och bygglagen 8 kap 17 §/Boverkets byggregler 1:2211

Förbud mot förvanskning uppfylls med hänsyn till byggnadsverkets historiska kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde

Visuellt

Plan- och bygglagen 8 kap 13 §/Boverkets byggregler 1:2212

Säker montering/infästning

Visuellt/provdragning

Leverantörens anvisning

Uförandet/placering stämmer överens med beviljat bygglov

Visuellt

Ritningsunderlag/beviljat bygglov

Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.

Kontrollpunkter för stoltrappslift

(VAD) ska kontrolleras:

Typ av kontroll (HUR)

Kontrollerad (MOT VAD):

Utförandet stämmer överens med beviljat bygglov eller anmälan

Visuellt

Ritningsunderlag/beviljat bygglov eller anmälan

Tillgänglighet för hissar och andra lyftanordningar

Visuellt

Boverkets byggregler BBR 3:144

Utrymningsväg och passagemått

Visuellt

Boverkets byggregler BBR 5:334

Kontroll av motordrivna anordningar i byggnadsverk innan anordningen för första gången tas i bruk. Godkänt besiktningsintyg av hiss.

Intyg

Plan- och byggförordningen PBF 5 kap 8 §.

Plan- och bygglagen 8 kap 4 §.

Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.

Kontrollpunkter för uterum

(VAD) ska kontrolleras:

Typ av kontroll (HUR)

Kontrollerad (MOT VAD):

Bärighet i grund och stomme säkerställd

Visuellt

Beräkningar/Ritning /byggbeskrivning

Glasytorna med låg bröstning ska vara laminerade eller härdade

Visuell kontroll av levererade produkter

BBR 8:35

Skydd mot brandspridning till andra byggnader

Eventuella brandcellsgränser uppförs enligt brandbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning/ BBR avsnitt 5:611 och 5:62

Utförandet/placering stämmer överens med beviljat bygglov.

Visuellt

Ritningsunderlag/beviljat bygglov

Kontrollera att väggar, tak, fönster och dörrar uppfyller rätt brandteknisk klass

Visuellt/beräkning

Brandskyddsbeskrivning/ritning

Kontrollera skydd mot utveckling och spridning av brand och brandgas inom byggnaden (brandspridning mellan brandceller)

Eventuella brandcellsgränser uppförs enligt brandbeskrivning

Boverkets byggregler BBR 5:5

Rivnings avfall ska sorteras och lämnas till godkänd mottagare. Rivning av asbest eller asbesthaltigt material ska utföras i enlighet med arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:1

Intyg


Utstakning och lägeskontroll

Lunds kommun eller annan aktör som är godkänd av kommunens mätenhet.

Riktlinjer godkänd av byggnadsnämnden 1993-09-17, dnr 93026/240

Här under hittar du exempel på kontrollpunkter för när du till exempel ska ändra din fasad. Det kan vara några punkter som inte är aktuella för ditt byggprojekt och det kan även saknas punkter du behöver ha med.

Kontrollpunkter för utvändig ändring

(VAD) ska kontrolleras:

Typ av kontroll (HUR)

Kontrollerad (MOT VAD):

Att aktuell ändring görs varsamt med hänsyn till byggnadsverkets historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde

Visuellt

Plan- och bygglagen 8 kap 17 §/Boverkets byggregler 1:2211

Förbud mot förvanskning uppfylls m.h.t. byggnadsverkets historiska kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värde.

Visuellt

Plan- och bygglagen 8 kap 13 §/Boverkets byggregler 1:2212

Mottagningskontroll av levererat material

Visuellt

Ritningar/beskrivningar

Kontrollera att väggar, tak, fönster och dörrar uppfyller rätt brandteknisk klass

Visuellt/beräkning

Brandskyddsbeskrivning/Ritning

Glasytorna med låg bröstning ska vara laminerade eller härdade

Visuell kontroll av levererade produkter

BBR 8:35

Fönster avsedda för utrymning har erforderliga mått

Mätning

Boverkets byggregler 5:323

Att tillämpliga energikrav uppfylls

Visuellt

Boverkets byggregler 9:92/ levererade produkter

Ventilationssystem ska utformas så att erforderligt uteluftsflöde kan tillföras byggnaden. (Då man exempelvis byter ut ett äldre otätt fönster mot ett nytt tätare)

Mätning/visuellt

BBR 6:924

Uförandet/placering stämmer överens med beviljat bygglov

Visuellt

Ritningsunderlag/beviljat bygglov

Öppningsbara fönster ska vara utrustade med säkerhetsbeslag eller spärranordning (skydd mot fall)

Visuellt

Boverkets byggregler BBR 8:23

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig ska vanligtvis utses för att medverka till att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskapskrav. Kontrollansvarig väljs av byggherren/sökande, det vill säga den person som för egen räkning utför eller låter utföra byggnadsarbeten. Den kontrollansvarige ska vara certifierad och ha en självständig ställning. Krävs en kontrollansvarig, behöver den registreras till ärendet innan beslut kan fattas om lov eller startbesked.

Boverkets söktjänst för certifierade kontrollansvariga

Boverkets information om kontrollansvariga

En kontrollansvarig ska bland annat:

  • Hjälpa byggherren med att göra ett förslag till kontrollplan
  • Hjälpa till vid inventering av rivningsavfall
  • Se till att bestämmelser och villkor följs och att nödvändiga kontroller utförs
  • Vara med vid tekniskt samråd, kontroller och vid byggnadsinspektörens arbetsplatsbesök
  • Informera om det sker avvikelser från villkor och föreskrifter, dokumentera byggplatsbesök och skriva ett utlåtande inför slutbeskedet.

Om det inte krävs lov eller anmälan krävs heller ingen kontrollansvarig. En kontrollansvarig krävs inte heller vid mindre åtgärder, som till exempel när du ska bygga en mur eller enklare carport.

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?