Länk till startsidan

Bygglov och anmälan steg för steg

Din anmälan eller ansökan om lov består av flera steg. Här kan du läsa om de två processerna steg för steg.

Processpil för lov i åtta steg, ansökan, granskning, beslut, tekniskt samråd, startbesked, arbetsplatsbesök, slutsamråd och slutbesked.
Från ansökan till slutbesked, stegen förklaras här nedan.

Bygg-, mark och rivningslov – steg för steg

Inför din ansökan

Varje bygge är unikt, det betyder att varje ansökan också är det. Förbered dig noga genom att ta reda på vad som gäller för just ditt projekt. Hittar du inte information här på lund.se hittar du mer detaljerad information på Boverkets webbplats om vilka åtgärder som kräver bygglov. Kom ihåg att åtgärder som inte kräver bygglov ändå kan vara anmälningspliktiga. Du behöver alltid startbesked innan du får påbörja dina projekt.

Boverkets webbplats

Vad gäller för din fastighet?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar att göra. Du behöver också kontrollera om din fastighet är utpekad som kulturhistoriskt värdefull.
Karta som innehåller mycket information om din fastighet som du behöver veta inför din ansökan.

Ritningar och handlingar till ansökan

Innan du kan skicka in din ansökan måste du ta fram fackmässigt utförda ritningar och handlingar.

Åtgärder med information om vad som krävs.

Exempelritningar och beskrivningar av vanliga handlingar i byggärende.

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen i större eller avancerade projekt.

Mer information om kontrollansvarig

Ansök om lov

Ansök om lov

Vill du hellre använda en blankett kan du få den av medborgarcenter.

Senast tre dagar efter att du skickat in din ansökan får du en ärendebekräftelse att ärendet är registrerat. Den skickas via e-post om du angivit en e-postadress. Tänk på att du alltid behöver ett startbesked innan du får börja projektet.

Avgift

Du som sökande kommer att få betala en avgift till kommunen för handläggningen av ditt ärende enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige.

Mer om avgifter

Komplett ärende

Vi hör av oss om du behöver skicka in fler handlingar eller om något annat försvårar granskningen. Vi mejlar dig om du angett en e-postadress. När du skickat in allt som krävs för en granskning är ärendet komplett och då ska ett beslut om lov meddelas inom tio veckor. Handläggningstiden kan förlängas med ytterligare tio veckor vid specifika omständigheter, till exempel om en utredning krävs. I så fall får du information om detta inom de första tio veckorna.

Inför bygglovsbeslut

Din ansökan prövas mot detaljplanen och mot lagar, regler, förordningar och andra bestämmelser. Om åtgärden inte stämmer med detaljplanen tittar vi på hur stor avvikelsen är. Om vi bedömer att ditt projekt inte kan få bygglov hör vi av oss och du får möjlighet att yttra dig innan vi fattar beslut. Du kan då till exempel välja att ändra eller ta tillbaka din ansökan. 

Vad tycker de runt omkring?

Beroende på hur ditt ärende ser ut kan sakägare få möjlighet att meddela vad de tycker om projektet. En sakägare kan till exempel vara grannar, bostadsrättsföreningar och samfälligheter.

Sakägare har rätt att yttra sig om din ansökan:

 • Har en liten avvikelse från bestämmelse i gällande detaljplan eller om en områdesbestämmelse ska prövas.
 • Om det du ska bygga ska placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter. (Detta gäller inte om detaljplan eller områdesbestämmelse tillåter byggnader närmare tomtgräns än 4,5 meter.)

Om en sakägare har invändningar mot något i ansökan får du besked om detta. Du kan då välja att ändra eller ta tillbaka din ansökan.

Vad säger sakkunnig eller myndighet?

Ibland behöver ansökan remitteras till en sakkunnig för bedömning om till exempel tillgängligheten är tillräcklig eller om parkeringslösningen fungerar.

De flesta beslut fattas av en tjänsteperson.

Kungörelse och överklagande

I samband med att beslutet skickas till dig får även dina grannar och andra sakägare en upplysning om att lov har beviljats. Beslutet annonseras också i Post- och Inrikes Tidningar (kungörelse). De kan då överklaga beslutet. Om detta inte sker inom utsatt tid får beslutet laga kraft. Att ett beslut fått laga kraft betyder att beslutet inte kan överklagas längre.

Mer om hur du och andra kan påverka ett beslut

Beslutet gäller två år

Du måste ha fått ett startbesked och påbörjat ditt projekt inom två år från det att beslutet om lov fick laga kraft. Du behöver också vara helt klar och fått ett slutbesked inom fem år, efter det behöver du få ett nytt startbesked för att få fortsätta.

Startbesked krävs innan du får påbörja ditt projekt

Att du fått ett beslut om bygg-, mark- eller rivningslov betyder inte att du får sätta igång med ditt projekt. Du behöver först få ett startbesked. Läs mer om startbesked under punkt 5.

Om det inte krävs ett tekniskt samråd och om du har lämnat in de tekniska handlingarna som krävs kan du ibland få beslut om lov och startbesked i ett beslut. Läs mer om tekniskt samråd under punkt 4.

Den tekniska handläggningen inför startbeskedet påbörjas efter att du skickat in alla handlingar som krävs för startbesked.

Större projekt kräver tekniskt samråd

Vi meddelar dig om ditt projekt kräver tekniskt samråd. I större projekt eller projekt som av andra skäl bedöms komplexa krävs ett tekniskt samråd innan beslut om startbesked kan fattas.

Vid det tekniska samrådet ska sökande och kontrollansvarig gå igenom ärendet tillsammans med en byggnadsinspektör från kommunen. Representanter från konsulter, berörd verksamhetspersonal, andra myndigheter samt entreprenörer kan också närvara vid behov.

I det tekniska samrådet diskuteras bland annat arbetets planering och organisation, sökandes förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök och behov av färdigställandeskydd.

Boka tekniskt samråd

Du som sökande hör av dig till kommunen om att ditt projekt är redo för tekniskt samråd. Efter det kallar en byggnadsinspektör till mötet.

Handlingar inför mötet

Samtliga tekniska handlingar behöver ha lämnats in senast fem arbetsdagar innan bokat tekniskt samrådsmöte.

Startbeskedet innebär att du får påbörja dina åtgärder. Beslutet om startbesked innebär bland annat att punkterna i din kontrollplan fastställs. I beslutet framgår också villkor för att få påbörja arbetet. Det anger även vilka handlingar som krävs inför ett beslut om slutbesked och ger upplysningar om annan lagstiftning, exempelvis miljöbalkens krav eller sotningsföreskrifter.

Inför beslut om startbesked

Om vi saknar någon handling eller om något annat försvårar granskningen får du ett e-postmeddelande med besked om vad ansökan ska kompletteras med. När du skickat in allt som krävs är ärendet komplett och vi kan börja handlägga inför beslut.

Handläggningstid

Vårt mål är att bevilja startbesked inom fyra veckor från att alla nödvändiga handlingar skickats in. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med inspektören.

Vänta på ditt startbesked

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt plan- och bygglagen.

Mer om svartbygge och sanktionsavgifter

Giltighetstid

Ett startbesked för lovpliktiga åtgärder upphör att gälla om du inte påbörjat arbetena inom två år och avslutat dem inom fem år från dagen då beslutet om lov fick laga kraft. Om giltighetstiden har gått ut behöver du skicka in en ny lovansökan och få ett nytt startbesked innan du får fortsätta ditt projekt.

Vid större projekt besöker vi din byggarbetsplats. Kommunen måste göra minst ett sådant besök för projekt där det krävts tekniskt samråd. Vid besöket tittar vi bland annat på hur arbetet följer kontrollplanen.

Hur många besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket ska kontrollansvarig vara med och besöket dokumenteras av både kontrollansvarig och kommunens byggnadsinspektör. Vi ser gärna att även sökande närvarar.

Större projekt kräver slutsamråd

Vi meddelar dig om ditt projekt kräver slutsamråd. Det står i beslutet om startbesked. Har du haft ett tekniskt samråd ska du även ha ett slutsamråd i samband med att åtgärderna färdigställs. Under mötet diskuteras bland annat kontrollplanens genomförande, eventuella avvikelser från regler, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked.

Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen och byggnadsinspektören, sökande, kontrollansvarig och eventuellt övriga som varit inblandade i projektet deltar.

Vår målsättning är att ett slutsamrådet ska hållas inom fyra veckor efter det att du har hört av dig för att boka slutsamrådsmötet men handläggningstiden kan bli längre vid hög arbetsbelastning.

Efter avslutat arbete måste du få ett slutbesked för att få använda det du byggt. För att vi ska kunna ge ett slutbesked behöver du som ansvarig för arbetet visa att alla krav som gäller för åtgärden är uppfyllda enligt kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor.

Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Se och komplettera mitt byggärende

Exempel på handlingar som kan krävas inför ett slutbesked:

 • Signerad (verifierad) kontrollplan och intyg som nämns i kontrollplanen.
 • Relationshandlingar avseende brandskyddsdokumentation, plan- och fasadritningar, konstruktionsritningar och ventilationsritningar.
 • Godkänt protokoll från sotare avseende eldstad.
 • Verifiering av byggnadens primärenergital.

När vi har fått de handlingar som krävs i ditt ärende fattar vi beslut om slutbesked.

Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt plan- och bygglagen.

Mer information om sanktionsavgifter

Vissa åtgärder får dock användas utan slutbesked. Vi meddelar i så fall detta i samband med startbeskedet.

Från anmälan till slutbesked, stegen förklaras här nedan.

Anmälan – steg för steg

Inför din anmälan

Varje bygge är unikt, det betyder att varje anmälan också är det. Förbered dig noga genom att ta reda på vad som gäller för just ditt projekt. Hittar du inte information här på lund.se hittar du mer detaljerad information på Boverkets webbplats.

Boverkets webbplats

Vad gäller för din fastighet?

Kontrollera så att gällande detaljplan eller områdesbestämmelser tillåter den åtgärd du planerar göra. Du behöver också kontrollera om din fastighet är utpekad som kulturhistoriskt värdefull.
Karta som innehåller mycket information om din fastighet som du behöver veta inför din anmälan.

Ritningar och handlingar till ansökan

Innan du kan skicka in din anmälan måste du ta fram fackmässigt utförda ritningar och handlingar.

Åtgärder med information om vad som krävs.

Exempelritningar och beskrivningar av vanliga handlingar i byggärende

Behöver du en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig hjälper till att se till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen i större eller avancerade projekt.

Mer om kontrollansvarig

Skicka in din anmälan

Gör en anmälan

Vill du hellre använda en blankett kan du få den av medborgarcenter.

Senast tre dagar efter att du skickat in din anmälan får du en ärendebekräftelse att ärendet är registrerat. Den skickas via e-post om du angivit en e-postadress. Tänk på att du alltid behöver ett startbesked innan du får börja projektet.

Avgift

Du som sökande kommer att få betala en avgift till kommunen för handläggningen av ditt ärende enligt en taxa antagen av kommunfullmäktige.

Mer om avgifter

Större projekt kräver tekniskt samråd

Vi meddelar dig om ditt projekt kräver tekniskt samråd. I större projekt eller projekt som av andra skäl bedöms komplexa krävs ett tekniskt samråd innan beslut om startbesked kan fattas.

Vid det tekniska samrådet ska sökande och kontrollansvarig gå igenom ärendet tillsammans med en byggnadsinspektör från kommunen. Representanter från konsulter, berörd verksamhetspersonal, andra myndigheter samt entreprenörer kan också närvara vid behov.

I det tekniska samrådet diskuteras bland annat arbetets planering och organisation, sökandes förslag till kontrollplan, behov av arbetsplatsbesök och behov av färdigställandeskydd.

Det är du som sökande som kontaktar kommunen för att boka tekniskt samråd.

Boka tekniskt samråd

Du som sökande hör av dig till kommunen om att ditt projekt är redo för tekniskt samråd. Efter det kallar en byggnadsinspektör till mötet.

Handlingar inför mötet

Samtliga tekniska handlingar behöver ha lämnats in senast fem arbetsdagar innan bokat tekniskt samrådsmöte.

Startbeskedet innebär att du nu får lov att påbörja dina åtgärder. Beslutet om startbesked innebär bland annat att punkterna i din kontrollplan fastställs. I beslutet framgår också villkor för att få påbörja arbetet. Det anger även vilka handlingar som krävs inför ett beslut om slutbesked och ger upplysningar om annan lagstiftning, exempelvis miljöbalkens krav eller sotningsföreskrifter.

Inför beslut om startbesked

Vi hör av oss om vi saknar någon handling eller om något annat försvårar granskningen av ärendet. När du skickat in allt som krävs är ärendet komplett och vi kan börja handlägga inför beslut om startbesked.

Handläggningstid

Vårt mål är att bevilja startbesked inom fyra veckor från att ärendet är komplett. Ärendet är komplett när alla tekniska handlingar har lämnats in eller reviderats efter kontakt med byggnadsinspektör på stadsbyggnadskontoret.

Vänta på ditt startbesked

Om du påbörjar bygget innan du fått startbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt plan- och bygglagen.

Mer om svartbygge och sanktionsavgifter

Giltighetstid

Ett startbesked för anmälningspliktiga åtgärder upphör att gälla två år efter att startbeskedet getts. Om startbeskedets giltighetstid har gått ut måste du lämna in en ny anmälan och få ett nytt startbesked innan du får fortsätta ditt projekt.

Vid större projekt besöker vi din byggarbetsplats. Kommunen måste göra minst ett sådant besök för projekt där det krävts tekniskt samråd. Vid besöket tittar vi bland annat på hur arbetet följer kontrollplanen.

Hur många besök som ska göras på byggarbetsplatsen bestäms under det tekniska samrådet. Vid besöket ska kontrollansvarig vara med och besöket dokumenteras av både kontrollansvarig och kommunens byggnadsinspektör. Vi ser gärna att även sökande närvarar.

Större projekt kräver slutsamråd

Vi meddelar dig om ditt projekt kräver slutsamråd. Det står i beslutet om startbesked. Har du haft ett tekniskt samråd ska du även ha ett slutsamråd i samband med att åtgärderna färdigställs. Under mötet diskuteras bland annat kontrollplanens genomförande, eventuella avvikelser från regler, den kontrollansvariges utlåtande och förutsättningar för slutbesked.

Slutsamrådet hålls på byggarbetsplatsen och byggnadsinspektören, sökande, kontrollansvarig och eventuellt övriga som varit inblandade i projektet deltar.

Vår målsättning är att ett slutsamrådet ska hållas inom fyra veckor efter det att du har hört av dig för att boka slutsamrådsmötet men handläggningstiden kan bli längre vid hög arbetsbelastning.

Efter avslutat arbete måste du få ett slutbesked för att få använda det du byggt. För att vi ska kunna ge ett slutbesked behöver du som ansvarig för arbetet visa att alla krav som gäller för åtgärden är uppfyllda enligt kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor.

Skicka in dina handlingar inför slutbesked via e-tjänsten: Se och komplettera mitt byggärende

Exempel på handlingar som kan krävas inför ett slutbesked:

 • Signerad (verifierad) kontrollplan och intyg som nämns i kontrollplanen.
 • Relationshandlingar avseende brandskyddsdokumentation, plan- och fasadritningar, konstruktionsritningar och ventilationsritningar.
 • Godkänt protokoll från sotare avseende eldstad.
 • Verifiering av byggnadens primärenergital.

När vi har fått de handlingar som krävs i ditt ärende fattar vi beslut om slutbesked.

Om du tar byggnaden i bruk innan du fått slutbesked tas en byggsanktionsavgift ut enligt plan- och bygglagen.

Mer information om sanktionsavgifter

Vissa åtgärder får dock användas utan slutbesked. Vi meddelar i så fall detta i samband med startbeskedet.

Kontakta bygglovsavdelningen

Pågående ärende

Du når enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Allmänna byggfrågor

Har du allmänna frågor om bygglov tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga eller ditt ärende direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på bygglovsavdelningen.

 • Bygglovshandläggare hanterar frågor om bygglov och fastighetsfrågor. De har telefontid måndagar och torsdagar klockan 9–11.30 och klockan 13–16.
 • Byggnadsinspektörer har hand om anmälningsärende och byggtekniska frågor. De har telefontid måndagar och torsdagar klockan 13–16.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon till medborgarcenter: 046-359 50 00
Kan inte medborgarcenter lösa din fråga eller ditt ärende hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?