Länk till startsidan

Ritningar och handlingar till bygglov

För att vi ska kunna handlägga din ansökan behöver du skicka in flera bilagor. Om din ansökan inte är komplett ifylld eller om dina ritningar inte är fackmässigt utförda kommer vi be dig komplettera din ansökan. Om du är osäker på vad din ritning ska innehålla kan du ta hjälp av våra beskrivningar och de exempelritningar vi tagit fram.

Ritningar bör alltid innehålla

 • fastighetsbeteckning
 • huvudmått
 • mått till tomtgräns
 • norrpil
 • skalstock
 • uppgift om vem som är ansvarig för ritningen
 • status (om det till exempel är en bygglovshandling, granskningshandling eller bygghandling) 
 • datum (så att de går att skilja på versioner)

Vanliga ritningar och handlingar

Här har vi samlat beskrivningar för vanliga handlingar som kan krävas vid lovansökan och anmälan.

Ett tidsbegränsat bygglov måste ha en avvecklingsplan. I avvecklingsplanen ska du beskriva hur du kommer att återställa platsen inför att ditt tidsbegränsade bygglov upphör att gälla.

En åtgärd som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat lov måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid går ut. Avvecklingen av åtgärden ska göras så som det redovisades i avvecklingsplanen vid lovansökan. Om det som utförts eller vidtagits med stöd av ett tidsbegränsat bygglov inte tas bort eller upphör inom angiven tid, blir det olovligt. Byggnadsnämnden är då skyldig att ingripa enligt 11 kap. PBL

Mall för avvecklingsplan Pdf, 169 kB.

Ett dokument som redogör hur du uppfyller brandkraven i Boverkets byggregler (BBR) samt vilken dimensioneringsmetod som används.

Exempel på hur en brandskyddsbeskrivning kan se ut. Pdf, 362 kB.

En beräkning av den energi som används per år för att värma upp byggnaden. Den tas fram av exempelvis en sakkunnig energiexpert.

Ett dokument som intygar om att en dimensioneringskontroll enligt Europeiska konstruktionsstandarder (EKS) har utförts. En dimensioneringskontroll innebär att någon annan än den som har utfört dimensioneringen ska kontrollera dimensioneringsförutsättningar, bygghandlingar och beräkningar.

Ritning som visar byggnadens planerade utformning rakt framifrån. Fasadritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Befintlig marknivå med en streckad linje
 • Redovisning av marksektioner ut till tomtgräns
 • Redovisa fasader i samtliga väderstreck som påverkas av sökt åtgärd

Längst ner på sidan finns exempelritningar på fasadritningar för de vanligaste åtgärderna.

Ett dokument som är till för att säkerställa att de byggåtgärder som utförs inte är skadliga för huset ur ett fuktperspektiv.

Om du som privatperson har anlitat en entreprenör för din byggnation av ett en- eller tvåbostadshus ska du teckna en försäkring eller en bankgaranti som skydd om din entreprenör går i konkurs.

Ett dokument som beskriver byggnadens bärande konstruktion, till exempel dimensionering, statiska verkningssätt, lastförutsättningar.
Exempel på hur en konstruktionsdokumentation kan se ut. Pdf, 201 kB.

Ritning som visar ny och/eller ändringar i bärande konstruktion.

Kontrollplanen ska säkerställa att byggprojektet kommer att uppfylla samhällets krav. Tänk på att kontrollplanen till ett komplext byggnadsverk ofta är omfattande. Det är därför viktigt att du lämnar in kontrollplanen i god tid före det tekniska samrådet. Då har byggnadsinspektören möjlighet att förbereda det tekniska samrådet och avgöra vilka som bör närvara vid samrådet.

Om ärendet kräver en kontrollansvarig ska en kopia av dennes intyg om certifiering bifogas.

Mer om kontrollplan och kontrollansvarig

Innehållet i ritningen skiljer sig åt beroende på platsens förhållanden och det specifika projektet. Exempel på innehåll är: Markens huvudsakliga användning, till exempel in- och utfart, parkering, gångvägar och uteplatser. Det kan också vara golvhöjd i byggnader och markhöjder, brunnar, markmaterial och trappor samt stödmurar och andra inhägnader.

Markhöjder redovisas på följande vis:


 • Projekterade höjder – kursiverad siffra (+0.00)
 • Markhöjd från nybyggnadskarta – fet siffra (+0.00)
 • Markhöjd vid dagvattenbrunn – DB och kursiverad siffra (DB + 0.00)
 • Befintliga höjder – understruken siffra

Exempel på placering av markhöjder på ritning:

 • Färdigt golv i byggnaden
 • Plushöjd vid entré
 • Plushöjd vid hushörn
 • Plushöjd i lågpunkt/låglinje
 • Plushöjd på höjdpunkt/höjdrygg
 • Plushöjd vid dagvattenbrunn

Mer information på boverkets webbplats

Dokument som redogör vilka material och komponenter som innehåller farliga ämnen och som behöver särskilt omhändertagande. I första hand gäller det material som betraktas som farligt avfall.
Läs mer på boverket.se

Mer om farligt avfall från verksamhet

Exempel på hur en materialinventering kan se ut. Pdf, 450 kB.

Nybyggnadskarta är ett kartunderlag till din situationsplan.
Beställ en nybyggnadskarta

Längst ner på sidan finns exempelritning på situationsplan för nybyggnad av ett enbostadshus med nybyggnadskarta som kartunderlag.

En ritning som visar planerad planlösning eller flera lösningar. Planritningen är en måttsatt ritning över de våningsplan som berörs. Den ska vara i skala 1:100 och innehålla uppgifter om:

 • Väderstreck. Att markera norr med en pil räcker.
 • Nya väggar.
 • Byggnadens yttermått.
 • Väggar som eventuellt rivs.
 • Ändrad användning eller nybyggnad: Byggnadens rumsindelning med angiven användning av de olika utrymmena.

Längst ner på sidan finns exempelritningar på planritning för de vanligaste åtgärderna.

Förklara i text hur vattenavrinning ska ske och redovisa markhöjder, dagvattenbrunnar och markbeläggning på ritning. Det ska framgå vilka höjder som är befintliga och behålls, vilka som är nya, och hur de projekterade höjderna ansluter till gatans nivåer. Förslaget ska vara samordnat med tekniska förvaltningen angående anslutningar till allmän platsmark.

Riskbedömningen hjälper dig identifiera risker och undvika fel under byggprojektet. Alla ärenden stora som små ska tillsammans med kontrollplanen visa upp en dokumenterad riskbedömning. De identifierade riskerna och riskåtgärderna i riskbedömningen noteras sedan som kontrollpunkter i kontrollplanen.

Mer om riskbedömning och kontrollplan

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan. Sektionsritningen ska vara i skala 1:100 och visa:

 • Rumshöjd
 • Takvinkel
 • Sockelhöjd (SH) alternativt färdigt golv (FG)
 • Skorsten
 • Byggnadens höjd

Längst ner på sidan finns exempelritningar på sektionsritning för de vanligaste åtgärderna.

Karta över fastigheten där du visar var din nya åtgärd ska stå eller vilka byggnader som ska rivas. Om relevant visar du även infart, entré markeras med en pil, parkeringsplatser, eventuella bryggor, stödmurar, vattenbrunnar med mera samt avloppsanläggning om du ska ha enskilt avlopp.

Beställ en nybyggnadskarta som kartunderlag till din situationsplan

Här kan du ladda ner kartunderlag till din enklare situationsplan

Längst ner på sidan finns exempelritningar på situationsplan för de vanligaste åtgärderna.

Exempelritningar

Ritningarna ger exempel på vad som menas med en planritning, en fasadritning, en sektionsritning med mera för några vanliga åtgärder. Där finns också inritat hur du måttsätter en ritning och vad som ska finnas med i ritningshuvudet.

Exempelritningar för vanliga åtgärder

Enbostadshus (villa) med situationsplan med underlag från nybyggnadskarta Pdf, 1 MB.

Garage, carport och förråd Pdf, 41 kB.

Mur och stödmur Pdf, 25 kB.

Plank Pdf, 23 kB.

Skorsten och eldstad Pdf, 58 kB.

Skyltar Pdf, 204 kB.

Solceller Pdf, 235 kB.

Takkupa Pdf, 54 kB.

Tillbyggnad av enbostadshus Pdf, 62 kB.

Uterum Pdf, 50 kB.

Exempel på riskbedömningar och kontrollplaner

Kontakta bygglovsavdelningen

Pågående ärende

Du når enklast din handläggare eller inspektör via mejl. Du hittar kontaktuppgifter i de dokument du fått rörande ditt ärende.

Allmänna byggfrågor

Har du allmänna frågor om bygglov tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga eller ditt ärende direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på bygglovsavdelningen.

 • Bygglovshandläggare hanterar frågor om bygglov och fastighetsfrågor. De har telefontid måndagar och torsdagar klockan 9–11.30 och klockan 13–16.
 • Byggnadsinspektörer har hand om anmälningsärende och byggtekniska frågor. De har telefontid måndagar och torsdagar klockan 13–16.

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon till medborgarcenter: 046-359 50 00
Kan inte medborgarcenter lösa din fråga eller ditt ärende hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?