Länk till startsidan

Handläggning och avgifter för bygglov och anmälan

När du ansöker om lov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och på vilken plats.

Vår handläggning

När din ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en handläggare. Handläggaren går igenom din ansökan för att se om den är komplett. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar handläggaren ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Hur lång tid tar det?

Handläggningstiden är normalt som längst tio veckor för ett lovärende och fyra veckor för ett anmälningsärende, från det att ansökan/anmälan är komplett. Behöver vi kontakta dig för att be dig komma in med kompletteringar, blir handläggningstiden oftast längre. Lämna därför in alla dina handlingar samtidigt.

Om ett lovärende kräver längre handläggningstid kan vi förlänga med ytterligare 10 veckor.

På våren får vi ofta in många ansökningar. Lämna därför gärna in din ansökan en annan period om du har möjlighet.

Information om vad ritningar och handlingar bör innehålla.

Efter beslut om bygglov

Att få ett beslut om bygglov är inte samma sak som att du får börja bygga. Du får börja bygga först när du har fått ett startbesked från stadsbyggnadskontoret. Du får heller inte börja använda din byggnad förrän du har fått ett slutbesked. Slutbesked får du när du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde för ditt bygglov och startbesked.

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked, eller börjar använda byggnaden utan slutbesked, bryter du mot plan- och bygglagen och måste betala en byggsanktionsavgift.

Tänk på att lovbeslut alltid kan överklagas inom fyra veckor. Påbörja aldrig ett projekt innan lovbeslutet fått laga kraft.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter.

Mer information om bygglovsprocessen, steg för steg.

Avgifter för lov och anmälan

Vi tar ut en avgift för vårt arbete med ditt ärende. Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för myndighetsutövningen och tillhörande arbetsuppgifter. I avgiften ingår till exempel kostnaden för prövning av bygglov, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd, delgivning för laga kraft och i vissa fall hörande av grannar.

I samband med bygglov kan även nybyggnadskarta samt utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster beställer du från lantmäteriavdelningen.
Mer information om nybyggnadskarta och prisexempel

Mer information om utstakning och andra mättjänster

Bygglovstaxa

För ärende du lämnar in under 2023 gäller denna taxa:

2023 (indexjusterad) Taxa för bygglov, nybyggnadskarta med mera Pdf, 778 kB.

Om du lämnade in din ansökan under föregående år är det denna taxa som gäller:
2022 (indexjusterad): Taxa för bygglov, nybyggnadskarta med mera Pdf, 1 MB.

Prisexempel

Dessa exempel gäller vanliga ansökningar enligt indexjusterad taxa för 2023.

  • Förhandsbesked, 32 806 kr.
  • Bygga nytt en- eller tvåbostadshus större än 100 kvm (som följer detaljplanen), 39 494 kr.
  • Bygga ny enklare komplementbyggnad, till exempel carport (som följer detaljplanen), 6 145 kr.
  • Ändra fasad, som följer detaljplanen och inte kräver tekniskt samråd, 3 822 kr.
  • Bygga mur eller plank, som följer detaljplan och inte kräver tekniskt samråd, 4 141 kr.
  • Bygga till ett uterum, max 49 kvadratmeter, som följer detaljplanen och inte kräver tekniskt samråd, 10 829 kr.
  • Installera eldstad/rökkanal när det inte kräver tekniskt samråd, 2 867 kr.

I vissa områden tar vi även ut en planavgift. För exempelvis en villa är planavgiften ungefär 30 000kr vilket inte är inkluderat i prisexemplen ovanför.

Då fakturerar vi

Vad du ska bygga eller riva påverkar både vad och när du debiteras. För det mesta skickas en faktura för ett anmälningsärende och kostnaden för ett bygglovsärende delas upp i två. Kostnader för kartor, utstakning och lägesbevis debiteras alltid separat.

Anmälningsärende

Du debiteras hela avgiften i samband med att du får ditt startbesked. Det kan ibland bli fler fakturor om ärendet utvecklas på ett sätt så att vi behöver göra mer än vad vi redan debiterat för, till exempel fler arbetsplatsbesök än planerat.

Får du avslag på din anmälan debiteras du avgift enligt taxetabellen för startbesked för den åtgärd du ville göra.

Bygglovsärende

Din kostnad delas ofta upp i två delar. Första fakturan skickas i samband med bygglovsbeslutet och en ny faktura skickas efter beslut om startbesked. I de fall vi kombinerar beslut om bygglov och startbesked får du en faktura. Det kan ibland bli fler fakturor om ärendet utvecklas på ett sätt så att vi behöver göra mer än vad vi redan debiterat för, till exempel fler arbetsplatsbesök än planerat.

Får du avslag på din ansökan debiteras du avgift enligt taxetabellen för bygglov. Det vill säga samma avgift som för ett beviljat bygglov.

Avvisade eller avskrivna ärende

Om du väljer att dra tillbaka din ansökan eller anmälan debiteras du för den tid vi lagt och de moment vi utfört på ärendet. Detsamma gäller till exempel om vi inte kan handlägga ditt ärende eftersom du inte skickat in alla handlingar vi behöver för att ta beslut om lov eller startbesked.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?