Länk till startsidan

Handläggning och avgifter för bygglov och anmälan

När du ansöker om lov eller lämnar in en anmälan får du betala en avgift. Avgiften går efter en taxa som kommunfullmäktige har beslutat. Storleken på avgiften beror på vad du planerar att göra och på vilken plats.

Handläggning

Bedömning av inkommet ärende

När din ansökan/anmälan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Därefter delas den ut till en handläggare. Handläggaren går igenom din ansökan/anmälan för att se om det är komplett, det vill säga om alla handlingar finns och är bra nog. den är komplett. Om din ansökan behöver kompletteras med uppgifter eller ritningar skickar handläggaren ett meddelande till dig där du uppmanas att lämna in de uppgifter/handlingar som saknas.

Information om vad ritningar och handlingar bör innehålla.

När ditt ärende är komplett

Anmälningsärende

Det brukar som längst ta fyra veckor fram till att du har fått startbesked.

Lovärende

Det brukar ta högst 10 veckor fram till att du fått beslut om lov. Om ett lovärende kräver längre handläggningstid kan vi förlänga med ytterligare 10 veckor.

Kom ihåg att du behöver startbesked för att få börja bygga. Ibland kan vi fatta beslut om startbesked samtidigt som du får ditt bygglov. Men oftast sker de separat. Hur lång tid det tar att få ditt startbesked beror på när du skickar in handlingarna som krävs. När vi har allt vi behöver brukar du få startbesked inom fyra veckor.

Tänk på att lovbeslut alltid kan överklagas inom fyra veckor. Påbörja aldrig ett projekt innan lovbeslutet fått laga kraft.

Mer information om bygglovsprocessen, steg för steg.

Slutbesked får du när allt är klart

Du får inte börja använda din byggnad förrän du har fått ett slutbesked. Vi kan göra vår bedömning och ge dig slutbesked efter att du har skickat in handlingar som visar att du har uppfyllt alla de krav som gällde för ditt ärende.

Avgifter för lov och anmälan

Vi tar ut en avgift för vårt arbete med ditt ärende. Avgiften är till för att täcka kommunens kostnad för myndighetsutövningen och tillhörande arbetsuppgifter. I avgiften ingår till exempel kostnaden för prövning av bygglov, startbesked, tekniskt samråd, platsbesök, slutsamråd, delgivning för laga kraft och i vissa fall hörande av grannar.

I samband med bygglov kan även nybyggnadskarta samt utstakning och lägeskontroll av byggnaden behövas. Dessa tjänster beställer du från lantmäteriavdelningen.
Mer information om nybyggnadskarta och prisexempel

Mer information om utstakning och andra mättjänster

Bygglovstaxa

För ärende du lämnar in under 2024 gäller denna taxa:

2024 (indexjusterad) Taxa för bygglov, nybyggnadskarta med mera Pdf, 461 kB.

Planavgift

Du behöver betala planavgift om du ska bygga nytt eller ändra användningen av en byggnad på en plats där detaljplanen eller områdesbestämmelser togs fram mellan 1 juli 1987 och 15 mars 2020.

Den betalningsmodellen går ut på att den som bygger och har haft nytta av detaljplanen eller områdesbestämmelserna betalar en del kostnaden för att ta fram planen.

Hur mycket planavgiften är beror främst på vad och hur mycket du ska bygga.

  • Villa – cirka 30 000 kronor i planavgift.
  • Tillbyggnad – cirka 10 000 kronor i planavgift.
  • Ouppvärmt garage – cirka 3000 kronor i planavgift.

Inga planavgifter är inkluderade i prisexemplen nedanför.

Prisexempel

Dessa exempel är avrundade och gäller vanliga ansökningar enligt indexjusterad taxa för 2024.

  • Förhandsbesked, 35 000 kr.
  • Bygga nytt en- eller tvåbostadshus större än 100 kvm (som följer detaljplanen), 42 500 kr.
  • Bygga ny enklare komplementbyggnad, till exempel carport (som följer detaljplanen), 7 000 kr.
  • Ändra fasad, som följer detaljplanen och inte kräver tekniskt samråd, 4 500 kr.
  • Bygga mur eller plank, som följer detaljplan och inte kräver tekniskt samråd, 4 500 kr.
  • Bygga till ett uterum, max 49 kvadratmeter, som följer detaljplanen och inte kräver tekniskt samråd, 12 000 kr.
  • Installera eldstad/rökkanal när det inte kräver tekniskt samråd, 3 500 kr.

Inga planavgifter är inkluderade i prisexemplen nedanför.

Då fakturerar vi

Vad du ska bygga eller riva påverkar både vad och när du debiteras. För det mesta skickas en faktura för ett anmälningsärende och kostnaden för ett bygglovsärende delas upp i två. Kostnader för kartor, utstakning och lägesbevis debiteras alltid separat.

Anmälningsärende

Du debiteras hela avgiften i samband med att du får ditt startbesked. Det kan ibland bli fler fakturor om ärendet utvecklas på ett sätt så att vi behöver göra mer än vad vi redan debiterat för, till exempel fler arbetsplatsbesök än planerat.

Får du avslag på din anmälan debiteras du avgift enligt taxetabellen för startbesked för den åtgärd du ville göra.

Bygglovsärende

Din kostnad delas ofta upp i två delar. Första fakturan skickas i samband med bygglovsbeslutet och en ny faktura skickas efter beslut om startbesked. I de fall vi kombinerar beslut om bygglov och startbesked får du en faktura. Det kan ibland bli fler fakturor om ärendet utvecklas på ett sätt så att vi behöver göra mer än vad vi redan debiterat för, till exempel fler arbetsplatsbesök än planerat.

Får du avslag på din ansökan debiteras du avgift enligt taxetabellen för bygglov. Det vill säga samma avgift som för ett beviljat bygglov.

Avvisade eller avskrivna ärende

Om du väljer att dra tillbaka din ansökan eller anmälan debiteras du för den tid vi lagt och de moment vi utfört på ärendet. Detsamma gäller till exempel om vi inte kan handlägga ditt ärende eftersom du inte skickat in alla handlingar vi behöver för att ta beslut om lov eller startbesked.

Straffavgifter för olovligt byggande

Om du påbörjar byggnationen utan startbesked, eller börjar använda byggnaden utan slutbesked, bryter du mot plan- och bygglagen och måste betala en byggsanktionsavgift.

Läs mer om olovligt byggande och sanktionsavgifter.

 

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?