Länk till startsidan

Beställ karta och nybyggnadskarta

När du ska bygga nytt eller bygga om behöver du lämna in särskilda kartor och ritningar till din ansökan. Vad och var du planerar att bygga avgör vilket typ av kartunderlag som krävs.

Kartutdrag till situationsplan

Vid enklare bygg- eller rivningsåtgärder kan ett kartutdrag från baskartan räcka som underlag till din situationsplan. Situationsplanen visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivning ovanifrån.

Ladda ned kartunderlag till situationsplan

Nybyggnadskarta till situationsplan

Vid ny- eller ombyggnationer nära tomtgräns behövs en nybyggnadskarta. Nybyggnadskartan finns inte färdig, den tas fram vid varje beställning. Kartan bör därför beställas i god tid – cirka en månad – innan lovansökan lämnas in. Lunds kommun tar ut en avgift för framtagningen av kartorna.

Byggnationer som kräver nybyggnadskarta är:

 • alla typer av huvudbyggnader.
 • om du planerar någon form av nybyggnad närmare än en meter från fastighetsgränsen.
 • om din nybyggnad ska uppföras närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen, inom planlagt område.

Det finns olika nybyggnadskartor

Vilken typ av nybyggnadskarta du behöver beror på vad du ska bygga.

 • Nybyggnadskarta typ A krävs vid nybyggnation av huvudbyggnad där anslutning till kommunalt vatten och avlopp ska göras.
 • Nybyggnadskarta typ B krävs vid nybyggnation utanför planlagt område (utan anslutning till kommunalt vatten och avlopp) samt vid större tillbyggnader inom planlagt område.
 • Nybyggnadskarta typ C krävs vid mindre tillbyggnader (inom planlagt område) där avståndet till fastighetsgräns är 1-4,5 meter.
 • Nybyggnadskarta typ C+ krävs vid större tillbyggnader utanför planlagt område samt vid mindre tillbyggnader närmre fastighetsgräns än 1 meter.

Vilken typ av nybyggnadskarta som krävs beror på vilka åtgärder som planeras, hur nära fastighetsgränsen byggnaden placeras och om området är detaljplanelagt.

Beskrivning om när vilken nybyggnadskarta ska användas

Typ av ny byggnad

Avgörande information om ny byggnad

Inom planlagt område

Utom planlagt område

Huvudbyggnad

Anslutning till kommunalt
vatten och avlopp

A

A

Huvudbyggnad

Ingen anslutning till kommunalt
vatten och avlopp

A

B

Tillbyggnad eller
komplementbyggnad
större än 50 kvm

Tillbyggnad placeras mer än 1 meter från
fastighetsgräns

B

Krävs ingen nybyggnadskarta men kartutdrag till din situationsplan

Tillbyggnad eller
komplementbyggnad
större än 50 kvm

Tillbyggnad placeras mindre än 1 meter från
fastighetsgräns

B

C+

Tillbyggnad eller
komplementbyggnad
50 kvm eller mindre

Tillbyggnad placeras mer än 4.5 meter från
fastighetsgräns

Krävs ingen nybyggnadskarta men kartutdrag till din situationsplan

Krävs ingen nybyggnadskarta men kartutdrag till din situationsplan

Tillbyggnad eller
komplementbyggnad
50 kvm eller mindre

Tillbyggnad/byggnad placeras 1–4.5 meter från
fastighetsgräns

C

Krävs ingen nybyggnadskarta men kartutdrag till din situationsplan

Tillbyggnad eller
komplementbyggnad
50 kvm eller mindre

Tillbyggnad/byggnad placeras mindre än 1 meter från
fastighetsgräns

C+

C+

Anläggning

Anläggning placeras mer än 1 meter från
fastighetsgräns

Krävs ingen nybyggnadskarta men kartutdrag till din situationsplan

Krävs ingen nybyggnadskarta men kartutdrag till din situationsplan

Anläggning

Anläggning placeras mindre än 1 meter från
fastighetsgräns

C

C

Innehållsbeskrivning av nybyggnadskartor

Nybyggnadskarta typ A

 • Primärkarta (inklusive fältkontroll och uppdatering av baskarta)
 • Inmätta markhöjder
 • Planbestämmelser
 • VA
 • Gata
 • Rättigheter
 • Riksintressen mm.

Nybyggnadskarta typ B

 • Primärkarta (inklusive fältkontroll och uppdatering av baskarta)
 • Skannade markhöjder (Avvägning utförs mot timdebitering)
 • Planbestämmelser
 • Rättigheter
 • Riksintressen mm.

Nybyggnadskarta typ C+

 • Primärkarta (inklusive fältkontroll och uppdatering av baskarta)
 • Skannade markhöjder

Nybyggnadskarta Typ C

 • Primärkarta
 • Skannade markhöjder

Om du är osäker på vilken nybyggnadskarta du behöver kontakta bygglovsavdelningen.

Beställa nybyggnadskarta

Om du har möjlighet ber vi dig att i första hand göra beställning via e-post.
E-post: kartor@lund.se 

Du kan också ringa våra kontaktpersoner:
Mirela Teskera: 046-359 56 08
Jesper Lambreus: 046-359 35 36
Kalle Osietzki: 046-359 59 06.

Vill du skicka ett traditionellt brev till oss gör du det till Stadsbyggnadskontoret, Lantmäteriavdelningen, Box 41, 221 00 Lund.

Ange följande information när du beställer nybyggnadskartan:

 • Fastighetsbeteckning eller adress.
 • Ska du ansluta dig till kommunalt vatten och avlopp?
 • Organisationsnummer/personnummer.
 • Kontaktuppgifter, adress, telefonnummer och mejladress.
 • Om du vill få kartan digitalt eller utritad på papper. En digital karta kan du få i formaten PDF eller DWG (som går att öppna i CAD-program) .

Om du ska göra en tillbyggnad/komplementbyggnad behöver vi också veta (för att kunna ta rätt betalt):

 • Beräknad storlek på tillbyggnad i kvadratmeter.
 • Beräknat minsta avstånd till fastighetsgräns.

Nybyggnadskartan är giltig i fem år.

Detta ska du rita in på nybyggnadskartan innan du lämnar in din ansökan

När du gjort en beställning tar vi fram kartan. Innan du lämnar in kartan med din lovansökan ska du lägga till följande information:

 • Nybyggnad/tillbyggnad ritas in och måttsätts med yttermått.
 • Läget på tomten redovisas genom att avstånden till minst två vinkelräta tomtgränser eller andra kända punkter anges med mått.
 • Planerad och befintlig byggnads höjdläge anges med höjdmått på färdigt golv i förhållande till befintligt golv eller kartans nollplan.
 • Befintlig byggnad som ska rivas markeras.
 • All ursprunglig information på nybyggnadskartan ska finnas kvar och vara läsbar.

Markens höjd i ny byggnads hörn samt dess användning (hårdgjord yta, parkering, plantering mm) redovisas inte på nybyggnadskartan.

Avgifter för nybyggnadskarta

Priser 2023 (kronor)

Storlek på byggnad

A-karta

B-karta

C-karta

C+-karta

Enbostadshus/enstaka byggnad*, tomtyta ≤ 1999 kvm

9 765

7 595

2 170

2 170

Enbostadshus/enstaka byggnad*, tomtyta 2000-5000 kvm

16 275

9 765

2 170

2 170

Tillägg för ytterligare yta över 5001 kvm, kostnad per tillkommande 5000 kvm

6 510

3 255

inget tillägg

inget tillägg

* det vill säga sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och anläggningar.

Avgiften baseras på karttyp och fastighetens area och debiteringen sker efter byggnadsnämndens taxa som är antagen av kommunfullmäktige. Kostnaden är uträknad utifrån hur lång tid det vanligtvis tar att utföra uppdraget

Andra kartor

Du kan beställa digitalt kartunderlag från lantmäteriavdelningen.
E-post: kartor@lund.se

Avgifter för användning av geografisk information. Pdf, 857 kB.

Koordinater och höjdsystem

Lunds kommun använder sig av koordinatsystem SWEREF 99 13 30 och höjdsystem RH 2000.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?