Länk till startsidan

Förrättningar och andra tjänster

Lund är en av de kommuner i Sverige som har en kommunal lantmäterimyndighet. Det betyder att det i Lund är kommunen och inte det statliga lantmäteriet du ska vända dig till för att få en lantmäteri­förrättning utförd, till exempel om du vill stycka av en tomt, bilda en gemensamhets­anläggning, skapa servitut eller göra andra ändringar i fastighetsindelningen.

Ansök

E-tjänsten finns på statliga lantmäteriets webbsida, men ärendet skickas automatiskt till oss på Lunds kommun. E-tjänsten kräver e-legitimation.

Blankett för att ansöka om förrättning Pdf, 420 kB.

Olika slags förrättningar

Görs när en bit mark skiljs av från en fastighet och bildar en ny fastighet. Du kan ansöka om att den nya fastigheten ska vara fri från inteckningar (pantbrev).

 

En stiliserad karta med streck som visar hur marken delas in i två delar. Den lilla delen har nummer 1:10, den större delen har nummer 1:2

Innebär att man överför mark från en fastighet till en annan. Genom fastighetsreglering kan även servitut bildas, ändras eller upphävas.

En stiliserad karta med streck som visar hur den gamla gränsen försvinner och en ny tillkommer. Den ena delen har nummer 1:2, den andra har nummer 1:3.

En fastighet som ägs av två eller flera personer gemensamt kan delas så att varje ägare får en egen fastighet, det kallas klyvning.

En stiliserad karta med streck som visar hur marken delats i tre. Texten 1:1 i mitten är överkryssad, tre nya texter visar 1:2, 1:3 och 1:4.

När två eller fler fastigheter som ägs av samma person/personer läggs samman till en ny fastighet kallas det sammanläggning.

En stiliserad karta med överkryssade streck som visar hur den gamla gränsen försvinner.  Två överkryssade beteckningar 1:1 och 1:2 och en ny 1:20. 1:2, den andra har nummer 1:3.

Gör man för att bilda eller ompröva en så kallad gemensamhetsanläggning, det kan handla om till exempel gemensam väg, vatten och avlopp, fiber eller garage.

Görs för att få klarhet i exempelvis hur gränsen går mellan olika fastigheter, om ett servitut gäller eller vilken omfattning en gemensamhetsanläggning har.

Andra åtgärder du kan ansöka om är ledningsrätt, äganderättsutredning med mera. Vi kan också hjälpa till att bilda samfällighetsförening vilket utförs som ett uppdrag enligt uppdragstaxa.

Gränsutvisning

Våra kollegor på kart och mätenheten kan hjälpa dig med en gränsutvisning om du behöver se var er fastighetsgräns går. Vid en gränsutvisning får man inte nya rör nedslagna.

Kontakta kart- och mätenheten

Vill man ha nya rör får man ansöka om en särskild gränsutmärkning. Du ansöker om detta till oss på lantmäterimyndigheten genom e-tjänsten eller på ansökningsblankett.

Lagfart och avtalsservitut (statliga lantmäteriet)

Några tjänster kan inte Lunds kommun hjälpa dig med. Då behöver du vända dig till statliga lantmäteriet

Söka lagfart hos statliga lantmäteriets Fastighetsinskrivning
Få ett avtalsservitut inskrivet i fastighetsregistret hos det statliga lantmäteriet.

Priser förrättningar Lunds lantmäterimyndighet

Kostnaden för en lantmäteriförrättning kan antingen vara ett överenskommet fast pris eller debiteras enligt löpande räkning.

Överenskommelse om fast pris

För standardförrättningar kan lantmäterimyndigheten erbjuda fast pris. Prisexempel (2024):

Vanligt pris för avstyckning: 50 000−60 000 kr.
Vanligt pris för fastighetsreglering: 50 000−60 000 kr.

Timpris

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns fyra timpriser (2024):

Timpriser för förrättningar

Tjänst

Timpris

Specialist- och senior förrättningslantmätare

1900 kr/tim

Erfaren förrättningslantmätare

1700 kr/tim

Förrättningslantmätare samt kart- och mätningsingenjör

1500 kr/tim

Biträdande handläggare, exempelvis förrättningsassistent

1200 kr/tim

Olika ärenden kräver olika arbetsinsats

Det är ärendets omfattning som avgör priset. Typen av förrättning och storleken på berörda fastigheter har betydelse för arbetsinsatsen. Men det kan också finnas problem och svårigheter som gör att förrättningen tar mer tid – exempelvis krånglig fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens.

Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts.

Betalning

Lantmäteriets betalningsvillkor är 30 dagar netto. Därefter debiteras ränta med gällande diskonto plus åtta procentenheter. Alla förrättningstjänster är momsfria.

I en lantmäteriförrättning ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs:

Ansökan När ansökan kommit in och diarieförts, skickas en bekräftelse ut.

Utredning Lagfarter kontrolleras, kartor tas fram, gällande planer och bestämmelser utreds samt servitut och samfälligheter kontrolleras och utreds. Det undersöks om andra berörs genom servitut, nyttjanderätter, inteckningar m.m.

Kontakter, samråd Berörda informeras, frågor besvaras, samråd med kommun/byggnadsnämnd, länsstyrelse och andra myndigheter, eventuell besiktning av områden, vägar, hus m.m.

Sammanträde Om sammanträde behövs skickas kallelser ut, delgivning bevakas, förberedelser vidtas, sammanträdet hålls och protokoll upprättas.

Fältarbete Underlag för fältarbete utreds och insamlas; arkivuppgifter om befintliga gräns-, polygon- och mätpunkter; lämpligheten hos nya gränser bedöms på plats, befintliga punkter mäts in för att lokalisera nya gränser, nya gränser markeras och mäts in.

Karta Mätdata beräknas, karta konstrueras och justeras med hänsyn till mätdata, karta ritas och lagras sedan i kartdatabas.

Beslut Bedömningar görs, rättsfall studeras, fastighetsrättslig och teknisk beskrivning upprättas, beslut tas och formuleras samt protokoll upprättas.

Avslutning Underrättelse om avslutande skickas ut. Lantmäteriakten upprättas. Efter fyra veckor kan förrättningen vinna laga kraft och åtgärden registreras i Lantmäteriets fastighetsregister. Kopia av lantmäteriakten och räkning skickas ut. Akten arkiveras.

Kontakta Lunds lantmäterimyndighet

E-post: lantmateri@lund.se

För tillfället kan det ta lite längre tid än vanligt att få hjälp av oss. Vi påverkas tyvärr av att statliga lantmäteriet av säkerhetsskäl har begränsat de ditigala tjänster vi brukar använda oss av.

Du är också varmt välkommen att ta kontakt med medborgarcenter. Berätta vad du behöver hjälp med när du kontaktar oss, du får svar direkt eller blir lotsad vidare till en handläggare.

Telefon medborgarcenter: 046-359 50 00

Postadress: Box 41, 221 00 LUND
Besöksadress: Brotorget 1, Lund. Besök bör förbokas. Du bokar enklast genom att skicka ett mejl till vår e-post (se ovan).

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?