Länk till startsidan

Mötesforum väster om stationen

Precis väster om Lunds centralstation planerar vi för ett nytt mötesforum. Vi tittar på hur platsen och huset kan utformas för att det ska bli bra för så många som möjligt. Först om några år kan det bli aktuellt att börja bygga.

Tanken är att den nya byggnaden ska rymma främst kongress och hotell, men det kan också bli kontor på platsen.

Karta: Platsen för det nya mötesforumet är där Lunds gamla tingsrätt låg.

Arbetsprocess

Byggnadsnämnden valde på sitt möte i september 2021 att inte lyfta fram något särskilt av de olika arkitektförslag som tagits fram. Nämnden beslutade också att höjden närmast Klosterkyrkan ska begränsas och att de förslag som man har fått se även på andra sätt ska omarbetas när det gäller utformning och volym. Nämnden betonar också att mötesforum ska utformas så att det blir en mötesplats även för Lundaborna och inte bara besökare.

I det fortsatta arbetet kommer nu fler involveras från både kommunen och Skanska, bland annat för att fördjupa sig i de ekonomiska förutsättningarna och för att arbeta vidare med målsättningen för själva mötesanläggningen. Målet är en attraktiv mötesplats som kan hävda sig i nationella sammanhang.

Nästa steg blir att ta fram en ny detaljplan för kvarteret, ett samrådsförslag kan vara klart i under 2024.

Möjlighet att påverka

Under våren 2021 fanns en möjlighet att tycka till om tre olika arkitektförslag.

När ett förslag till detaljplan så småningom är klart blir det först samråd och lite senare en granskning, vid båda tillfälle kan du lämna synpunkter på förslaget.

Läs mer om planprocessen

Preliminär tidplan

2020

Under året beslutade kommunen att reservera den mark i området som kommunen äger åt företaget Skanska.

Kommunen bestämde också en del ramar för hur platsen ska utformas.

Skanska anordnar ett parallellt uppdrag där tre arkitektkontor tar fram förslag på hur mötesforumet kan se ut. I uppdraget ligger att redogöra både för hur huset kan se ut inuti och hur byggnaden kan upplevas utifrån.

2021

Våren – utställning av de olika arkitektförslag och möjlighet att lämna synpunkter. Lunds kommun och Skanska utvärderar förslagen tillsammans.

September – byggnadsnämnden fattar ett inriktningsbeslut om vad som är viktigt i det fortsatta arbetet.

Arbete med detaljplan

2022

Arbete med förutsättningar och målsättning med mötesanläggningen.

2023

Arbete med detaljplan.

2024

Samråd för ny detaljplan, möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Fortsatt arbete med detaljplan, bearbetning och förfining.

2025 eller senare

Granskning av ny detaljplan, ny möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Beslut om ny detaljplan och laga kraft.

Byggstart för byggnad och efter det även för gator, gröna ytor med mera.

Observera att de senare delarna av tidplanen bara är uppskattningar.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?