Länk till startsidan

Lunds innovationsdistrikt

Ett kunskapsstråk som sträcker sig mellan centrala Lund, längs med spårvägen till Brunnshög och de nya forskningsanläggningarna. Hela området utvecklas och kommunens mål är en levande stadsmiljö som är stimulerande och hållbar att bo, verka och leva i.

Ett innovativt distrikt

Sverige är ett av Europas mest innovativa länder. I Lund har vi utvecklat en unik innovationskultur och flera uppfinningar och framsteg kommer från platser längs Innovationsdistriktet.

Innovationsdistriktet sträcker sig via universitetsområdet, Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet, Ideon Science Park och Medicon Village.

Hit kommer varje dag 25 000 personer för att arbeta med vetenskap, forskning, sjukvård, entreprenörskap, innovationer och skapande. Dessutom finns här 30 000 studenter. Människor som engagerar sig i att förbättra vår värld och vår vardag!

Läs mer om Lund Innovation District på Future by Lunds webbplats

En film som beskriver Innovationsdistriktet

I filmen nämns området med det tidigare namnet Kunskapsstråket.

Stadsbyggnadsstrategier

Hela området utvecklas och kommunens mål är en hållbar stadsmiljö som förnyas i byggnader, parker, gator, cykelstråk och spårväg. Vi vill se en levande miljö som är stimulerande och hållbar att bo, verka och leva i. Innovationsdistriktet ska med hållbar stadsutveckling förädla områdets unika kunskapsmiljöer genom att koncentrera förtätning och öppna upp verksamheter längs tydliga stråk och noder. Målet med Innovationsdistriktet är att utveckla dessa kunskaps- och innovationsmiljöer som en mer integrerad del av stadsstrukturen.

Ett gemensamt arbete

Innovationsdistriktets största fastighetsägare och huvudsakliga aktörer är Region Skåne, Lunds universitet, Akademiska Hus, Medicon Village och Ideonområdets fastighetsägare. Parallellt och i nära dialog med kommunen arbetar fastighetsägare och aktörer med sina respektive utvecklingsplaner.
Lunds kommun arbetar med att skapa en plattform för kunskapsdelning och utveckling, där Strukturplanen, som övergripande styrdokument för helheten är det första steget och underlag för denna dialog. Strukturplanen är robust och de övergripande stadsbyggnadsstrategierna ska föras vidare, fördjupas och utvecklas i delområdenas ramprogram, detaljplaner och projekt.

Illustartion av hela kunskapsstråket

Innovationsdistriktets olika delområden

Brunnshög är en fortsättning på utbyggnaden av Kunskapsstråket, åt nordost. Sölvegatan, med sin förlängning i Brunnshög, blir ett tydligt stråk som kopplar den nya stadsdelen till Lunds centrum.
Här kommer det att finnas större byggnader med utsikt, takterasser och större, gröna gårdar men också stadsradhus med små egna tomter.

Det planeras även för service och arbetsplatser som ska integreras med bostäderna. Den första etappen som byggs ut är Södra Brunnshög, söder om Solbjersvägen mellan nuvarande bostadsområde och Vattentornet.
Mer om Brunnshög

Området ska bli en hållbar och levande stadsdel. Utvecklingen skapar förutsättningar för att blanda olika typer av bostäder, service och lokaler för forskning och företag inom samma område. Genom att öppna upp och bidra till naturliga mötesplatser och cykelstråk minskar de osynliga murarna och samarbeten blir enklare.

Området har en stark profil som företagsområde, men mycket tyder på att det kommer ändras de kommande åren. Den nya knutpunkten blir Ideontorget med sin spårvägshållplats, som ger liv och rörelse och förtätad bebyggelse ger området en mer blandad och varierad arkitektur, med fler bostadshus och parker.
Mer om Ideon Science Park och Medicon Village

ESS och MAX IV kompletterar varandra och kan skapa betydelsefulla synergieffekter. Två världsledande anläggningar kommer att skapa en värdefull forskningsmiljö och utgöra ett nav i Europas infrastruktur för forskning.

MAX IV

MAX IV är ett elektronmikroskop med prestanda i världsklass, som håller på att byggas på Brunnshög i Lund. MAX IV möjliggör nya framsteg inom ett antal områden som biomedicin, medicin, materialvetenskap, nanoteknologi och miljövetenskap.

MAX IV webbsida

ESS

ESS är ett europeiskt forskningscentrum baserat på världens mest kraftfulla neutronkälla. I anläggningen ska forskarna kunna studera framtidens material - allt från plaster och proteiner till mediciner och molekyler - för att förstå hur det är uppbyggt och hur det fungerar.
ESS webbsida

Området motsvaras i stora drag av Lunds tekniska högskolas campus, med Tornavägen i väster och Ole Römers väg i öster. Här är spårvägshållplatsen Universitetsplatån ett nytt pulserande centrum för det välbefolkade området. Utvecklingen går mot nya bostäder, ett attraktivt parkområde och en successivt allt mer bilfri trafikmiljö.

Ett nytt sjukhusområdet planeras på Smörlyckan.

Mer om planeringen av ett nytt sjukhus

Området kan förändras efter att sjukhuset lämnat platsen. Visionen innebär bland annat en levande stadsdel med tät bebyggelse, mycket folk, god service och tydlig koppling till Lunds innerstad.

Här planeras för attraktiva miljöer för såväl utbildning, forskning och innovation som för boende, studentliv och stadsliv. Lunds universitet och Akademiska Hus har tagit fram en långsiktig plan. Strategierna är att; skapa möten och utveckling med funktionsmix, använda grönska som stadsbyggnadselement, stärka Innovationsdistriktet och tvärstråk, integrera med strategisk förtätning, vitalisera med täta och aktiva stadsrum, hushålla med mark samt samverka med staden.

Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av beslutat ramprogram.
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?