Länk till startsidan

Södra Sandbys centrum – planprogram

En bygata istället för genomfartsled, en tätare bykärna med fler bostäder, mer service och ny plats för föreningslivet. Det är viktiga delar i ett förslag till planprogram som varit på samråd.

Ett förslag till planprogram för de centrala delarna av Södra Sandby har tagits fram. Sista dag att lämna synpunkter var den 28 oktober 2021.

Nu bearbetas förslaget inför att byggnadsnämnden ska fatta ett inriktningsbeslut. Trafikfrågan är en viktig del som utreds parallellt, därför kan vi just nu inte säga när det är dags för inriktningsbeslut. Vid ett planprogram gör man ingen granskning. 

Nästa steg blir sedan att ta fram nya detaljplaner som blir mer detaljerade, då kommer en ny möjlighet att lämna synpunkter.

Stort engagemang under samrådet

Drygt 100 yttranden kom in under samrådet. Många uttrycker uppskattning över förslaget och tror att det kan bidra till en mer levande bykärna. En mycket vanlig åsikt är dock att de trafikdämpande åtgärderna som föreslås inte kommer att räcka till för att vägarna genom centrum ska upplevas som trygga och säkra. På frågan kring hur man önskar att ett av de nya torgen ska användas är de mest frekventa svaren uteservering, plats att samlas på och att man vill ha mer grönska.

1 & 2 Nytt torg, 3 Ombyggd centrumgata, 4 Ombyggd korsning, 5 Huvudhållplats, 6 Plats för föreningar och kultur, 7 Hållplats och ny infart till ICA

Förslaget i korthet

Hela samrådsförslaget som PDF Pdf, 11 MB.

Genom att omvandla genomfartsvägarna till samlande gator och skapa en tydligare och stärkt bykärna kan biltrafiken finnas kvar, men på byns villkor. Revingevägen föreslås få en mjukare gatukaraktär, den utformas så att fotgängare och cyklister känner sig mer välkomna. I den östra den delen av bykärnan föreslås vägens sträckning ändras.

Den service som idag finns utspridd får möjligheten att samlas runt två nya torg, ett mindre vid Centrumhuset och ett större vid korsningen Skogsvägen-Revingevägen.

Centralt blir det plats för ungefär 300 nya bostäder som bidrar till att unga och äldre kan bo i Södra Sandby och även ger underlag för ny service. En ny plats för delar av föreningslivet i vid ett av torgen kan också bidra till ett mer livfullt centrum.

Den största busshållplatsen är tänkt vid Centrumhuset, men det kommer finnas fler hållplatser och även pendlarparkering.

Många av de äldsta husen i Södra Sandy bevaras och lyfts fram. Även en del äldre vägstruktur bör finnas kvar för att knyta an till ortens kulturhistoria.

Förslaget bygger till stora delar på att Lunds kommun tar över ansvaret för en del av Södra Sandbys huvudvägar. Hur detta kan gå till kommer att utredas vidare och inga formella beslut är fattade ännu. Ett planprogram sätter ramarna för ett större område, men för att förverkliga planerna behövs sedan även juridiskt bindande detaljplaner.

Film som visar förslaget, först som en översiktsbild och sedan rör man sig i marknivå. Vita/ljusa hus är befintliga hus, de mörkare visar placering och höjd på föreslagna hus.

Kontakt

Har du frågor om arbetet med planprogrammet kontaktar du medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Medborgarcenter: 046-359 50 00

E-post: lunds.kommun@lund.se

Planhandläggare är Maja Skoog.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?