Länk till startsidan

Norra Fäladen

En ny skola med mötesplats och bibliotek, ett öppet och vidareutvecklat centrum och fler bostäder. Det är några av de långsiktiga utvecklingsplanerna för området.

Planprogram – övergripande planering

Planprogrammet ska skapa en helhetsbild av områdets utveckling och vägleda i den mer detaljerade planeringen. Målet med utvecklingen är bland annat fler bostäder längs Svenshögsvägen, en ny grundskola och kulturskola med mötesplats och bibliotek och ett mer öppet och vidareutvecklat centrum. Svenshögsvägen ska förbättras och ge mer plats för cykel och kollektivtrafik och stadsdelen ska få fler och vidareutvecklade ytor att leka, promenera.

Norra Fäladens viktigaste platser

Över 1300 platser pekades ut och kommenterades i kartenkäten som var öppen december 2022 – februari 2023. Vi värnar om alla svar och mycket kommer att användas som underlag när förslaget av planprogrammet för Norra Fäladen tas fram.

Här kan du se alla utpekade platser på en karta.

 • Flera har pekat ut parker och andra naturområden som platser som används ofta och är uppskattade. Borgarparken används och är omtyckt av många samtidigt som vissa känner sig otrygga på grund av höga buskar och dålig belysning.
 • Korsningen över Svenshögsvägen vid Fäladstorget tycker många behöver förändras. Den är utpekad som en otrygg överfart där många barn korsar och bilar kör i höga hastigheter.
 • Främst Svenshögsvägen men även andra bilvägar beskrivs som barriärer. Svenshögsvägen upplevs som en tråkig raksträcka med mycket biltrafik. Vägen upplevs som otrevlig och tråkig för den som promenerar. Vissa vill ta bort buskarna för att de gör sträckan otrygg och andra värnar om pilallén och grönskan som finns längs vägen.
 • Fäladstorget är en plats som ofta besöks och många ser den som viktig. Torget och centrum upplevs nu som kalt och blåsigt och flera vill förändra och utveckla området. Bland annat finns önskemål om fler mysiga platser, sådana som bidrar till att besökarna träffas och umgås. Det finns också en önskan om ett större utbud av butiker och annan service.

Här kan du se alla utpekade platser på en karta.

De synpunkter som av olika skäl inte kan inkluderas i planprogrammet kommer i stället att skickas vidare till fastighetsägare och andra som har nytta av kunskapsunderlaget i sin verksamhet.

Anledningen till att en utpekad plats inte kan inkluderas i planprogrammet kan exempelvis vara att platsen är utanför det område som ingår i planprogrammet. Det underlaget kommer då i stället att kunna vara underlag i den kommunövergripande översiktsplaneringen. Berör kommentarerna exempelvis belysning eller brist på bänkar skickas de vidare till fastighetsägare eller andra inom kommunen som arbetar med det.

Fäladslyktan – en ny mötesplats

Behovet av en ny skola är prioriterat och därför håller kommunen redan nu på att ta fram en ny detaljplan.

En visionsbild visar en ljus byggnad med stora fönster. Framför byggnaden rör sig siluetter av människor, vid sidan finns träd.
Visionsbilden visar hur Fäladslyktan kan komma att se ut ungefär. Förändringar kan ske innan byggnaden står klar.

Planeringsarbetet har startat med en ny skola som ska ersätta nuvarande Fäladsskolan, som är i dåligt skick. Tanken är samla ihop skolan som idag ligger utspridd med små byggnader över en ganska stor yta för att på så sätt få en betydligt bättre skolgård och uteidrottsmöjligheter och mer ändamålsenliga lokaler inne på skolan. På skolgården ska det finnas volleybollplan, basketplan och gröna ytor.

Samtidigt passar vi på att göra plats även för kulturskolan, bibliotek och en mötesplats för seniorer. Fäladslyktan kommer alltså att bli en samlingsplats för hela stadsdelen och skapa gemenskap över generationsgränser. Tanken är att det ska finnas aktiviteter kvällstid och att skolans ateljéer, slöjdsalar, idrottshall och mötesrum ska kunna användas av flera.
Mer om detaljplanen

Nyhet: Norra Fäladen utvecklas med ny skola (december 2022)

Tidplan och process

 • December 2022: Byggnadsnämnden beslutar att detaljplaneförslaget för Fäladslyktan/skolan ska gå ut på samråd.
 • Januari-mars 2023: Samråd för detaljplaneförslaget med möjlighet att lämna synpunkter på den fysiska planeringen.
  Mer om detaljplanen
 • Februari 2023: Dialog med Fäladsborna för att ta reda på hur man vill att stadsdelen ska utvecklas.
 • 2024: Samråd med möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till planprogram.
 • 2024: Preliminär byggstart av Fäladslyktan, skolan är kvar i befintliga lokaler.
 • 2025: Avslutande inriktningsbeslut för planprogrammet.
 • 2026: Skolan, kulturskolan, bibliotek och mötesplats planeras flytta in i nya Fäladslyktan.

Kontakt

Har du frågor om arbetet med planprogrammet och detaljplanen för Fäladslyktan/skolan kontaktar du medborgarcenter och ber att få prata med Jenny Nagenius på stadsbyggnadskontoret.

Medborgarcenter: 046-359 50 00

E-post: lunds.kommun@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?