Länk till startsidan

Borgaren 1

På Norra Fäladen i Lund ligger Fäladsskolan som planeras att få ny utformning och placering.

PÄ 28/2021

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har fått laga kraft den 27 juni 2024.

Kort om planen

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny skola som ska ersätta Fäladsskolan. Det ska också bli plats för ny idrottshall, bibliotek och en träffpunkt för seniorer – samlingsnamnet blir "Fäladslyktan".

Planförslaget gör det möjligt med en större, samlande byggnad i stället för de utspridda undervisningslokaler som finns idag.

Samtidigt som den nya detaljplanen tas fram håller ett större område på Norra Fäladen på att ses över – målet är en mer stadslik bebyggelse än idag. Arbetet med att ta fram ett så kallat planprogram har startat.

Mer om arbetet med planprogrammet.

Antagandehandlingar

I planärendet finns även följande utredningar:

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik 2017-04-21, Trafikutredning 2023-09-08, Solstudie 2023-09-06 och Dagvattenutredning 2022-11-07, Besiktning/inventering av träd april 2023, Höjdsättningsplanritningar 2023-07-03, Översiktlig miljöteknisk markundersökning 2023-08-14.

Dessa är inte digitalt tillgängliga och du kan därför inte ladda ned dem själv. Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill ta del av dem.

E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se

Kontakt

Har du frågor om detaljplanen tar du kontakt med medborgarcenter. Kan de inte lösa din fråga direkt hjälper de dig att komma i kontakt med rätt person på stadsbyggnadskontoret.

Telefon: 046-359 50 00.

Planhandläggare för detaljplanen är Jenny Nagenius.

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?