Länk till startsidan

Nya universitetssjukhuset i Lund

Sjukhuset i Lund ska utvecklas och eventuellt flyttas. Region Skåne pekar ut tre möjliga platser för ett nytt sjukhus i Lund. Inför deras beslut har kommunen haft möjlighet att tycka till om placeringsutredningen. I kommunens svar till Region Skåne förordar vi Smörlyckan. Samtidigt föreslår vi att utredningsområdet utökas för att ge plats åt fler verksamheter. Region Skåne planerar att fatta beslut om det nya sjukhusets placering under våren 2023.

Sammanfattning av kommunens svar till Region Skåne

Att bygga det nya sjukhuset på samma plats som i dag matchar kommunens intressen bäst. Universitetssjukhusets närhet till staden, kopplingarna till Lunds utbildnings- och innovationsmiljöer i världsklass samt ett framgångsrikt näringsliv har hittills skapat många viktiga synergier och nyttor. Under remissprocessen har det dock framkommit att Region Skåne inte kommer att gå vidare med detta alternativ, eftersom de bedömer att befintligt läge inte uppfyller de grundkrav som Regionfastigheter ställt för en framtidssäkrad sjukvårdsanläggning.

Kommunens bedömning är att ett nytt sjukhusområde på Smörlyckan skulle kunna fungera med kompletterande trafikåtgärder som underlättar för besökare och personal att ta sig till, från och inom området. Det som främst talar emot alternativet är påverkan på befintliga idrottsanläggningar på Smörlyckan och Victoriastadion.

I sitt remissvar föreslår kommunen därför att Region Skåne ska utvidga utredningsområdet för Smörlyckan. Vi vill att delar av nuvarande sjukhusområde och andra intilliggande områden inkluderas i det fortsatta planeringsarbetet. Det skapar också möjlighet att studera hur delar av idrottsverksamheten kan vara kvar i området.

Kommunen anser att Brunnshög är det sämsta av de aktuella alternativen. Jordbruksmarken anses alltför viktig att behålla; och avståndet till näringsliv, forskning och utbildning i centrala Lund skulle bli för stort. Placeringen skulle också kräva flera nya vägar till och från det nya sjukhusområdet och riskerar på sikt att bidra till att Lund får två skilda centrum.

Ta del av hela förslaget till svar som var uppe för beslut i kommunstyrelsen den 9 november.

Process och tidplan

Kommunens process och tidplan hösten 2022

Befintliga byggnader och lokaler på Lunds sjukhusområde är svåra att utveckla för att klara dagens och framtidens krav på universitetssjukhuset. Region Skånes har utrett placeringar utifrån sjukhusets verksamhet, kommunens uppdrag var främst att utreda platsernas förutsättningar och konsekvenser för Lund som stad och Lundaborna.

Kommunens remissvar är ett av flera som kommer att ligga till grund för Region Skånes beslut om placering. Region Skåne planerar att fatta beslut om placering för Lunds nya sjukhus under första kvartalet 2023.

Om sjukhusets placering i Lund på Region Skånes webbplats

Tre förslag till placeringar

Regionfastigheter har genomfört en fördjupningsutredning under 2021 och 2022. I den redovisas tre alternativ för placering av ett nytt sjukhus i Lund; förtätning av befintligt sjukhusområde, nytt sjukhusområde i östra Brunnshög och nytt sjukhusområde på Smörlyckan. Regionfastigheter menar att verksamheternas övergripande behov kan tillgodoses i alla tre lokaliseringsalternativ med vissa begränsningar i alternativet där befintligt sjukhusområde förtätas.

Biomedicinskt centrum (BMC) kommer att stanna där det är oavsett var det nya sjukhuset placeras.

Befintlig plats och viss utbyggnad

Nytt sjukhus på befintlig plats och delar av Smörlyckan.

Alternativet utgår från dagens sjukhusområde, men utnyttjar delar av Smörlyckan. I detta förslag lämnas delar av det södra sjukhusområdet.

Beslutar Region Skåne att gå vidare med detta alternativ kommer kommunen se till att idrotten får en ny yta för sin verksamhet. 

En volymstudie på 300 000 kvm har tagits fram. I förslaget är 70% nybyggnation och 30% äldre byggnader (Blocket, Strålen och BUS).

Trafik och tillgänglighet på befintlig plats

Området ligger cirka 800 meter från centralstationen och direkt intill BMC. Området har en spårvagnshållplats och flertalet busslinjer är kopplade till området. Området omges av ett välplanerat gatunät.

I utredningen föreslår Region Skåne att spårvägen rätas ut för att få ett större sammanhängande område norr om spårvägen.

Nytt sjukhus – färdigt och klart på befintlig plats

Från beslut till sista färdiga byggnad bedöms ta cirka 25 år.

Nytt sjukhusområde på Smörlyckan

Nytt sjukhus på Smörlyckan

Lokaliseringen kräver att hela Smörlyckans idrottsanläggning och Victoriastadion ersätts på annan plats. Det finns idag även ett ridhus inom området, men detta håller redan på att ersättas i norra Lund. Beslutar Region Skåne att gå vidare med detta alternativ kommer kommunen se till att skapa ny yta för idrottsverksamheten. 

Omgivande vägar kommer att påverka hur hus och kvarter kan byggas i området. I Regionens utredning föreslås en ombyggnad av Getingevägen för att få mer utrymme för framtida etablering av universitet inom området. En volymstudie på 430 000 kvm har tagits fram.

Trafik och tillgänglighet på Smörlyckan

Avståndet till Lunds centralstation är cirka 1,8 km. Enligt Region Skånes utredning är tillgängligheten till området god för såväl bil, cykel och gående. Däremot behöver det utredas vidare hur kollektivtrafik kan kopplas bättre till området.

Nytt sjukhus – färdigt och klart på Smörlyckan

Från beslut till sista färdiga byggnad bedöms ta cirka 20 år.

Nytt sjukhusområde på Brunnshög

Nytt sjukhus på Brunnshög

Placeringen ligger öster om ESS och delvis inom, delvis utanför kommunens utbyggnadsområden efter 2040 i översiktsplanen. Området består idag av 53 ha jordbruksmark.

Utredningsområdet ger fria förutsättningar vad gäller byggnadernas utformning och flöden mellan verksamheter.

Biomedicinskt centrum (BMC) kan få plats om de i framtiden väljer att flytta med. Men en flytt av BMC till Brunnshög kan få konsekvenser för Lunds universitets campusstruktur. BMC får då långa avstånd till annan forskning.

Trafik och tillgänglighet på Brunnshög

Avståndet till Lunds centralstation är 5-6 km (20-24 minuter på cykel och 50-60 minuters gångtid).

I Region Skånes utredningen föreslås en ombyggnad och förlängning av spårvägen för att nå fram till sjukhuset. Detta alternativ kräver att en ny trafikplats på E22 byggs för att avlasta Odarslövsvägen som annars blir enda bilvägen till sjukhuset.

Nytt sjukhus – färdigt och klart på Brunnshög

Från beslut till sista färdiga byggnad bedöms ta cirka 15 år.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?