Länk till startsidan

Öresundsvägen ska byggas om

Hösten 2023 börjar vi bygga i Västerbro. Öresundsvägen ska få en ny sträckning, med en ny gång- och cykelväg, mellan cirkulationsplatsen Bondevägen/Öresundsvägen och korsningen Norra ringen/Boställsvägen. Vi kommer att börja med att stänga avfarten till Öresundsvägen från cirkulationsplatsen vid Nova Lund (Trafikplats Flädie).

Sedan fortsätter vi med att bygga den nya sträckningen av Öresundsvägen. Trafiken kommer att ledas om. Vi uppdaterar med detaljer när vi har mer information. Ombyggnaden av Öresundsvägen blir startskottet för den nya stadsdelen Västerbro.

Mer grönska längs nya Öresundsvägen

Nya Öresundsvägen kommer att bli ett trevligt tillskott i stadsgatunätet. Vägen görs om till en stadsgata med en ny fin trädallé och trafiktempot ska sänkas. Längs gatan ska vi plantera ett sjuttiotal nya träd av olika arter.

Befintlig industrimark och gata/vändplan omvandlas till ny parkmark med gång- och cykelbana, belysning, gräsytor, buskar och träd.

Öresundsvägen/Kobjersvägen

I höst planeras även ett arbete med ledningsomläggningar i Kobjers- och Öresundsvägen. Bland annat ska Kraftringen lägga en ny fjärrvärmeledning och VA Syd nya dag-, spill- och dricksvattenledningar. Mer information om ledningsomläggningen och omläggningar av trafiken kommer när vi närmar oss byggstart.

Korta fakta

Vad

Öresundsvägen får en ny sträckning, med en ny gång- och cykelväg, mellan cirkulationsplatsen Bondevägen/Öresundsvägen och korsningen Norra ringen/Boställsvägen. Befintlig anslutning från Öresundsvägen mot cirkulationsplatsen Trafikplats Flädie (mellan Västerbro och Nova-området) ska stängas.

Ett sjuttiotal nya träd planteras längs den nya sträckningen. I parkytorna norr och öster om sträckan planteras buskar och perenner.

Kraftringen och VA SYD lägger om ledningar i Öresundsvägen/Kobjersvägen.

Varför

För att Västerbro ska kunna utvecklas enligt plan och för att möjliggöra utveckling av kollektivtrafik.

Status

Upphandling av entreprenör.

Tidplan

Byggstart planeras till hösten 2023.

Ombyggnaden i stora drag

Vi ska stänga avfarten Öresundsvägen från cirkulationsplatsen mellan Västerbro och Nova Lund-området. Sedan ska vi bygga en ny anslutning från Öresundsvägen, direkt till Norra Ringen. Den nya sträckningen ska ansluta mot dagens trevägskorsning vid Norra Ringen och Boställsvägen. Korsningen ska alltså göras om till en fyrvägskorsning, med trafiksignaler som reglerar trafiken i alla riktningar.

Öresundsvägen som den ser ut idag kommer inte att rivas inom ramen för den här entreprenaden, men möjligheten att köra på vägen upphör.

Varför?

Att flytta kopplingen mellan Öresundsvägen och Norra Ringen norrut är en förutsättning för att Västerbro ska kunna utvecklas enligt den fördjupade översiktsplanen. Den nya sträckningen och dess direkta koppling till Boställsvägen kommer dessutom att möjliggöra utveckling av kollektivtrafik mot Lunds nordvästra delar.

Nya hållplatslägen för buss

Inom ramen för projektet kommer vi även öppna Traktorvägen mot Boställsvägen för busstrafik samt bygga nya hållplatslägen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?