Länk till startsidan

Lunds vänorter i världen

Lund har vänorter runt om i världen för att främja internationell samverkan, interkulturellt utbyte, ungdomskontakter, näringsliv och handel. Här kan du läsa mer om vad det innebär och vilka vänorterna är.

Vad är en vänort?

De formella vänskapliga relationerna mellan städer i olika länder utvecklades starkt under decennierna efter andra världskriget. Tanken var att direkta kontakter mellan människor i Europas länder skulle främja det interkulturella utbytet, den ömsesidiga förståelsen, rörligheten och handeln – och därmed i förlängningen bidra till varaktig fred.

Lunds kommun har ingått vänortsavtal med ett antal städer runt om i världen. Intensiteten i kontakterna varierar. Kopplat till vänorter har speciella vänortsföreningar upprättats där medborgare som har intresse för samverkan med just den vänorten kan engagera sig. Lunds kommun bedriver också samverkan med kommuner utanför det formella vänortssystemet där tematiskt begränsade samarbetsavtal har upprättats.

I stadsdelen Östra Torn har Lunds vänortssamarbete legat till grund för namngivning av gator och parker: Vänortsparken, Vänortsgatan, Viborgslingan, Neversvägen och Borgåslingan.

Nordiska vänorter

Vänortssamarbetet omfattar alltifrån besök av officiella delegationer vid särskilda tillfällen, till diverse olika utbyten,mestadels inom kultur- och skolsektorn.

Borgå, Finland

Under det finska vinterkriget inleddes i Sverige stödaktioner för Finland, en av dessa var en adoptivortsverksamhet där Lund blev tilldelad Borgå 1940.
Borgå drabbades svårt av bombningar under krigsåren. Lund gav bistånd till staden och upprättade brevkontakter med syfte att efter kriget också ge möjlighet till kulturutbyte. Biståndsverksamheten fortsatte fram till 50-talets början där det synligaste minnet är den s.k. Lundagården i Borgå – ett hälso- och ungdomshus som till största del upprättades med insamlade medel från Lund. För att visa sin tacksamhet beslutade Borgå 1949 att ett konstverk i form av en al-frescomålning av Borgåkonstnären Lennart Segerstråle skulle skänkas till Lunds nya stadshus/stadshall. Först 1968 hittades en lämplig plats i vigselrummet i Rådhuset.

Borgås webbplats

Hamar, Norge

Hamar ligger ca 10 mil norr om Oslo. Hamarregionen har en av Norges bördigaste jordbruksområden och området har varit bebott sedan ca 4000 år.
Efter andra världskriget tog Föreningen Norden centralt initiativ till vänortskedjor mellan nordiska städer. 1946 fick Lund kontakt med Hamar i Norge. Inledningsvis hade Lund och Hamar flera ungdoms- och skolklassutbyten. På senare tid har samarbete skett inom miljö- och mobilitetsfrågor.

Hamars webbplats

Dalvik, Island

Den nordiska vänortskedjan kompletterades 1978 med Dalvik i Island. Dalvik är ett litet fiskläge beläget på norra Island som bjuder på naturupplevelser i form av fågel- och valskådning. Runt omkring Dalvik finns många vandringsleder och unika skidmöjligheter. Från Dalvik finns den enda färjeförbindelsen med ön Grimsey, Islands nordligaste bebodda plats.

Dalsviks webbplats

Viborg, Danmark

1946 inledde Lund kontakt med Viborg. Inledningsvis handlade det främst om idrotts- och föreningsutbyte. På senare år har bland annat företrädare från Lund deltagit i handbollsevenemang i Viborg. Viborgs handbollsklubb är en av Danmarks äldsta och, på damsidan, mest framgångsrika klubbar.
Likt Lund har även Viborg ett stift. Domkyrkan i Viborgs stift är Vor Frue Kirke som uppfördes under 1000-talet. Kyrkan är snarlik Lunds domkyrka med liknande arkitektur och båda med utsmyckningar i koret av den danske konstnären Joakim Skovgaard.

Viborgs webbplats

Föreningen Norden

Ett viktigt arbete för det praktiska genomförandet av utbytesverksamheten uträttas av Föreningen Norden i respektive kommun. Varje månad genomförs föreningsarrangemang kring nordisk kultur och föreningen är också representerad vid nordiska vänortsutbyten. Föreningen Norden i Lund har genom åren varit en för kommunen angelägen samarbetspartner vid utvecklandet av det nordiska samarbetet.

Ordförande: Lars Petersson.
E-post: lars.lpn.lund@gmail.com

Greifswald, Tyskland

Lund har ett samarbete med universitets- och hansastaden Greifswald sedan 1990. Städerna har genom åren haft utbyten på flera olika nivåer och med varierande teman. T.ex. skedde ett antal år utbyte mellan tyskstuderande elever från Lund och skolklasser i Greifswald. Även den kommunala musikskolan har haft upprepade utbyten, både på lärar- och elevsidan. Mobilitets-, miljö-, innovations- och stadsbyggnadsfrågor har föranlett studiebesök och erfarenhetsutbyte. Det finns även en tradition att från Lund sända musikgrupper till ”Nordischer Klang”, en årlig festival med fokus på nordisk kultur, samt ett luciatåg i december för ett flertal konsertuppträdande runt om i Greifswald.
Studiebesök från Greifswald i Lund har lett till konkreta resultat i den tyska vänorten, som t.ex. utbyggnad av cykelvägar och inrättande av en ”Caspar David Friedrich-dag” efter en idé från Kulturnatten.

Greifswalds officiella webbplats

Vänortsföreningen Lund-Greifswald

I februari 1991 bildades vänortsföreningen Lund – Greifswald. Föreningens syfte är att skapa kontakt mellan människorna i Lund och Greifswald. Vänortsföreningen besöker Greifswald någon eller några gånger om året och de tyska vännerna kommer även till Lund.

Vänortsföreningen Lund-Greifswalds hemsida

León, Nicaragua

Nicaragua frigjorde sig 1979 från diktatorn Somoza, därefter följde ett årtionde av inbördeskrig. I början av 1980-talet fanns det ett stort intresse i Lund för Latinamerika. Det fanns en kontakt mellan Tekniska Högskolan och ett biståndsprojekt som ledde fram till en förening i León med namnet Nicaraguac, som många lundabor engagerade sig i. Från början fanns stödbehov efter inbördeskriget. Därefter har landet drabbats av flera naturkatastrofer och blivit ett av de fattigaste länderna i Latinamerika.
1985 beslutades om ett vänortsavtal med León och 1989, då representanter från Lund besökte León, skrevs avtalet under. En rad olika stödåtgärder har därefter genomförts från Lund. Kommunen har enligt kommunallagen inte möjlighet att bedriva ekonomiskt bistånd så samarbetet sker främst genom vänortsföreningens arbete.

Vänortsföreningen Lund-Léon

1987 bildades Vänortsföreningen Lund-León av personer med intresse för Nicaragua och dess kamp för bättre villkor. Syftet med föreningen är att bygga upp och vidareutveckla ett samarbete på olika områden mellan de båda vänorterna. Det är i hög grad vänortsföreningen som stått för kontakterna med León.

Projekt i León

Vänortsföreningen har haft flera projekt, bland annat restaurering av teatern och inredning av kulturhuset. Vi har även gett stöd till skolor, datorisering av universitetsbiblioteket, rening av Río Chiquíto, floden som rinner genom León, för att nämna några exempel. Andra projekt har handlat om hjälp till handikappskolan, stöd till förening för mentalpatienter och katastrofhjälp efter orkanen Mitch. Här listar vi några.

Stöd till utsatta ungdomar

År 1985 startade en grupp kvinnor som arbetade på en marknad i León ett projekt, som vände sig till gatubarn. En grupp kvinnor bildade föreningen, Asociación Las Tías och gav socialt och pedagogiskt stöd åt ungdomar som drev runt, tiggde eller snattade mat och använde droger. Vänortsföreningen har sedan starten 1987 gett betydelsefullt stöd åt Asociación Las Tías.

Barnböcker till det kommunala biblioteket

Vänortsföreningen har sedan 2002 skänkt pengar till Leóns kommunala bibliotek för inköp av barnböcker.

En tjuga till León

Sedan 25 år stöttar kommunalt anställda och förtroendevalda i Lund föreningens olika projekt genom att avstå lite av sin lön varje månad. Satsningen ”En Tjuga till León” har på senare år gjort att vi kunnat skicka cirka 50 000 kronor årligen till Las Tías. Alla som vill ansluta sig är välkomna att anmäla sig till lundleon100@gmail.com

Vad gör vi i Lund?

För att öka och sprida kunskap om Nicaragua, vänorten León och vänortsföreningen ordnar vi föredrag och kulturevenemang som konserter och utställningar. Nyhetsbladet Nytt från Lund-León kommer ut 3-4 gånger om året. Föreningens egen verksamhet i Lund finansieras helt av medlemsavgifter och ett kommunalt bidrag till administration.

Vill du vara med i vår förening?

Vi vill gärna komma i kontakt med dig som vill bli medlem och stödja vårt arbete i León. Välkommen att höra av dig till oss via mejl.
E-post: Lundleon100@gmail.com

Vänortsföreningen Lund-León på Facebook

Nevers, Frankrike

Nevers blev 1967 den första vänorten utanför den nordiska vänortskedjan. Initiativet togs redan 1965 då Alfa-Laval hade stor verksamhet i Nevers.
Det har skett ett intensivt skolutbyte mellan städerna, där gymnasister från Lund varje år under de senaste årtiondena besökt Nevers för inblick i fransk skola, kultur och familjeliv. På motsvarande sätt har även franska elever besökt Lund.
Utöver skolutbytena har det även skett andra typer av utbyte mellan unga människor - utbyte av studenter från universitetet, idrottsutbyte etc. Tätast har kontakterna varit inom kulturområdet där det skett utbyte av musiker eller genomförts utställningar av konstnärer från de respektive städerna.

Nevers officiella webbplats

Vänortsföreningen Lund-Nevers

Vänortsföreningen Lund-Nevers bildades 1980 och är Lunds äldsta utomnordiska vänortsförening. I Nevers finns en motsvarande förening – Amicale Nevers-Lund. Föreningsmedlemmarna i de båda städerna har besökt varandra i mer eller mindre organiserade former genom åren. Föreningsmedlemmarna träffas under anspråkslösa former ett par gånger per termin. Vid träffarna ges föreläsningar om franska företeelser inom kultur, historia, litteratur, politik eller annat intressant och aktuellt. Föreningen anordnar även vinprovningar.

Kontaktperson och kassör, Marie Björklund.
E-post: bjorklund.marie@gmail.com

Zabrze, Polen

1989 kontaktade Lund staden Zabrze i Polen. Bakgrunden var förslag från Västra Skånes miljödelegation som på uppdrag av Miljödepartementet hade som uppgift att ”initiera och samordna åtgärder som på 10 års sikt väsentligt kan förbättra miljön i västra Skåne”. En av gruppens förslag var miljösamverkan med Polen, vars luftföroreningar påverkade Skåne och vattenföroreningar Östersjön. Representanter från Lund besökte Zabrze och som möjliga samarbetsområden föreslogs kommunal verksamhet med miljöanknytning, fjärrvärme, vatten och avloppsrening, sophantering, utveckling av särskild miljöteknik och näringslivskontakter. Ett första avtal skulle föreligga med inbjudan till Lund 1990. Lund utsåg Zabrze till sin ”miljövänort” och de första kontakterna mellan städerna sköttes därför från miljösidan och har främst skett via Internationella Miljöinstitutet. Från 2003 är Zabrze dock att betrakta som vänort lik de andra.

Zabrzes webbplats

Vänortsföreningen Lund-Zabrze

Vänortsföreningen Lund-Zabrze är en ideell förening som bildades år 2003 på initiativ av Lunds kommun. Föreningen är öppen för alla som är intresserade av Polens kultur, historia, geografi och näringsliv med fokus på samarbete mellan städerna Lund och Zabrze.

Vänortsföreningen Lund-Zabrze vill skapa och utveckla relationerna mellan privatpersoner, företag, organisationer, föreningar och institutioner. Ambitionen är att genom olika aktiviteter föra städerna och länderna närmare varandra.

Föreningen organiserar olika aktiviteter inom kultur, vetenskap, idrott och miljö.

Facebooksida Lund Zabrze Vänortsförening

Ordförande, Karin Lagerholm.
E-post: lund.zabrze@gmail.com

Samarbetsavtal

Lunds internationella samarbete sker även utanför det traditionella vänortssamarbetet under andra namn och inriktningar. De vänskapliga, internationella relationerna formuleras ofta som samarbetsavtal. Utöver de traditionella vänortsavtalen har Lunds kommun därför tecknat begränsade samarbetsavtal med följande kommuner:

  • Hangzhou, Kina
  • Coimbra, Portugal

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?