Länk till startsidan

Projektet Klimatneutrala Lund 2030

Kan Lund bli klimatneutralt till år 2030? En del av vårt arbete med klimatfrågan i Lund sker inom projektet "Klimatneutrala Lund 2030" där vi tar oss an utmaningen och arbetar för att öka takten.

Steg 1 i projektet Klimatneutrala Lund 2030 pågick mellan 2019 och 2021. Nu är vi inne i Steg 2 och det intensiva samarbetet mellan Lunds kommun, näringsliv, akademi, ideell sektor och engagerade medborgare fortsätter. Klimatutmaningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi står i fokus och hittills har flera konkreta lösningar och idéer tagits fram och börjat förverkligas.

Vad är ett klimatneutralt Lund?

Med ett klimatneutralt Lund menas hela det geografiska området Lunds kommun. Utsläppen av växthusgaser ska minimeras och fossila bränslen fasas ut. Återstående utsläpp hanteras med kolsänkor inom kommunens gränser. Lunds kommun använder sig inte av kompensation utanför kommunens gränser.

Hur går arbetet?

För dig som är intresserad av klimatarbetet i stort och vår väg mot klimatneutralitet kan kika in på sidan:

Vi kan visa att det är möjligt: ett klimatneutralt Lund senast år 2030

Signering av klimatkontrakt

Projektet är en del av ett nationellt initiativ och genom Lunds medverkan har vi åtagit oss att skriva under ett klimatkontrakt med löfte om att bli klimatneutrala till år 2030. Inför varje nytt år kommer klimatkontraktet ses över och skrivas under på nytt. Den 8 december 2023 skrev kommunstyrelsens ordförande på den senaste versionen av kontraktet.
Kontraktet berör inte enbart kommuner i Sverige utan även det nationellt samordnande organet Viable Cities samt flera myndigheter. De åtar sig att stötta och underlätta det lokala arbetet genom att bland annat se över lagar, regler och finansieringsmöjligheter.

Lunds klimatkontrakt Pdf, 495 kB.

Det här hände under Steg 1

Det arbete som utförts inom projektets ramar fram till och med hösten 2021 resulterade bland annat i en att göra-lista, en handbok i effektivt klimatarbete, en rapport om framtidens energisystem och klimathack med ungdomar.

Att göra-listan beskriver vilka åtgärder som projektets involverade experter gemensamt har prioriterat som viktigast för Lund att fokusera på härnäst för att vi ska lyckas bli klimatneutrala till 2030.

Att göra-lista för ett klimatneutralt Lund 2030 Pdf, 2 MB.

Handboken hoppas inspirera fler till att använda metoden tjänstedesign i sitt klimatarbete. En metod som visade sig lyckad för idégenerering i projektet.

Handbok om arbetssätt för effektivare klimatarbete Pdf, 7 MB.

Rapporten om framtidens energisystem togs fram av IVL Svenska Miljöinstitutet. En bild av elnätets utmaningar för år 2030 har tagits fram tillsammans med en analys av tekniska lösningar för att hantera dessa utmaningar.

Rapport om framtida energisystem (IVL)

Klimathack är ett sätt att få fram nya idéer på klimatomställningar. I samarbete med Naturskyddsföreningen har klimathack anordnats för skolelever där vi samlat in ungdomars förslag på lösningar till kommunens miljöutmaningar.

Klimathack (Naturskyddsföreningen)

Nu går vi in i Steg 2

I Steg 2 i projektet fortsätter vi accelerera Lunds klimatarbete. Framåt ska vi jobba med visualisering, cirkulär ekonomi, mobilitet och hållbar energi.

Visualisering genom verktyg och skolmaterial

Vi kommer fortsätta utveckling av Futureproofed, ett verktyg där vi kan följa Lunds klimatarbete och du kan se vilka aktiviteter som pågår i staden.
Spana in Futureproofed här

Naturskyddsföreningen och Lunds universitet tar i projektet fram sitt klimatkoncept för skolan ”Bortom fossilsamhället” på lätt svenska, så att det ska kunna användas i fler sammanhang finns att läsa mer om här.

Skolmaterialet Bortom fossilsamhället

Cirkulär ekonomi

Cirkulär ekonomi betyder att material och prylar ska cirkulera och användas flera gånger istället för att bli avfall.

I Västerbro, en ny stadsdel som skapas i nordvästra Lund, jobbar vi med cirkuläritet tillsammans med byggbranschen. Dessutom ska vi titta på hur Circle centre Lund kan skala upp sin verksamhet mot medborgare, så fler kan låna istället för att köpa nya varor.

Mobilitet och trygghet på Klostergården

Tillsammans med LKF och Trivector ska vi utforska, ta fram och testa metoder för ökad samverkan, dialog och involvering i frågor kring hållbar mobilitet och ökad trygghet i befintliga bostadsområden, med Klostergården som fokusområde.

Hållbar energi

Inom området hållbar energi ska möjligheter för mer lokal produktion av energi undersökas. Vi tittar bland annat tillsammans med IVL på hur stadens tak kan utnyttjas för solceller, samt med Kraftringen vilken potential det finns för att lagra vindkraftsenergi genom vätgas i Stångby,.

Klimatneutrala Lund 2030 Steg 2 omfattar hela Lunds geografiska område och berör därför alla i Lund - dig som invånare, besökare, studerande och arbetande. Det är bara tillsammans som vi kan bli klimatneutrala och uppnå målen i Lunds kommuns miljöprogram LundaEko 2021–2030.

Vill du veta mer?

Läs mer om Lunds klimat- och miljöarbete här:

Lunds kommuns arbete med ekologisk hållbar utveckling

Finansiering

Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Viable Cities

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?