Länk till startsidan

Klimatneutrala Lund 2030

Kan Lund bli klimatneutralt till år 2030? I projektet Klimatneutrala Lund 2030 tar vi oss an utmaningen och ökar takten i klimatarbetet.

Projektet Klimatneutrala Lund 2030 har pågått sedan 2019 och innebär ett intensivt samarbete mellan Lunds kommun, näringsliv, akademi, ideell sektor och engagerade medborgare. Klimatutmaningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi står i fokus och hittills har flera konkreta lösningar och idéer tagits fram och påbörjat förverkligas. Under hösten 2021 spelades en video in om projektets resultat och vad som planeras hända framöver:

Signering av klimatkontrakt

Projektet är en del av ett nationellt initiativ och genom Lunds medverkan har vi åtagit oss att skriva under ett klimatkontrakt med löfte om att bli klimatneutrala till år 2030. Inför varje nytt år kommer klimatkontraktet ses över och skrivas under på nytt. Den 8 decemer 2021 skrev kommunstyrelsens ordförande på den senaste versionen av kontraktet.

Kontraktet berör inte enbart kommuner i Sverige utan även det nationellt samordnande organet Viable Cities samt flera myndigheter. De åtar sig att stötta och underlätta det lokala arbetet genom att bland annat se över lagar, regler och finansieringsmöjligheter.

Lunds klimatkontrakt Pdf, 711 kB.

Handlingsplan som visar vägen till klimatneutralitet

Det arbete som utförts inom projektets ramar fram till och med hösten 2021 har resulterat i en handlingsplan. Denna handlingsplan beskriver vilka åtgärder som projektets involverade experter gemensamt har prioriterat som viktigast för Lund att fokusera på härnäst för att vi ska lyckas bli klimatneutrala till 2030. Det fortsatta arbetet omfattar hela Lunds geografiska område och berör därför alla i Lund - dig som invånare, besökare, studerande och arbetande. Det är bara tillsammans som vi kan bli klimatneutrala och uppnå målen i Lunds kommuns miljöprogram LundaEko 2021–2030.

Arbetssätt för effektivare klimatarbete

Projektets idégenerering har genomförts med en metod som heter tjänstedesign. Eftersom arbetssättet har fått god respons har projektteamet tagit fram en handbok för att inspirera andra att våga samverka på liknande sätt.

Handbok om arbetssätt för effektivare klimatarbete Pdf, 7 MB.

Om du vill bläddra i ett fysiskt exemplar skickar vi gärna handboken kostnadsfritt till dig eller till din arbetsplats. Kontakta projektledare Thea Ohlander Arfwidsson och berätta hur många exemplar du vill ha och var vi ska skicka dem.

Framtida hållbara och robusta energisystem

IVL Svenska Miljöinstitutet ansvarade för ett delprojekt där en bild av elnätets utmaningar för år 2030 togs fram. Därefter analyseras tekniska lösningar för att hantera dessa utmaningar, till exempel batterilagring och styrning av elbehov för fastigheter. Tillsammans med olika aktörer ska de mest effektiva lösningarna lyftas fram och skalas upp. Studien sammanfattas i nedan rapport:

Rapport om framtida energisystem (IVL)

Klimathack för att ta vara på ungdomars idéer

Klimathack är ett sätt att få fram nya idéer på klimatomställningar. I samarbete med Naturskyddsföreningen anordnades tre hack för skolelever där vi samlade in ungdomars förslag på lösningar till kommunens miljöutmaningar.

Klimathack (Naturskyddsföreningen)

Vad är ett klimatneutralt Lund?

Med ett klimatneutralt Lund menas hela det geografiska området Lunds kommun. Utsläppen av växthusgaser ska minimeras och fossila bränslen fasas ut. Återstående utsläpp hanteras med kolsänkor inom kommunens gränser. Lunds kommun använder sig inte av kompensation utanför kommunens gränser.

Kontakt

Thea Ohlander Arfwidsson
thea.ohlanderarfwidsson@lund.se

Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.
Viable Cities

Uppdaterad:

Hjälpte informationen på denna sida dig?