Länk till startsidan

Regionala och internationella samarbeten

Lund är som universitetsstad och tillväxtmotor en viktig stad i Öresundsregionen. Lund är medlem i flera regionala och internationella nätverk och samarbeten som Skånes forsknings- och innovationsråd (FIRS) och Malmö–Lundregionen.

Lund befinner sig mitt i den dansk-svenska Öresundsregionen, som i sin tur ligger centralt beläget mellan det ekonomiskt utvecklade Västeuropa och de dynamiska tillväxtekonomierna runt Östersjön. Öresundsregionen utgör numera även en viktig ekonomisk motor för Sverige, Danmark och norra Europa.

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS)

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) bildades i mars 2010 i syfte att skapa förbättrade förutsättningar för forskning och innovation i Skåne genom ett ökat och fördjupat samspel mellan politik/offentlig verksamhet, akademi och näringsliv. I FIRS finns representanter från ledningsnivån i Region Skåne, universitet och högskolor, kommuner, Kommunförbundet Skåne och näringslivet.

Lunds kommun deltar i FIRS styrelse som representant för en av Skånes universitetsstäder och största kommuner. Syftet med FIRS för Lunds kommun är att främja forsknings- och innovationsarbetet i regionen och att stärka Lunds position i innovationssystemet.

Förutom representationen i styrelsen så ingår Lunds kommun även i två arbetsgrupper. Det är arbetsgruppen för ESS, MAX IV och Science village, som representant för värdstaden. Vi deltar också i arbetsgruppen för Smarta och hållbara städer, som en av de ledande kommunerna på området.

Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS)

Greater Copenhagen och Skåne Committee

Vi har en gemensam vision om att Greater Copenhagen ska vara en attraktiv, internationell tillväxtmotor där vi skapar ekonomisk tillväxt och arbetsplatser.

Av den orsaken har regioner och kommuner i Hovedstaden, Skåne och Själland gått samman om en gemensam dagordning för tillväxt som ska samla kommuner, regioner, näringsliv och universitet över hela metropolregionen omkring gemensamma satsningar.

Samtliga skånska kommuner ingår i samarbetet. Lunds kommun deltar i Greater Copenhagens styrelse och arbetsgrupp som en representant för regionens skånska kommuner. Kommunens mål med samarbetet är att stärka regionens internationella varumärke, främja näringslivets utveckling och det gränsöverskridande samarbetet.

Läs mer på Greater Copenhagens webbplats

MalmöLundregionen

MalmöLundregionen är ett strategiskt samarbete mellan kommunerna i sydvästra Skåne: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Principer för samverkan

  • MalmöLundregionens invånare och näringsliv är målgrupperna för samarbetet och våra satsningar, både på kort och lång sikt.
  • MalmöLundregionen ska driva gemensamma frågor och insatser som påskyndar utvecklingen av ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart samhälle.
  • Varje kommun har ett ansvar och engagemang i samarbetet. Alla kommuner behöver inte delta i samtliga insatser men alla ska uppleva att de kan dra nytta av de insatser och resultat som framkommer.
  • Uthållighet, helhetssyn och tillit mellan kommunerna är framgångsfaktorer för samarbetet.
  • Samverkansavtalet reglerar samarbetet och dess organisation.

MalmöLundregionens webbplats

Samverkan med Lunds Universitet

Lunds kommun arbetar i nära samverkan med Lunds universitet för att utveckla Lund till ett levande, ledande och attraktivt kunskapscentrum. Genom att arbeta proaktivt tillsammans skapar vi en attraktiv stad att bo, studera och arbeta i.

Samverkan med Lunds universitet

ESS och MAX IV

ESS och MAX IV är två nya forskningsanläggningar i nordöstra Lund. Runt de två forskningsanläggningarna planerar vi för en ny stadsdel, Brunnshög, med fokus på hållbar stadsutveckling. I Brunnshög kan det på sikt bli plats för upp emot 40 000 boende och sysselsatta.

Lunds universitet, Lunds kommun och Region Skåne har tillsammans bildat Science Village Scandinavia som ska stödja utvecklingen av infrastruktur för de båda nya forskningsanläggningarna. Science Village-området, som är placerat mellan de två forskningsanläggningarna, kommer att ha en stark internationell prägel och planeras att bli en forskarpark för företag och forskningsinstitutioner, men det ska också finnas stödfunktioner, service, rekreation och bostäder.

ESS webbplats

MAX IV:s webbplats

Mer om Science Village

Forskning och vetenskap

Den internationella samverkan med externa aktörer i Lund har ökat stadigt. Lunds kommun samverkar regelmässigt i internationella frågor med exempelvis Lunds universitet, Ideon Science Park, ESS, MAX IV, Raoul Wallenberg-institutet och det Internationella miljöinstitutet IIIEE. Under senare år har en rad investeringar, projekt, insatser och arrangemang genomförts som ytterligare befäst Lunds position som internationellt centrum för forskning och vetenskap, som nationellt innovations- och industricentrum och som ett ekonomiskt nav i Öresundsregionen.

EU-samarbete

Beslut som fattas på EU-nivå påverkar på många sätt, och ofta direkt, kommunens verksamhet. Uppskattningsvis 60 procent av de ärenden som behandlas i lokala och regionala beslutande organ påverkas av EU-beslut. Mycket av kommunens tillsyns- och kontrollverksamhet inom områden som hälsa, miljö, säkerhet med mera, påverkas direkt av EU-lagstiftning och normer. I förlängningen har EU-samarbetet skapat många av de förutsättningar som gör Lund internationellt attraktivt. Detta har bidragit till att många företag, forskningsanläggningar och organisationer valt Lund som bas för sin europeiska och globala utvecklingsverksamhet. På ett mer direkt plan så bidrar EU med stödmedel till kommunens utvecklingsprojekt.

Du kan läsa mer på SKR:s webbplats

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?