Länk till startsidan

Samverkan med Lunds universitet

Lunds kommun arbetar i nära samverkan med Lunds universitet för att utveckla Lund till ett levande, ledande och attraktivt kunskapscentrum. Genom att arbeta proaktivt tillsammans skapar vi en attraktiv stad att bo, studera och arbeta i.

Samverkansavtal

2019 tecknades ett förnyat samverkansavtal som fastställer fyra områden där kommun och universitet har gemensamt intresse av och ansvar för att driva utvecklingen. Under varje område ligger ett antal prioriteringar som följs upp och revideras årligen.

Syfte och ambition

Detta samverkansavtal tydliggör och konkretiserar Lunds universitets och Lunds kommuns gemensamma ansvar att säkerställa Lund som ett levande, ledande och attraktivt kunskapscentrum. Genom att se varandra som strategiska samarbetspartners och arbeta proaktivt tillsammans, kan såväl verksamheterna inom respektive organisation som varumärket Lund och organisationernas varumärken stärkas. Ett nära samarbete öppnar för möjligheten till gemensam organisationsutveckling och internationell benchmarking inom olika områden.

Vision

Lunds universitet och Lunds kommun har ett ömsesidigt och gemensamt ansvar för att säkerställa Lund som ett levande, ledande och attraktivt kunskapscentrum som gör skillnad och skapar en hållbar framtid.

Fyra fundament

Vägen till visionen är byggd på fyra fundament. Varje fundament skiljer sig åt och har sin egen logik, men genom att de samverkar och integreras skapas en samlad långsiktighet. Universitetet och kommunen är tongivande i varje fundament. En långsiktighet i parternas samverkan och tydliggörande av fundamenten leder till en hållbarhet i samverkan över tid.

Universitetsledningen och kommunstyrelsens arbetsutskott följer årligen upp och reviderar samt fastställer prioriterade områden. På så vis ges förutsättningar för nya samarbeten utan att samverkansavtalet revideras.

  1. Stadsutveckling i Lund
  2. Publika kultur- och museiverksamheter vid Lunds universitet
  3. Näringsliv och innovationssystem i Lund
  4. Studenter i Lund

Stadsutveckling i Lund

Universitetet och kommunen har ett gemensamt och ömsesidigt intresse av och ansvar för stadsutvecklingen i Lund. Detta tar sig bland annat uttryck i campusutveckling utefter Kunskapsstråket. Samverkan kring stadens utveckling skapar ökad attraktivitet både för universitetet, forskningsanläggningarna och staden. Infrastrukturella frågor är ett samverkansområde som täcker in både hårda och mjuka värden. Att utveckla attraktiva skolor, stärka kopplingen mellan grund- och gymnasieskola och forskning samt utveckla mottagandet av utländska forskare är prioriterade områden.

Publika kultur- och museiverksamheter vid Lunds universitet

Universitetet och kommunen har ett gemensamt och ömsesidigt intresse av och ansvar för att de unika publika kultur- och museiverksamheterna vid Lunds universitet utvecklas som en attraktiv magnet såväl nationellt som internationellt och blir naturliga besöksmål för Lundabor och besökare i Lund.

Näringsliv och innovationssystem i Lund

Universitetet och kommunen har ett gemensamt och ömsesidigt intresse av och ansvar för att stärka Lund som ett attraktivt val för näringslivets etablering och att behålla redan befintlig forsknings- och utvecklingsintensiva företag i Lund. Det inkluderar tillgång till inspirerande miljöer för att innovativa idéer ska utvecklas, inkubation, stöd till nystartade företag och ökad tillväxt. Här finns idag unika och framåtsyftande strukturer, klusterorganisationer och gemensamma projekt som är viktiga att bygga vidare på och utveckla. Lunds universitet, Lunds kommun och näringsliv samt organisationer i Lund har bildat den ekonomiska föreningen Future by Lund. Future by Lund är en innovationsplattform för utveckling av smarta, kreativa och hållbara samhällen.

Studenter i Lund

Universitetet och kommunen har ett gemensamt och ömsesidigt intresse av och ansvar för att utveckla Lund som en attraktiv studentstad. Studenterna utgör nästan en femtedel av kommunens invånare och universitetet och studentlivet har satt sin självklara prägel på staden. Det är viktigt att studentlivet fortsätter vara en stark attraktionskraft för Lund som studentstad. Prioriterade frågor för att Lund ska vara en ännu bättre studentstad, inte minst för internationella studenter, är bland annat utvecklingen av attraktiva boendemiljöer för studenter och förebyggande åtgärder och stöd vid psykisk ohälsa.

Struktur

Genomförande av denna samverkan sker genom att respektive part identifierar ansvariga för de olika fundamenten. Gemensam finansiering sker genom långsiktiga åtaganden. Uppföljning och utvärdering sker årligen via ledningsmöten mellan parterna.

Prioriterade utvecklingsområden 2021/2022

Science Village Scandinavia (SVS)

Lunds universitet och Lunds kommun har ett gemensamt och ömsesidigt ansvar att utveckla SVS. Utvecklingen av ett Science Center på SVS är en viktig del i detta ansvar. Ett Science Center i närhet till MAX IV och ESS skapar ökad attraktivitet både för forskningsanläggningarna och för staden. Science Village Scandinavia AB samägs av Lunds universitet genom Stiftelsen Akademihemman, Lunds kommun och Region Skåne.

Campusutveckling utefter Kunskapsstråket

Kunskapsstråket har en unik koncentration av vetenskap, forskning och innovativa företag. Lunds universitet och Lunds kommun har ett gemensamt och ömsesidigt ansvar att utveckla dessa kunskaps- och innovationsmiljöer som en mer integrerad del av stadsstrukturen. Inom Kunskapsstråket finns ca 25 000 arbetsplatser och 40 000 studenter. Med de nya forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, kommer Lund som kunskaps- och innovationscentrum få ytterligare internationell tyngd.

Infrastrukturella frågor

Samverkan kring infrastrukturella frågor handlar bland annat om att utveckla attraktiva skolor, stärka kopplingen mellan grund- och gymnasieskola och forskningen, stärka kopplingen till internationella skolor, utveckla mottagandet av utländska forskare och medföljande samt erbjuda attraktiva miljöer, bostäder och övernattningsmöjligheter.

Konferenssamarbeten

En nära samverkan mellan universitetet och kommunen och är viktigt för att Lund ska bli den naturliga och självklara mötesplatsen för nationella och internationella sammankomster. Lunds universitet och Lunds kommun har ett samarbetsavtal där respektive huvudman LU Konferens och Visit Lund AB har ett gemensamt uppdrag att utveckla samarbetet mellan parterna. Syftet är att ytterligare utveckla Lund och Lunds universitet som mötesdestination och därigenom attrahera fler kongresser och möten.

Klimat och miljö

Lunds kommun strävar efter att vara ledande inom miljö- och klimatfrågor och Lunds universitet spelar en viktig roll för att nå de högt satta miljömålen. Samverkansforumet Utmaning Hållbart Lund, ett klimatpolitiskt råd, forskningssamarbete kring minskade växthusgasutsläpp, Hållbarhetsveckan och universitetets forskarskola inom Agenda 2030 är några exempel på initiativ där vi möter samhällsutmaningar tillsammans.

Skissernas Museum

Skissernas Museum är ett unikt konstmuseum med världens största samling av skisser, modeller och förlagor till svensk och internationell offentlig konst. Museets inriktning intresserar forskare, studenter, företag, institutioner och allmänhet från hela världen.

Skissernas Museum är också en unik lärandemiljö med en konstsamling att hämta både inspiration och kunskap ur. Ett brett skolprogram erbjuds förskola till gymnasium. Lunds kommun, som arbetar aktivt för utvecklingen av kultur i förskolan och skolan, utgör en viktig målgrupp.
Med sitt läge mitt på Kunskapsstråket i centrala Lund kan museet fungera som en hjärtpunkt för staden och universitetet.

Historiska museet

Historiska museet vid Lunds universitet är södra Sveriges största museum för arkeologiska fynd – bland annat Uppåkra, samt mynt och kyrklig konst. Historiska museet är en viktig plats för Lund där historien möter nuet och framtiden. Samarbetet med Lunds skolor utgör en viktig del av verksamheten.

Vattenhallen Science Center

Vattenhallen i Lund är ett populärt besöksmål i Lunds kommun. Verksamheten är ett bra exempel på hur Lund som stad är nära sammanlänkad med kunskaps- och universitetsvärlden. Många lärare i Lund använder Vattenhallen för fortbildning och tar med sina skolklasser för att experimentera i hallen. Verksamheten bedöms bidra till att öka ungas intresse och kunskap för naturvetenskap och teknik. Kommunstyrelsen har beviljat Vattenhallen driftsbidrag för 2021.

Botaniska trädgården

Denna trädgård är en av de fyra botaniska trädgårdarna i Sverige och en unik trädgård som både är en infrastruktur för universitetets forskning och utbildning och en öppen stadsträdgård för medborgarna. Den ger därvid ett unikt tillskott till Lunds utveckling. Genom detta samverkansavtal fastslås att Lunds universitet och Lunds kommun har en gemensam vision att Botaniska trädgården är en öppen trädgård till gagn för Lund. Ett särskilt avtal reglerar styrning och finansiering av denna samverkan.

Ideon Science Park

Ideon grundades som den första science parken i sitt slag i Sverige för att koppla forskning till innovationer och entreprenörer. Idag är uppdraget att hjälpa företag växa och öka sysselsättningen i regionen. Lunds universitet och Lunds kommun utgör båda en del av styrelsen.

Medicon Village

Lunds universitet och Lunds kommun har ett gemensamt och ömsesidigt intresse av att främja tillväxtmiljön inom life science på Medicon Village. Här arbetar experter, forskare, innovatörer och bolag - tillsammans. Verksamheterna sorterar in i något av de tre benen i en triple helix: akademi, offentlig verksamhet och näringsliv.

Inkubatorer och innovationsmiljöer

I Lund finns goda förutsättningar för innovativa bolag att utvecklas. Lunds universitet är grogrund för idéer, innovationskraft, kommersialisering och kompetens. Lunds universitet och Lunds kommun har ett gemensamt och ömsesidigt intresse av att tillvarata den forskningskompetens som finns vid universitetet och att bolagen har tillgång till professionell rådgivning och stöd. Genom att skapa innovativa plattformar för forskning att tillvaratas, där samverkan mellan forskning, kommun och näringsliv kan utvecklas, blir vinsterna ömsesidiga. LU Innovation, FN-center för innovation och Future by Lund är några exempel på samverkansfora för innovation.

Studentlivet vid Akademiska Föreningen, nationerna och studentkårerna

Studenter i Lund har inflytande över frågor som berör dem bland annat genom att de utgör en del av universitetsstyrelsen och det kommunala studentrådet. Inom studentrådet har studenterna varit drivande i framtagandet av en politiskt beslutad handlingsplan för kommunens studentsamverkan. Ett av målen är att studentlivets mångfald ska bibehållas och stärkas. Lund ska vara en attraktiv studentstad där studenter vill vara men också uppleva det attraktivt att stanna kvar efter examen.

Studentbostäder

Lunds universitet och Lunds kommun samarbetar för att förbättra bostadssituationen för Lunds studenter. En gemensam ambition för kommunen och universitetet är att få ett mer levande kunskapsstråk med en blandning av utbildning och bostäder. Utvecklingen av attraktiva boendemiljöer för studenter är viktig för att göra Lund till en ännu bättre studentstad.

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Studenter är en viktig målgrupp för kommunens framtida kompetensförsörjning.
Genom VFU skapas en fördjupad kontakt samtidigt som studenterna utvecklas i sin yrkesroll och lär känna verksamheten och en tänkbar framtida arbetsplats.

Förebyggande arbete för studenters hälsa och välbefinnande

Psykiska besvär bland högskole- och universitetsstuderande beskrivs som vanligt förekommande (Folkhälsomyndigheten 2018). Detta märks också vid Lunds universitet. Studentbarometern 2017, en universitetsövergripande enkätstudie, visar att samtidigt som de allra flesta trivs med sina studier och studentlivet i Lund, uppger flera också att de inte mår bra. Genom att arbeta preventivt och tillsammans kan vi säkerställa att studenter i Lund vet var de ska vända sig för att få det stöd och den vård de behöver.

Kontakt

Christoffer Nilsson, kommundirektör
E-post: christoffer.nilsson@lund.se

Jeanette Lunde, universitets- och studentsamordnare
Kommunkontoret, Lunds kommun
Telefon: 046-359 30 51
E-post: jeanette.lunde@lund.se

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?