Länk till startsidan

Utvecklingsprojekt

Lunds kommun är en aktiv partner i ett stort antal utvecklingsprojekt. Ofta drivs projekten med extern finansiering från exempelvis Vinnova eller EU-program som Horizon 2020, Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak och Erasmus+.

Projekten bedrivs i lokala, regionala, nationella och internationella samarbeten. Här presenteras ett antal projekt som kommunen deltar i.

Vill du samverka?

Är du intresserad av att samverka med Lunds kommun är du välkommen att vända dig till Tommy Bengtsson, samhällsstrateg med inriktning extern finansiering.

E-post: tommy bengtsson@lund.se

Aktuella projekt

Vinnova finansierar ett antal kompetenscentrum, där olika parter inom ett forskningsområde samverkar för att ta fram ny kunskap inom området. Kompetenscentrumet Digital Twin Cities Centre (DTCC) vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg kommer att utveckla konceptet digitala tvillingar för städer och lyfta det bortom ren visualisering. Unikt med just detta projekt är att det syftar till att integrera det som finns under marken, och därmed hantera staden som ett komplext fyrdimensionellt system i simuleringarna.

Lunds kommun kommer att bidra med kunskap och data för att utveckla plattformen för digitala tvillingar av städer. Genom samarbetet får vi tillbaka ny kunskap om hur vi kan utveckla vår egen stad.

För mer information: DTCC:s webbplats
Projektet pågår: 2020–2025
Total projektbudget: 100 000 000 SEK (varav max 36 000 000 SEK från Vinnova)
Program: Digital Twin Cities, Chalmers tekniska högskola

Europa Direkt är ett nätverk av informationskontor som EU-kommissionen finansierar. Kontoren finns på cirka 400 platser runt om i Europa och Sverige. De fungerar som lokala informationskontor, som hjälper allmänheten att navigera bland EU:s regelverk, dokument, fonder och program. Europa Direkt-kontoren verkar främst genom att arrangera event, konferenser, debatter och informationsaktiviteter om europeiska framtidsfrågor. Kontoren är fristående från kommissionen och verksamheten ska styras efter lokala prioriteringar och behov.

Finansiering av Europa Direkt-kontoren kommer dels från EU, dels från de sökande.

Fakta om Europa Direkt-informationskontor

 • Drivs av EU-kommissionen tillsammans med lokala och regionala partner.
 • Under perioden 2018–2020 fanns det drygt 440 informationskontor inom EU. Det finns 15 informationskontor i Sverige, varav fyra i Skåne: Lund, Helsingborg, Hässleholm och Sjöbo.
 • Bidrar till EU-kommissionens arbete genom att sprida information om EU i syfte att kommunicera med allmänheten på lokal och regional nivå.
 • Syftar till att involvera allmänheten i EU-frågor genom att skapa en beständig miljö för nätverkssamarbete.

För mer information: Europa Direkt i Lund

Projektet pågår: 2021–2025

Total årlig projektbudget: 1 075 000 kronor (varav 400 000 kronor från Lunds kommun, 150 000 kronor från Malmö stad, 75 000 kronor från Trelleborgs kommun och 450 000 kronor från EU).

Fokus Vombsjön är ett samarbetsprojekt mellan Kävlingeåns vattenråd och Sydvatten och syftar till att föra samman aktörer i området kring Vombsjön för att tillsammans arbeta för en bättre vattenkvalitet i sjön.

Fokus Vombsjöns webbsida

För att öka kunskapen kring algblomning i Vombsjön samt förekomsten av algtoxiner har Lunds Universitet tillsammans med Fokus Vombsjön startat medborgarprojektet Algväktare. Projektet finansieras av forskningsrådet Formas. Under sommaren 2020 kommer en grupp frivilliga Algväktare ta dagliga prover på badvatten vid 5 olika stränder runt Vombsjön. Proverna filtreras i fält och biomassa (algförekomst) uppskattas utifrån färgen på filtret. Resultaten granskas och sammanställs av forskarteamet på Lunds universitet.

I Lund är vi många som på olika sätt arbetar med att bidra i klimatarbetet. För att ta ytterligare ett steg i rätt riktning ska cirka 10 företag i Lund arbeta med att ställa om sina personresor till mer hållbara alternativ. Fram till och med 2024 kommer företagen att genom handlingsplaner och coachning jobba med anställdas pendlingsresor och affärsresor. Många företag har höga ambitioner om att skapa bra förutsättningar för sina anställda att göra bra och smarta val. Förutom de miljömässiga vinster genom minskade utsläpp som hållbara resor bidrar till är det även förknippat med minskade kostnader från affärsresor.


För mer information: Hållbara företagsresor 2.0

Projektet pågår: 2021–2024
Total projektbudget: 5,4 mnkr. Ett samarbete mellan Länsstyrelsen Skåne, Energikontoret Skåne, Lunds Universitet, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, Lunds kommun och Helsingborgs Stad, finansierat av Energimyndigheten. 

Projektet Klimatneutrala Lund 2030 har pågått sedan 2019 och innebär ett intensivt samarbete mellan Lunds kommun, näringsliv, akademi, ideell sektor och engagerade medborgare. Klimatutmaningar inom mobilitet, energi och cirkulär ekonomi står i fokus.

För mer information: Klimatneutrala Lund 2030
Projektet pågår: Fas ett: 2019–2021. Fas två: 2021–2024
Program: Viable Cities

Rest till Bäst är ett projekt vars syfte är att ta fram lösningar för att hantera samhällets organiska restprodukter och skapa en efterfrågad nyttoprodukt samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minimeras och en kolsänka etableras.

Projektet har 27 partners - alltifrån universitet och större företag till småföretag och kommuner. De flesta har sin hemvist i Sverige, men det finns även ett par internationella partners.

För mer information: Rest till bäst

Projektet pågår: 2017–2023
Program: Vinnova

REWAISE målsättning är att minska användningen av dricksvatten med 30 % genom att använda vatten effektivare och smartare. REWAISE ämnar bidra till att ”rätt vatten till rätt sak” kan uppnås genom teknisk utveckling och implementering av ett antal åtgärder för att spara dricksvatten och visa att det går att använda en annan vattenkvalitet där det är möjligt.

Projektet är ett samarbete mellan ett stort antal aktörer och stora vattenföretag från Spanien, Storbritannien och Sverige. VA SYD leder den svenska konsortiumet. De svenska konsortiumet består av Malmö Stad, MKB, P-Malmö, Lunds universitet, Lunds Kommun, Sweden Water Research, SLU Uppsala och WIN Water.

För mer information: REWAISE

Projektet pågår: 2020–2025
Projektbudget: Total budget för det svenska konsortiumet är ca 30 mnkr inom vilken Lunds kommuns budget är ca 1,9 mnkr.

Program: Horizon 2020

Lunds kommun är utsedd till en av tio modellkommuner för äldreomsorgens digitalisering. Uppdraget pågår 2020–2022 och är kopplat till en överenskommelse mellan regeringen och SKR. Syftet med satsningen är att ge kommunerna bättre förutsättningar att verksamhetsutveckla äldreomsorgen genom digitalisering.

De tio kommuner som är utvalda har alla kommit lite längre i sitt digitaliseringsarbete och har ett tvådelat uppdrag: att fortsätta implementera ytterligare digitala lösningar i den egna kommunen, och att vara en del av Kompetenscenter välfärdsteknik som är inrättat hos SKR. Kompetenscentret ska genom ledorden Samla, Skapa, Sprida stödja andra kommuner i Sverige genom att dela med sig av kunskap och erfarenheter i form av exempelvis seminarier, lärande exempel och mentorskap. De tio kommunerna får ett extra ekonomiskt stöd för att möjliggöra tid för kunskapsspridning.

För mer information: SKR:s webbplats
Regeringens webbplats
Projektet pågår:
2020–2022
Total projektbudget: Budget för överenskommelsen avtalas årligen. Den omfattar totalt 200 000 000 SEK under 2021, varav Lunds kommun erhåller 1 500 000 SEK för sitt uppdrag.

Mobilitet på tvärs i Genarp

Lunds kommun deltog i ett interregionalt utvecklingsprojekt som undersökt och testat nya sätt att resa på tvärs. Med ”tvärs” menas mellan stad och land, med olika transportslag och över geografiska gränser. Mobilitet på tvärs är ett samarbete mellan svenska och danska kommuner och organisationer. Fokus ligger på hållbarhet och de mindre tätorterna, där vi ska utforska och genomföra åtgärder för att främja hållbara transportlösningar.

Mobilitet på tvärs är delvis finansierat av Interreg ÖKS.

För mer information: Mobilitet på tvärs

Projektet pågick: 2020–2022

Program: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

PRIS – Prao i Skåne

Prao i Skåne (PRIS) var ett tvåårigt ESF-finansierat projekt med målet att införa ett kvalitativt, hållbart och systematiskt praoarbete över kommungränserna i Skåne. Målgrupp för projektet är skånska arbetsgivare samt personer inom kommuner som jobbar med prao och samverkan mellan skola och arbetsliv.

Projektet pågick: 2020–2022
Total projektbudget: 6,3 mnkr (helfinansiering ESF) + 2,7 mnkr (Regionala utvecklingsnämnden (RUN), Region Skåne)
Program: Europeiska Socialfonden, ESF

COOL DH – lågtempererad fjärrvärme

Projektet utvecklar, demonstrerar, utvärderar och sprider tekniska lösningar för lågtempererad fjärrvärme. Projektet omfattar såväl ny som befintlig bebyggelse. Syftet är att främja en mer resurs-, energi- och kostnadseffektiv fjärrvärmeförsörjning för framtidens hållbara städer. COOL DH involverar städerna Lund i Sverige och Høje-Taastrup i Danmark.

För mer information: COOL DH

Projektet pågick: 2017–2022
Program: Horizon 2020

Future – högre grad av energi - och resurseffektivitet

Future-projektet ska bistå kommuner, regioner och andra offentliga myndigheter i att uppnå en högre grad av energi- och resurseffektivitet, och öka andelen använd förnybar energi. Projektet hade sju case, som var för sig arbetat med olika aspekter av problemställningen.

Det handlar om alltifrån smart lagring av energi och smarta energinät till cirkulära lösningar som stödjer resurseffektivitet. Bland annat ska projektet, på ett sjukhusområde, testa att dela och balansera energiflöden. Man ska också se hur överblivna textilier kan bli en del av framtidens byggnader.

Projektet leddes av danska Gate 21 och består av 20 andra partner i Danmark och Sverige. Partnerna representerar universitet, kommuner, regioner och företag.

Projektet pågick: 2018–2021
Total projektbudget (ca): 66 000 000 SEK
Program: Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

CISCOS – utmaningar för aktörer inom verksamheter riktade till funktionshindrade

Projektet CISCOS handlar om utmaningar för aktörer inom verksamheter riktade till funktionshindrade. FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt EU:s handikappstrategi 2010–2020 utgör ett paradigmskifte i verksamheternas utgångspunkt: från välgörenhet och medicinska tillvägagångssätt till ett som är grundat i mänskliga rättigheter (”inkluderingsparadigm”). I detta sammanhang kommer CISCOS-projektet att utveckla en multinationell utbildningskurs för personal i organisationer för funktionshinder, kommuner och universitetsstudenter. Projektkonsortiet består av organisationer från nio europeiska länder och leds av ZPE University of Siegen. I Lund är stadsbyggnadsförvaltningen en partner och bidrar med samhällsplanerares perspektiv.

För mer information: CISCOS-projektets webbplats
Projektet pågick: 2018–2021
Total projektbudget (ca): 7 800 000 SEK
Program: Erasmus+

Fossilbränslefria kommuner 2.0

Målet för projektet var att de deltagande kommunerna avsevärt (minst 25 %) ska minska sin klimatpåverkan inom loppet av tre år - i första hand genom minskad användning av fossil energi i den egna verksamheten men också genom åtgärder som minskar indirekt klimatpåverkan från konsumtion av produkter och tjänster.

För mer information: Fossilbränslefria kommuner 2.0

Projektet pågick: 2019–2022
Total projektbudget: 18 mnkr. Finansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner.

Fossilbränslefria kommuner i Skåne 2.0 projektleddes av Länsstyrelsen Skåne och Kommunförbundet Skåne. Projektet hade en totalbudget på 18 miljoner och finansierades av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden, Länsstyrelsen Skåne och deltagande kommuner.

FIMO i Öresundsregionen

FIMO-projekt finns på nio platser i Öresundsregionen. Projekten har fokus på tre områden:

 • Framtida multimodala stationer på Køge Nord, Glostrup Station och Lund C.
 • Intelligent trafikinformation längs Ring 3, på Avedøre Holme, i Helsingborgs stad och på E6-motorvägen mellan Helsingborg och Malmö.
 • Framtida kollektivtrafiklösningar utanför större städer, inklusive Lolland.

För mer information: gate21.dk
Projektet pågick: Augusti 2018-juli 2021. Delfinansierat av Interreg.
Partners: Huvudstadsregionen (lead partner), Region Själland, Region Skåne, Movia, Glostrup kommun, Hvidovre kommun, Køge kommun, Lunds kommun, Helsingborg stad, Vera Park, Scania, Scania Innovation, Trafikverket, Malmö högskola och Gate 21.

Equalizer

I forskningsprojektet Equalizer har målet varit att skolgårdar och andra allmänna aktivitetsytor, som till exempel multiplaner, ska bli mer inkluderande. Även barn och unga som inte är så vana att röra på sig eller ta plats ska känna sig välkomna.

Ett arbete gjordes tillsammans med skolklasser på Fäladsgården och Östratornskolan, där också ett antal prototyper testas under hösten 2020. I projektets tidigare etapper har metoder utarbetats för att undersöka hur olika normer hindrar framförallt tjejer i användandet av dessa platser, och vilka typer av lösningar som kan störa normerna och bidra till mer inkluderande användningar. Metoden bygger på de tre stegen Störa – Stödja – Sprida. Utgångspunkten för arbetet är att det inte ska behöva byggas nya platser för att uppfylla tjejers behov, utan att det med enkla men verkningsfulla medel är möjligt att omvandla befintliga platser så att de blir mer inkluderande, och där de som är underrepresenterade i dag känner sig bekväma att ta plats.

Projektet genomfördes i samarbete mellan Lunds kommun, Fojab, Nyréns, Lunds universitet och Malmö universitet.

För mer information: Om Equalizer 2.0
Projektet pågick: 2019–2020
Total projektbudget: 1 400 000 SEK
Program: Vinnova

Rest till bäst – biokol som lösning och produkt i det cirkulära och livskraftiga samhället

Det långsiktiga målet för projektet ”Rest till bäst” är att omvandla samhällets organiska restprodukter till nyttiga, säkra och rena produkter. Lösningen som utvecklas går ut på att behandla restprodukterna med en pyrolysprocess så att föroreningar avlägsnas. Därigenom får man fram biokol. Biokol har flera goda användningsområden, som till exempel som jordförbättring och odlingssubstrat. Dessutom fungerar det som en koldioxidsänka, då kolet långtidslagras i marken.

Projektet leds av Lunds kommun och övriga samarbetspartner är Eon, ECOERA, EkoBalans Fenix AB, Malmö kommun, Trelleborgs kommun, Sveriges lantbruksuniversitet, Sustainable Business Hub, Skånefrö och Scandinavian Green Roof Institute AB.

För mer information: Projektets gemensamma webbplats
Projektet pågick: 2018–2020
Total projektbudget (ca): 20 000 000 SEK
Program: Om projektet på Vinnovas webbplats

Smarta offentliga miljöer II

Lunds kommun har av Vinnova erhållit 12 mnkr under en treårsperiod för projektet Smarta Offentliga Miljöer steg 2 (SOM2). Med SOM2 och aktiva partner har Lunds kommun förutsättningar att bli bäst i landet på digitala lösningar för offentliga miljöer. Samhällsnyttan med uppkopplad teknik är ännu svår att överblicka, men de ekonomiska och miljömässiga vinsterna spås bli betydande.

Projektet kommer initialt att fokusera på fyra innovationsexempel:

 • Cykeldata
 • Övervakning av kritisk infrastruktur
 • Effektiv och säker stadsodling
 • Användarstyrd avfallshantering

Projektet leds av Lunds kommun och övriga partner är Ideon Innovation, Lunds universitet, Malmö universitet, Axis Communications, Sony Mobile Communications, Kraftringen, Ericsson, Telia, Sensative, Sensefarm, Mobile Heights, RISE, Schneider Electric, u-blox och Trivector.

För mer information: Future by Lund
Projektet pågick: 2017–2020
Total projektbudget (ca): 24 000 000 SEK
Program: Sakernas internet – VINNOVA

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?