Länk till startsidan

$currentPage

Årsredovisning 2023

Kommunstyrelsens ordförande har ordet

När vi nu stänger böckerna för 2023 kan vi se tillbaka på ett händelserikt år, ett i det närmaste epokskiftande år. Det kan nog inte förkroppsligas tydligare än vad som hänt i hjärtat av stadskärnan där Botulfsplatsen i augusti tog emot sin sista buss. Nu är omvandlingen från ett busstorg till ett intimt stadstorg påbörjat. Istället för bussar har vi redan kunnat dansa där under Kulturnatten, träffat spöket Laban under ”rysliga veckan” och så kunde vi göra några av våra julklappsinköp när Botulfsplatsen fylldes med julmarknad.

Kanske inte lika synligt för Lundaborna, men lika mycket av ett epokskifte, är skiftet i styrnings- och ledningsfilosofi som vi nu slagit inpå. Lund ska inta en nationellt ledande position vad gäller tillitsbaserad styrning. Beslutsfattandet ska ske på rätt nivå och präglas av förankring, evidens och best practice. I en så stor organisation som Lunds kommun är tar det tid innan vi får full effekt av en sådan här förändring. Men redan under 2023 kunde vi se tydliga skillnader. Inte minst när vi under hösten avskaffade sammanlagt 68 styrdokument. Men också när vi ersatt befintliga styrdokument med nya, där vi har en annan nivå av styrning och en minskad målflora.

Man i kavaj står utanför en byggnad.
Anders Almgren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Men skiftet stannar inte där. I ekonomiskt svåra tider gäller det att prioritera. 2023 var prioriteringen tydlig; en stark välfärd i en orolig tid. Trots en ansträngd ekonomi vändes en viktig trend inom välfärden. För första gången på flera år ökade lärartätheten i Lunds kommun. I den här årsredovisningen kan vi läsa att 24 av 39 enheter har ökat sin lärartäthet. Detta har möjliggjorts av riktade ekonomiska satsningar. En positiv utveckling som vi håller i även framåt. Men det är inte bara inom skolan vi förbättrat och utvecklat välfärden. Till exempel såg vi en betydande förbättringsresa som gjordes inom hemtjänsten. När det så kallade 'Hemtjänstindex', som är en undersökning som SPF Seniorerna står bakom, presenterades i december 2023 placerades Lund på sjunde plats bland landets kommuner. Det innebär en förbättring från 2022 då Lund hamnade på plats 32.

Hälsosamma scheman

Avgörande satsningar har också gjorts på vår främsta välfärdsresurs; våra medarbetare. Bland annat har ett partsgemensamt arbete gjorts för att revidera den kritiserade schemamodellen ”hälsosamma scheman” inom omsorgen. Men vi ser också att sjuktalen går åt rätt håll och att våra medarbetare har en hel procent lägre sjukfrånvaro 2023 än de hade 2022. Detta är en vinst både för den enskilde medarbetaren och för oss som arbetsgivare. Dessutom har vi äntligen kunnat införa den efterfrågade 80-90-100-modellen. En modell där äldre och mer långvariga medarbetare kan erbjudas 80 procent arbetstid, 90 procent av lönen och 100 procent pensionsavsättning. Detta är en personalreform som de fackliga organisationerna brett efterfrågat under en lång tid.

Sveriges tryggaste kommun

2023 var också året då vi tydligt kraftsamlade under målet att Lund ska bli Sveriges tryggaste kommun. Utöver ett samlat trygghetspaket som inneburit att vi bland annat kunnat startat ett pilotprojekt med trygghetsvärdar i Södra Sandby och stöttat föreningar som nattvandrar har mycket gjorts inom den kommunala organisationen. Resultatet syntes också i Polisens trygghetsundersökning. Trygghetsindexet på 1,41 är det bästa vi haft på flera år. Med ett nära och målinriktat samarbete med polisen, universitetet och civilsamhället är vi tydligt på rätt väg. Det resultat vi nu ser är en rejäl ökning av tryggheten. När vi i det dagliga arbetet sätter Lundabornas trygghet i fokus gör det skillnad i praktiken.

Fokus på energi och mobilitet

Avgörande steg togs också i arbetet med att nå målet om klimatneutralitet 2030. Till exempel krokar vi arm med universitetet och näringslivet inom ramen för projektet "CoAction Lund". "CoAction Lund " är en skalbar och innovativ satsning för att uppnå klimatneutralitet inom energi och mobilitet till 2030. Där vi samlar aktörer från bland annat energi-, IT-, industri- och fastighetsbranschen tillsammans med myndigheter, forskning och andra organisationer. Tillsammans fokuserar vi på energi och mobilitet, eftersom transporterna står för majoriteten av utsläppen i Lund och ett robust energisystem är en absolut nödvändighet för att klimatneutralitet ska kunna uppnås. Dessutom har vi inlett ett arbete med en särskild koldioxidbudget och utsläppsbana för att skapa bättre planerings- och styrverktyg i klimatarbetet. Samtidigt har kommunfullmäktige antagit ett särskilt program för hållbart byggande. Det samlade arbetet vi gör inom klimatpolitiken gav också eko i omvärlden. Till exempel rankade Aktuell Hållbarhet Lund som Sveriges miljöbästa kommun 2023.

Fler Lundabor i arbete

Vi ser också glädjande att Lunds kommuns kraftansträngning om att få fler Lundabor i arbete. Under brinnande lågkonjunktur minskar socialbidragen i kommunen. Ett resultat av fler aktiva arbetsmarknadsinsatser än tidigare. Inte minst genom ett brett ansvarstagande vad gäller hur många som kan erbjudas feriearbete- och praktik i de kommunala verksamheterna. Dessutom har insatserna stärkts för att skapa ännu bättre förutsättningar för företag att växa och etablera sig i vår kommun. Att Lund är en fantastisk tillväxtmotor är också ett ansvar som förpliktigar.

Lunds kommun består av tusen år av framtidstro, innovationskraft och potential, arbetet med att förlösa den pågår i full fart. 2023 kom vi en bra bit på vägen.

Anders Almgren (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Uppdaterad: