Länk till startsidan

Kvalitetsrapport 2023

Syftet med Lunds kommuns kvalitetsrapport är att försöka besvara frågan:
– Hur går det för Lund?

Summering

Årets kvalitetsrapport visar återigen att Lunds kommuns verksamheter fortsätter ha en generellt och relativt sätt hög kvalitet. En förklaring till det goda kvalitetsläget för Lund är troligen de goda socioekonomiska förutsättningar som kommunens invånare har. Välfärdens förutsätt-ningar håller dock på att förändras, vilket är gällande även för Lund. I Lund syns en stadig ökning av befolkningen, samtidigt som befolkningsstrukturen förändras i olika grupper. Det råder brist på kvalificerad personal inom flera viktiga yrkesgrupper, inte minst inom vård och omsorg – och här förväntas bristen förvärras framöver.
Ur ett ekonomiskt perspektiv riskerar kommunens kostnader att öka snabbare än intäkterna under kommande år. Detta är primärt en följd av stigande priser och löner samt en förväntad ökning av antalet äldre med behov av välfärdstjänster.

Det fortsatta arbetet

När Lunds förutsättningar nu förändras understryks än mer behovet av ett samlat fokus på effektivitet. Syftet är att aktivera kommunens förmåga att anpassa hur tillgängliga resurser används för att leverera välfärdstjänster med fortsatt god kvalitet och samtidigt utveckla Lund som attraktiv och hållbar plats – att kunna behålla hög kvalitet med begränsade resurser. En del i arbetet handlar om att fortsätta med systematiska effektivitetsanalyser där sambandet mellan resurser, volymer och kvalitet studeras samt utvärderas noggrant. Syftet är att ta fram helhets- och kunskapsbaserade underlag som kan ligga till grund för ändamålsenliga prioriteringar och strategisk planering av verksamheten på helheten. Lunds kvalitetsrapport är ett viktigt verktyg för att fortsätta följa det arbetet.

Identifierade styrkor – Fortsatt hög kvalitet och nöjda invånare

Kvalitetsrapportens analyser visar att Lunds kommun fortsatt över tid och generellt för olika verksamhetsområden har ett relativt sätt hög kvalitet, detta jämfört med både gruppen kommuner med 100–199 tusen invånare liksom för gruppen alla kommuner. Nöjdheten hos invånarna som deltagit i exempelvis SCB:s medborgarundersökning och olika brukarundersökningar är fortsatt hög för flera kategorier, bland annat för Lund som en plats att bo och leva på, liksom för upplevelsen av flertalet av kommunens verksamheter.

Identifierade utmaningar och utveckling framåt

Välfärdssektorn och dess förutsättningar är i förändring och detta påverkar även Lunds kommun. Att bibehålla hög kvalitet med begränsade resurser är identifierat som en fortsatt avgörande strategisk blickpunkt för kommunkoncernen för planeringsperioden 2025–2027 (se Planeringsdirektiv EVP 2025–2027, KS 2023/0960). För flera av kommunens verksamheter nämns förändrade bakgrundsfaktorer som skäl till att verksamheternas och ibland även kommunens totala utvecklingsförmåga nu behöver aktiveras, i syfte att kunna möta förändrade behov och krav samt för att kunna säkra kvaliteten. Detta märks i flera av kommunens verksamheter, till exempel äldreomsorgen, utbildningsverksamheten för barn och unga samt för socialtjänsten.
I relation till detta visar kvalitetsrapportens analyser att det är tydligt att flertalet av kommunens verksamheter drivs av höga ambitioner. Ambitionerna manifesteras både genom högt ställda krav – både i form av skärpt lagstiftning, politiska beslut som anger ramar, målbilder och servicenivåer för verksamheterna, men också i tjänsteorganisationens stolthet över verksamheten och den ständiga strävan mot att kvalitets-säkra och utveckla den samma. Lunds kommun erbjuder ofta ett bredare utbud av tjänster och en högre servicenivå, både i relation till andra kommuner och i förhållande till vad som anges i exempelvis lagkrav, råd och rekommendationer på nationell basis. Detta är företrädelsevis en styrka som återspeglas i de kvalitetsmått som verksamheterna värderas utifrån, och inte minst i förhållande till den nöjdhet som både brukare och invånare visar i olika mätningar. Samtidigt väcker detta faktum en komplexitet som behöver adresseras och analyseras vidare med anledning av utvecklingen rörande förändrad befolkningsstruktur, kompetensbrist och förändrad ekonomi som svensk välfärd och Lunds kommun nu går in i.


Om kvalitetsrapporten

Rapporten har fokus på organisationen Lunds kommun men också platsen Lund. Den är också ett strategiskt dokument och utgör tillsammans med årsredovisning, personalredovisning och hållbarhetsredovisning ett viktigt underlag in i kommunens lednings- och budgetprocess, vars syfte är att utveckla kommunens verksamheter.

Kvalitetsrapport Lunds kommun 2023 Pdf, 7 MB.

Årsredovisning

Personalredovisning

Hållbarhetsredovisning

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?