Länk till startsidan

Kvalitetsrapport 2020-2021

Syftet med Lunds kommuns kvalitetsrapport är att försöka besvara frågan:
– Hur går det för Lund?

Summering

I rapporten presenteras Lunds resultat i förhållande till större städer och alla kommuner i snitt under fem år för områden som ekonomi, kvalitet, volym och effektivitet.

Kvalitetsrapportens analyser visar att Lunds kommun generellt har en relativt sätt hög kvalitet i kommunens verksamheter, jämfört med både större städer och alla kommuner. Samtidigt är nöjdheten hos invånarna som deltagit i exempelvis SCB:s medborgar­undersökning och olika brukar­undersökningar hög för flera kategorier och områden.

Kvalitetsrapporten visar att kommunen inom flera verksamhetsområden har strukturer och arbetssätt för att systematiskt säkra och utveckla kvaliteten. En annan förklaring till det goda kvalitetsläget för Lund är troligen de förutsättningar som kommunen har i form av befolkningsstruktur, folkhälsa, jämställdhetsnivåer, näringslivsstruktur och utbildningsnivå hos befolkningen.

Viktigt att identifiera och ställa om till kostnadseffektiva styrformer

För en del av kommunens verksamhetsområden är kostnaderna högre än förväntat. De högre kostnaderna förklaras av olika orsaker, exempelvis lokalkostnader, personalpolitiska satsningar och höga politiska ambitioner om exempelvis hög personaltäthet. Med tanke på de framtida utmaningarna som lyfts i trend- och omvärldsanalysen är det viktigt att Lunds kommun arbetar för att höja effektiviteten i verksamheterna. Det vill säga identifiera och ställa om till mer kostnadseffektiva styrformer, organisering samt innovativa och smarta arbetssätt, samtidigt som kvaliteten bibehålls eller ökas.

Framtid och utveckling i Lund

Det fortsatta arbetet

För att möta framtida utmaningar arbetar Lund med proaktiva kommunövergripande analyser för att stå rustad inför omvärldens förändringstryck. Analyserna ligger till grund för planeringen av verksamheten, i syfte att den ska vara effektiv, värdeskapande och leverera med en hög kvalitet. Lunds kvalitetsrapport är ett viktigt verktyg för att fortsätta det arbetet.

För några områden har Lund utvecklat sig särskilt väl under åren 2020 och 2021

 • I svenskt näringslivs kommunrankning gällande företagsklimat har Lund år 2021 förbättrat sig 47 platser, från plats 124 till plats 78, av de 290 deltagande kommunerna.
 • Lund har för år 2021 förbättrat sitt samlade trygghetsindex i Polisens trygghetsmätning. Resultatet förbättrades från 2020 års resultat och är därmed den bästa noteringen sedan 2014. Alla mätområden utom ett upplevs i årets mätning som tryggare av invånarna. Utvecklingen är ett resultat av ett långvarigt och framgångsrikt samarbete mellan Lunds kommun, lokalpolisområde Lund samt flera trygghetsskapande åtgärder som exempelvis kameraövervakning och ordningsvakter vid centrala platser i kommunen.
 • I äldreomsorgens nationella brukarundersökning för 2020 får Lund ett högt utfall för indikatorn helhetssyn för både hemtjänst (90%) och särskilt boende (80%), vilket ligger i linje med övriga kommuner. I undersökningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) får Lund 80 % av maxpoängen för kvalitetsaspekter i särskilt boende, vilket är hela 27 % bättre än för gruppen alla kommuner.
 • Kommunens egen brukarundersökning inom LSS visar 2021 på en mycket hög nöjdhet för
  brukare inom LSS-boenden (94 %), daglig verksamhet (99 %) och korttidstillsyn/korttids-
  vistelse (98 %).
 • Även i den nationella brukarundersökningen för individ- och familjeomsorgen fick Lund för
  2021 generellt mycket goda resultat. Trots att svarsfrekvensen var hög, 66 %, var det ändå ett
  litet antal svarande sett till hur många som har kontakt med socialtjänsten. Resultatet bör
  därför tolkas med försiktighet, men ger ändå en indikation på nöjdheten hos brukare i Lund.

För några områden syns utmaningar redan nu

 • Kompetensförsörjningen – detta är en angelägen fråga för stora delar av kommunens verksamheter, bland annat inom utbildningsverksamheten, vård och omsorg och samhällsbyggnadsverksamheten. För att kunna bibehålla en hög kvalitet krävs att Lund som arbetsgivare även fortsatt attraherar, behåller och utvecklar medarbetarna och deras kompetens. I vissa verksamhetsområden märks effekten redan idag av svårigheter med hög sjukfrånvaro och personalomsättning.
 • Strategisk lokalförsörjning – Befolkningsökningen och den demografiska utvecklingen har redan inlett sin påverkan på Lund. Den innebär bland annat att lokalkapaciteten löpande behöver justeras i förhållande till förändringar i volymer av exempelvis barn i förskola, elever i grundskolan och äldres behov av anpassade bostäder. Lunds kommun har under 2021 tagit fram och antagit
  en Strategisk lokalförsörjningsplan i syfte att bättre kunna hantera lokalfrågan i kommunen.
 • Inflöde till socialtjänsten - Socialtjänsten i Lund har under flera år sett ett ökat inflöde av ärenden. Detta tros ha flera orsaker, bland annat förändringar i befolkningen till följd av det höga flyktingmottagandet under åren 2016 till 2019. För denna grupp nyanlända har en kort utbildningsbakgrund bland annat påverkat möjligheterna till etablering på arbetsmarknaden och inneburit att en stor andel hamnat i behov av försörjningsstöd. Även andelen vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd liksom andelen barn i hushåll med insatser från socialtjänsten har ökat under de senaste åren. Flyktingmottagandet, den pågående lågkonjunkturen och även effekter av coronapandemin som ökat konkurrensen på arbetsmarknaden ses som bidragande orsaker till utfallet. Socialtjänsten i Lund arbetar därför aktivt med ett stärkt arbetsmarknadsfokus på erbjudna insatser.
 • Ökade ärendemängder, ökade handläggningstider – Sedan 2019 syns en ökad belastning på Lunds bygglovshandläggning genom en kraftig ökning av antalet bygglovsärenden, vilket kan vara en effekt av coronapandemin. Detta innebär långa handläggningstider för bygglov. Åtgärder har
  vidtagits av stadsbyggnadskontoret, men troligen syns inte effekten helt förrän under 2022.
  Även handläggningstiden för ansökningar om insatser enligt LSS har under en femårsperiod legat över snittet för alla kommuner. Under 2020 och 2021 har dessutom en ytterligare ökning av handläggningstiden skett. Troligen beror detta på ett ökande antal ansökningar om personlig assistans, vilket generellt är en utredningskrävande insats.

Ekonomi- och verksamhetsplan för Lunds kommun

Om kvalitetsrapporten

Rapporten har fokus på organisationen Lunds kommun men också platsen Lund. Den är också ett strategiskt dokument och utgör tillsammans med årsredovisning, personalredovisning och hållbarhetsredovisning ett viktigt underlag in i kommunens lednings- och budgetprocess, vars syfte är att utveckla kommunens verksamheter.

Kvalitetsrapport Lunds kommun 2020-2021 Pdf, 17 MB.

Årsredovisning

Personalredovisning

Hållbarhetsredovisning

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?