Länk till startsidan

Personalredovisning

Även 2022 blev ett år som på flera olika sätt kom att präglas av pandemin, inte minst vad gäller korttidssjukfrånvaron under årets första månader. Alla prognoser visar att välfärdssektorn står inför stora utmaningar inom kompetensförsörjning de kommande åren.

Även om det framöver är fortsatt viktigt att satsa på att utveckla och behålla personal samt att attrahera nya medarbetare visar demografin över befolkningen i arbetsförålder att den svenska arbetsmarknaden inte kommer att kunna fortsätta anställa som tidigare – det finns helt enkelt inte tillräckligt många personer att anställa om vi ska fortsätta organisera arbetet på samma sätt.

Under året har svårigheter att hitta arbetskraft att rekrytera börjat göra sig påmind,
framförallt inom vård- och omsorgsverksamheter. Den tilltagande bristen på arbetskraft
beror till stor del på den demografiska utvecklingen med en stor ökning av antalet äldre samtidigt som befolkningen i arbetsförålder inte ökar i samma takt. För att klara utmaningen kommer Lunds kommun att behöva hitta nya sätt att organisera och utföra arbete.

Insatser för att möta utmaningar

En mängd aktiviteter med goda resultat har genomförts under 2022 för att möta dagens
och morgondagens utmaningar. I personalredovisningen lyfts tre fram i reportageform
– projekten Heltid som norm, som gjort det möjligt för verksamheterna att erbjuda medarbetare att gå från ofrivillig deltid till heltidsanställning, projektet Sänka sjukfrånvaron som starkt bidragit till sänkt sjukfrånvaro samt det lyckade chefsaspirant-programmet Potentiella ledare. Vidare pågår projektet Morgondagens arbetsplats där sju förvaltningar arbetar gemensamt med att förändra arbetssätt och övergå i en aktivitetsbaserad miljö. Under året har även en systematik för att förbättra arbetet med aktiva åtgärder enligt Diskrimineringslagen implementeras.

En rad effektiviseringar genom digitaliseringar har genomförts, bland annat införandet av
digital referenstagning vid rekrytering, digital introduktionsutbildning för nyanställda och
upphandling av en förmånsportal.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?