Länk till startsidan

Personalredovisning

2021 blev ett år präglat av pandemin med stora utmaningar för verksamheterna. Sjukfrånvaron har minskat och personalomsättningen ligger stabilt sedan föregående år. Detta beror förmodligen på minskad rörlighet på arbetsmarknaden med anledning av pandemin.

Behoven av personal ökar i takt med att verksamheterna växer. Utmaningen är att hitta smartare arbetssätt och sätt att organisera oss för att möta utvecklingen där färre ska försörja fler.

Personalkostnader

De demografiska förändringarna utmanar kommunen på flera sätt, inte minst ekonomiskt då fler kommer ha behov av välfärd samtidigt som färre befinner sig i arbetsför ålder och därmed ska försörja fler. Minskningen av andelen i arbetsförålder är inte dramatisk i Lund men förväntas ske samtidigt som efterfrågan på arbetskraft i närområdet ökar. Antalet anställda och den arbetade tiden ökade under 2021, vilket, tillsammans med årlig lönerevision och höjda ingångslöner i vissa verksamheter, är huvudförklaringen till varför lönekostnaderna ökade med fyra procent (motsvarande cirka 200 mkr). En motsvarande ökning skedde 2019, men 2020 var kostnaderna i stort desamma som året innan.

Kostnaderna 2021 var 5 338 miljoner kronor.

Lunds kommuns personalkostnader per invånare är 39 300 kr (2020), vilket kan jämföras med snittet (36 800 kr) för kommuner i samma storlek.

Antal anställda

Den sista december 2021 var 9 949 personer anställda i Lunds kommun. Av dessa var 8 584 tillsvidareanställda och övriga visstidsanställda. Omräknat till årsarbetare uppgår siffran till 9 459
heltidsresurser.

Tillsvidareanställningar står för ökningen år 2021, samtidigt som antalet visstidsanställda med månadslön minskar. Detta innebär att det skett en ökning av antalet faktiska tjänster i organisationen.

Eva Olsson

Personalomsättning

Framtidens rekryteringsbehov kommer fortsatt att vara stort. Lund liksom övriga kommuner är beroende av att bredda rekryteringen, ta tillvara på allas kompetens i större utsträckning och tänka nytt och kreativt kring bemanning och nya yrkesroller.

Ett viktigt mått för att följa utveckling är personalomsättningen. i Lunds kommun minskade personal­omsättningen från den högst uppmätta nivån 14 procent 2019 till 11 procent 2020 och 11,5 procent 2021 och var något högre inom yrkesgrupperna; vårdbiträde, stödbiträde, socialsekreterare och elev-
assistent. Huvudanledningen är antagligen pandemins negativa effekter på arbetsmarknaden med högre arbetslöshet och färre arbetstillfällen.

Bland de som väljer att avsluta sin anställning uppger cirka hälften att de har trivts med sitt arbete i Lunds kommun samt att drygt hälften skulle rekommendera Lunds kommun som arbetsgivare.

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron sjunker för samtliga åldersgrupper för både kvinnor och män under 2021. Målindikatorn för 2022 är att sjukfrånvaron ska understiga 6 procent. I september 2020 startade ett tvåårigt projekt för sänkt sjukfrånvaro och detta fortsatte under hela 2021.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?