Länk till startsidan

Framtid och utveckling

Vilka framtida utmaningar står kommunen inför? Hur jobbar kommunen med sin arbetsgivarpolitik? Och hur ser framtidens infrastruktur ut i kommunen?

Bild för visionen

Visionen är vår drivkraft

Lunds vision ”Lund skapar framtiden – genom kunskap, innovation och öppenhet” visar vägen för hur kommunen ska utvecklas.

Visionen ska vara till nytta för alla som bor och verkar i kommunen så att vi tillsammans kan skapa en hållbar utveckling, och i ännu högre grad sätta Lund på kartan som en kommun som skapar framtiden med kunskap, innovation och öppenhet.

Visionen ska fungera som en språngbräda och drivkraft för allt utvecklings- och förändringsarbete. Förhållningssätten ska ge alla medarbetare och beslutsfattare en riktning och vägledning i allt agerande.

Långsiktig ekonomisk utveckling

Stora utmaningar väntar kommunerna i framtiden. Det gäller inte bara ekonomins avmattning efter de senaste årens högkonjunktur, utan också invånarnas åldersstruktur som förändras. Antalet äldre och yngre ökar snabbare än antalet yrkesverksamma personer, vilket leder till ökade behov av välfärdstjänster och ett ökat behov av arbetskraft.

Ökade behov av välfärdstjänster leder också till stora investeringsbehov. En utmaning blir hur mycket av investeringarna som ska finansieras via skatteintäkter respektive finansieras via lån. Med dessa utmaningar blir det tydligt att det behövs betydande årliga överskott på minst två procent av skatter, statsbidrag och utjämning för att ha utrymme för att hantera oförutsedda utgifter.

Ekonomi och verksamhetsplan

Färre ska försörja fler

Lunds befolkning ökar mer i åldersgrupperna 0–19 år respektive 65 år och äldre – där efterfrågan på kommunal service är som störst – än i åldersgruppen 20–64 år, där det största skatteunderlaget finns. Den så kallade försörjningskvoten ökar både för Lunds kommun och för riket i stort. Ett annat sätt att beskriva det på är att färre ska försörja fler.

Den demografiska förändringen innebär att kostnaderna för kommunens verksamheter ökar snabbare än skatteintäkter och generella statsbidrag om verksamhetens bedrivs på samma sätt som i dag. Det kommer också att innebära stora behov av investeringar samt betydande svårigheter att försörja framtidens verksamheter med personal.

Stora investeringsbehov

I takt med att skatteintäkter och statsbidrag inte ökar i samma takt som kostnadsutvecklingen finns det samtidigt stora behov av att investera i infrastruktur och verksamhetslokaler. Investeringsbehovet har varit ökande de senaste åren men bedöms kulminera under kommande planperiod, då de förskolor och skolor som har haft problem med inomhusmiljön är åtgärdade. Från och med 2023 och framåt bedöms investeringarna ligga på mer normala nivåer.

En viktig förutsättning för att investeringsnivåerna ska gå ner till dessa nivåer är att kommunen arbetar enligt den nya lokalinvesteringsprocessen, där målet är att kommunen ska genomföra rätt investeringar till rätt kostnad och rätt kvalitet.

Behov av årliga överskott

De stora investeringsvolymerna gör att det är svårt att helt finansiera investeringarna med egna medel, och därmed ökar kommunens behov av att låna. En ökad låneskuld innebär en risk för att dagens verksamhet får betalas av framtida generationer och att räntekostnader kommer att ta ett allt större utrymme av kommunens resurser, något som blir extra kännbart när dagens låga räntenivåer stiger. Det behövs årliga överskott för att möjliggöra en hög grad av egen finansiering av investeringar och för att kunna hantera framtida räntekostnader.

Resultatet av den långsiktiga finansiella analysen lyfter fram vikten av att en kommun har årliga överskott som även skapar förutsättningar för att hantera oförutsedda utgifter. Analysen visade att Lunds kommun bör ha ett årligt överskott på minst 2 procent för att bidra till finansiering av investeringar och för att ha utrymme för att hantera oförutsedda utgifter.

Medarbetarnas hälsa

Sjukfrånvaron i Lunds kommun är en stor utmaning som kommer att vara i fokus kommande år. En gemensam hr-agenda har tagits fram, och den tydliggör alla de gemensamma områden som behöver utvecklas kring Lunds kommuns arbetsgivarpolitik. Den utgår från arbetsgivarpolicyns fem målområden:

  • Kompetensförsörjning.
  • Attraktiva anställningsvillkor.
  • Arbetsmiljö och hälsa.
  • Lika rättigheter och möjligheter.
  • Delaktighet och inflytande.

Lunds kommun som arbetsgivare

Personalredovisning

Framtidens stadsplanering och infrastruktur

Flera stora utbyggnadsområden kommer att förändra Lund många år framöver. Brunnshög är nu i full utbyggnad och förväntas pågå en lång tid framöver. Både för Västerbro och Ideonområdet pågår planering för fullt och avsiktsförklaringar och exploateringsavtal har tecknats.

Flera stora infrastrukturprojekt, främst inom järnväg, har kommit igång och kommer att påverka Lund framöver.

Fram till 2031 växer Lunds kommun med cirka 1 700 innevånare per år vilket innebär en total befolkningsökning på närmare 15 400 personer. En växande kommun kräver ökad kapacitet i verksamhetslokaler för utbildning, omsorg, idrott och kultur men också en utökad infrastruktur. Samtidigt behövs investeringar för att underhålla de lokaler och infrastruktur som redan finns i kommunen.

Gällande översiktsplan

Utbyggnads- och boendestrategi 2025

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?