Länk till startsidan

Revisionsberättelse

Vi, av fullmäktige utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits i Lunds kommuns samtliga styrelser och nämnder, och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens bolag och stiftelser.

Till fullmäktige i Lunds kommun

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och återredovisning till fullmäktige. Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt att pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning. Granskningarna har, förutom när det gäller de lagstadgade granskningarna, prioriterats utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning.

Ur bifogad redogörelse vill revisionen särskilt lyfta upp att det förutom granskningar har verksamheten i styrelser och nämnder följs genom möten med nämndpresidier och läsning av protokoll och andra handlingar. Revisionsrapporter har löpande översänts till kommunfullmäktige.

Under året har revisionen genomfört en granskning av effektiviseringsarbetet i tre nämnder. Kommunens effektiviseringsarbete är ett av kommunfullmäktiges fyra mål och är av strategisk betydelse. I granskningen konstateras att nämnderna kan utveckla sitt arbete med effektiviseringsåtgärder. Revisionen vill särskilt lyfta att barn- och skolnämnden kan stärka sitt arbete med att uppnå en ökad lokaleffektivitet.

Det lagstadgade balanskravet har uppfyllts under 2023 och kommunens båda finansiella mål har uppnåtts. Av kommunfullmäktiges fyra målsättningar har tre uppnåtts under året och ett har delvis uppnåtts. Vi bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Årsredovisningen har, i allt väsentligt, upprättats i enlighet med den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed.

Vi bedömer sammantaget att styrelse, nämnder och beredningar i Lunds kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, i enlighet med det sakkunniga biträdets yttrande över årsredovisningen.

Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har varit tillräcklig.

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige uppställt för god ekonomisk hushållning.

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och beredningar samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2023.

Vi åberopar bifogad redogörelse och de rapporter som inte tidigare tillställts fullmäktige. Övriga rapporter har översänts till fullmäktige löpande under året.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:

 • Redogörelse för revisorernas verksamhet 2023, se bilaga 1
  Granskning av årsredovisning 2023, se bilaga 2
 • Det sakkunniga biträdes yttrande om årsredovisningen
 • Granskning av god ekonomisk hushållning och balanskrav

Revisionsberättelser och granskningsrapporter bifogas Lunds kommun i särskild ordning för:

 • Granskningsrapport, Lunds Rådhus AB
 • Granskningsrapport, Visit Lund AB
 • Granskningsrapport, Fastighets AB Lund Arena
 • Granskningsrapport, Lunds Kommuns Parkerings AB
 • Granskningsrapport, Kraftringen AB
 • Granskningsrapport, Kraftringen Energi AB (publ)
 • Granskningsrapport Modity Energy Trading AB
 • Revisionsberättelse och granskningsrapport, Science Village Scandinavia AB (översändes separat)
 • Granskningsrapport, SYSAV
 • Granskningsrapport, SYSAV Industri AB
 • Granskningsrapport, SYSAV Utveckling AB
 • Revisionsberättelse, Stiftelsen Arenan (översändes separat)
 • Revisionsberättelse, Räddningstjänsten Syd
 • Revisionsberättelse VA Syd
 • Lekande barnens fond
 • Lunds kommuns förvaltade stiftelser (översändes separat)

Lund 2024-04-16

Dokumentet är signerat av

Peter Bengtsson, ordförande; Mio Fric, vice ordförande; Lars Trägen, andre vice ordförande, Britt Svensson, Mats Lindén, Anders Edström, Mikael Svensson, Lennart Nilsson, Tamas Osvath, Karin Löwhagen, Nils-Eric-Feltenheim-Nord, Anders Ebbesson, Håkan Magnusson, Ingrid Persson, Bengt Svensson

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?