Länk till startsidan

Så här läser du Lunds kommuns årsredovisning

Årsredovisningen är en sammanställning av våra ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat under ett år. Den ger insyn i kommunens intäkter, utgifter, skulder, tillgångar och olika verksamhetsområden. Årsredovisningen är till för att visa hur vi förvaltar våra resurser och bedriver vår verksamhet.

Förvaltningsberättelse

I förvaltningsberättelsen lämnas information om förvaltningen av kommunen och den kommunala koncernen i enlighet med lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning. Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av kommunens verksamhet under det gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen, det vill säga kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund tillsammans. Rådet för kommunal redovisning har också en rekommendation om förvaltningsberättelsen där det framgår vilka rubriker som måste finnas med.

Drift- och investeringsredovisning

Enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning
ska drift- och investeringsredovisningen innehålla en redovisning av hur utfallet förhåller sig till den budget som fastställts för den löpande verksamheten. Driftredovisningen ska utformas så att utfallen kan stämmas av mot fullmäktiges budget. Investeringsredovisningen ska göra det möjligt för fullmäktige att jämföra beslutade/beräknade totalutgifter och anslag med utfall.

Finansiella rapporter

I finansiella rapporter redovisas Lunds kommuns resultat och ekonomiska ställning, som enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning omfattas av resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys och noter.
Redovisningen sker för kommunen och den kommunala koncernen. Med kommunen menas nämndsorganisationen inom den kommunala sektorn som utgör en juridisk person. Med den kommunala koncernen menas förutom kommunen även kommunalförbund bestående av Räddningstjänsten Syd och VA SYD samt bolagssektorn under moderbolaget Lunds Rådhus AB och Kraftringen AB.

Revisionsberättelse

I revisionsberättelsen beskrivs hur Lunds kommuns förtroendevalda revisorer under året har granskat Lunds kommun. Revisorerna ska, med stöd av sakkunniga, granska och pröva den kommunala verksamheten.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?