Länk till startsidan

Drifts- och investeringsredovisning

Här följer en analys över de nämnder som har större avvikelser mot budget. Fördjupad information finns i nämndernas årsanalyser.

Driftredovisning 2023

Driftsredovisning 2023 (miljoner kronor)

Miljoner kronor

2023

 
2022


 

Intäkter

Kost-nader

Netto

Budget

Av-vikelse

Intäk-ter

Kost-nader

Netto

Budget

Byggnadsnämnd

48

-90

-42

-39

-3

43

-82

-39

-36

Teknisk nämnd

112

-358

-246

-240

-6

106

-342

-237

-232

Tekn.n- Exploat & Infrastrukt

27

-141

-114

-120

6

53

-122

-69

-74

Renhållningsstyrelse

203

-201

2

1

2

192

-192

0

1

Utbildningsnämnd

1268

-2030

-762

-752

-10

1193

-1870

-677

-687

Kultur- och Fritidsnämnd

108

-550

-442

-428

-14

102

-491

-389

-387

Överförmyndarnämnd Lund/Eslöv

8

-24

-15

-17

1

0

-15

-15

-16

Socialnämnd

145

-882

-737

-721

-16

147

-827

-680

-675

Miljönämnd

13

-32

-20

-18

-2

10

-27

-17

-16

Vård- och Omsorgsnämnd

467

-2954

-2486

-2451

-35

507

-2755

-2249

-2331

Barn- och skolnämnd

785

-3691

-2906

-2906

0

788

-3488

-2701

-2730

Servicenämnd

1839

-1893

-54

-57

3

1665

-1706

-41

-43

Kommunstyrelse

322

-702

-379

-405

26

312

-593

-282

-337

Valnämnd

0

-2

-2

-2

0

3

-11

-7

-6

Habostyrelse

7

-13

-6

-6

0

6

-11

-5

-5

Kommunfullmäktige

0

-19

-19

-20

1

0

-16

-16

-17

Summa Nämnderna

5354

-13581

-8227

-8181

-46

5128

-12550

-7422

-7591

Centrala poster

55

197

252

147

105

92

-63

-89

68

Eliminering av interna poster

-3117

3117

 

 

 

-3041

3041

 

 

Verksamhetens nettokostnader

2291

-10267

-7974

-8034

60

2179

-9691

-7512

-7523


En stor grupp seniorer rör sig i takt till musik.

Vård och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden visar en negativ budgetavvikelse om 35 miljoner kronor vilket främst förklaras av underskott inom särskilt boende för äldre, boende LSS och daglig verksamhet. Träffpunkts- och restaurangverksamhet, kortidsverksamhet samt medel för IT visar överskott. Nämnden har erhållit 130 miljoner kronor i statsbidrag under år 2023 och av dessa har 27 miljoner kronor överförts till år 2024.

Särskilt boende

Särskilt boende för äldre visar en negativ budgetavvikelse om 34 miljoner kronor. Underskottet härleds till högre personalkostnader än budget. Nämnden påvisar att införandet av heltid som norm och borttag av delade turer medför ökade personalkostnader. Från den 1 oktober 2023 har även arbetstidsregler om dygnsvila skärps vilket påverkar möjligheten till effektiv schemaläggning. Verksamheten för särskilt boende har de senaste åren haft underskott och nämnden uppger att det är ett pågående arbete att åtgärda underskott.

Boende LSS

Boende LSS visar en negativ budgetavvikelse om 35 miljoner kronor vilket härleds av underskott inom gruppbostäder om 19 miljoner kronor och servicebostäder om 15 miljoner kronor. Underskottet förklaras främst av högre personalkostnader än budget. På en specifik enhet, där brukarna kräver betydande resurser ökade kostnaden med 8 miljoner kronor. Verksamheten har även haft svårt att rekrytera timvikarier vilket har medfört höga kostnader för övertid.

Gemensamma verksamheter

Inom gemensamma verksamheter ingår öppna verksamheter som träffpunkter och restauranger för äldre som visar ett överskott om 14 miljoner kronor. Överskottet förklaras av att en budgeterad dagverksamhet inte har startats upp under året samt att medel avsedda för att öppna restaurang i Dalby inte har behövts. Andra gemsansamma verksamheter som serviceenhet och administrativa stödfunktioner visar ett överskott om 10 miljoner kronor till följd av lägre inköp av välfärdsteknologi än budget och vakanser.

Växtvägg på Högevallsbadet
Högevallsbadet, Lund.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden visar en negativ budgetavvikelse om 14 miljoner kronor. Underskottet förklaras främst av högre kostnader än budget för drift av idrottsanläggningar. Vidare, har Badverksamheten under vår och sommar haft ett antal störningar i verksamheten som har inneburit intäktstapp. Nämnden uppger även kostnader av engångskaraktär som tillfälligt ökade lokalkostnader och nedskrivning av tidigare konstgräsinvestering.

Nämnden uppger en inriktning för en budget i balans 2024. För budgetåret 2024 har nämnden erhållit 6 miljoner kronor för underfinansierad budget för drift av idrottsanläggningar. Nämnden uppger även att 3 miljoner av nämndens lokalkostnader kommer tillfalla utbildningsnämnden. Andra underskott ses som engångskaraktär. Däremot lyfter nämnden att planerad renovering för Högevallsbadet utgör en utmaning med intäktstapp.

Kultur- och fritidsnämnden har även fått uppdraget att samordna resurser och optimera arbetsflöden tillsammans med servicenämnden, en åtgärd som syftar till att effektivisera servicetjänster och utnyttja stordriftsfördelar. Målet är att minska kostnaderna för både nämnden och hela kommunen.

En färgglad leksakstraktor i plast vilar på en rundad träbänk i en park.

Arbetsmarknads- och socialnämnden

Arbetsmarknads- och socialnämnden visar en negativ budgetavvikelse om 16 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av otillräcklig budget för försörjningsstöd om 14 miljoner kronor. Antalet hushåll med försörjningsstöd har minskat genom att verksamheten ställt om till aktivare arbetsmarknadsaktiviteter utifrån politiska beslut. Under 2023 var det i genomsnitt 1 014 hushåll som erhöll försörjningsstöd vilket är en minskning med 44 hushåll i jämförelse med 2022. Nämnden bedömer utfallet som ett bra resultat med tanke på rådande svaga konjunktur och målet om 950 hushåll är högt ställt. Till budget 2024 är nämndens budget för försörjningsstöd förstärkt med 15 miljoner kronor.

Externa placeringar och öppna insatser

Till följd av markant ökat ärendeinflöde de senaste åren, både avseende antalet orosanmälningar och ärenden med hög allvarlighetsgrad har nettokostnader för externa placeringar ökat med 30 miljoner kronor jämfört med förgående år. I förhållande till budget motsvarar det ett budgetunderskott om 20 miljoner kronor. Nämnden uppger att nettokostnader för externa placeringar och öppna insatser har ökat med 57procent sedan år 2017. 2023 års kostnadsökning förklaras främst av ökat antal ärenden av allvarlig karaktär gällande bristande föräldraförmåga. Antalet föräldrar- och barnplaceringar har ökat och utfallet för 2023 visar i snitt 18 dygnsplaceringar, att jämföra med 6 dygnsplaceringar för åren 2020–2022.

Arbetsmarknadsinsatser

Kostnader för arbetsmarknadsinsatser och feriepraktik visar 34 miljoner kronor för 2023 och i förhållande till budget är det ett överskott om 9 miljoner kronor. Nämnden uppger att individsamverkan med Arbetsförmedlingen har successivt byggts upp, men planerat tillskapande av introduktionsanställningar har inte kunnat ske i önskad utsträckning. Strategin har därför justerats under året till förmån för tillskapande av fler kommunala anställningar. Utvärdering av kommunala arbetsmarknadsanställningar visar mycket goda resultat. Av avslutade anställningar till och med augusti är 61 procent självförsörjande.

En stor skola i rött tegel och gröna trädetaljer ligger vid en skolgård med träd och växter.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden visar ett underskott om 10 miljoner kronor vilket främst förklaras av otillräcklig budget för särskilt stöd till fristående förskolor och skolor. Kommunen är skyldig att betala ut stöd när ansökan har blivit godkänd. Till budget 2024 är nämndens budget för särskilt stöd förstärkt med 9 miljoner kronor.

Gymnasieskola och anpassad gymnasieskola

Gymnasieskolan och anpassad gymnasieskola visar totalt ett underskott om 8 miljoner kronor vilket förklaras av underskott inom Gymnasieskolan Vipan och Hedda Anderssongymnasiet. Vipans negativa budgetavvikelse om 7 miljoner kronor förklaras av extraordinära kostnader kopplade till ombyggnationer samt evakuering av Restaurang- och livsmedelsprogrammet till två olika platser i Lund. Hedda Anderssongymnasiet visar ett underskott om 8 miljoner kronor vilket förklaras av att det är en ny skola i tillväxtfas. Skolan hade vid skolstarten 750 elever, vilket är nästan hälften av maxkapaciteten på 1600.

Färre Lundaelever än budgeterat, både i egna skolor och hos annan huvudman, har medfört att den totala avvikelsen för gymnasiet minskar med cirka 6 miljoner kronor.

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen omfattar utbildning i såväl egen regi på komvux som på externa enheter. Vuxenutbildning visar en positiv budgetavvikelse om 9 miljoner kronor vilket förklaras främst av att betydligt färre elever, både externt och i egen regi, inom Sfi och gymnasiala utbildningar. Det förklaras även av att KF-uppdraget Nya arbetsmarknadsinsatser inom vuxenutbildningen har planerats under första halvåret och insatserna som driver kostnader påbörjades under hösten.

En rund fontän täcks av de nyutslagna blommorna som sticker in i bilden.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse om 26 miljoner kronor. Den största förklaringen till det positiva resultatet 2023 är att det återstår 16 miljoner kronor av kommunstyrelsens reserverade medel. Andra bidrag till den positiva avvikelsen är att vakanser uppstått och vissa rekryteringar ej slutförts, vilket därmed genererar en positiv avvikelse mot personalbudgeten på 7 miljoner kronor.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Nämnd

Inkomst

Utgift

Netto-investering

Ram

Avvikelse

Byggnadsnämnd

 

0

0

-2

2

Teknisk nämnd

13

-183

-170

-198

28

Renhållningsstyrelse

2

-19

-18

-37

19

Utbildningsnämnd

 

-43

-43

-30

-13

Kultur- och fritidsnämnd

 

-51

-51

-48

-4

Arbetsmarknads- o socialnämnd

 

-1

-1

-2

1

Miljönämnd

 

0

0

0

0

Vård- och omsorgsnämnd

 

-9

-9

-14

4

Barn- och skolnämnd

 

-17

-17

-14

-4

Servicenämnd

 

-230

-230

-243

13

Kommunstyrelse

 

-362

-362

-604

242

Habostyrelsen

 

0

0

-1

0

Investeringar

15

-917

-902

-1190

288

Teknisk nämnd - total exploatering *

241

-242

-1

0

-1

Investeringar inkl. exploatering

256

-1159

-903

-1190

288

Justering till årsredovisningens övriga delar

 

 

 

 

 

Tillägg finansiell leasing

 

-20

-20

 

-20

Avdrag bidrag till statlig infrastruktur

 

43

43

41

2

Justering för exploatering

-241

97

-144

-159

14

Investeringar enligt redovisningsmässiga principer

15

-1039

-1024

-1308

285

Investeringar per nämnd, miljoner kronor.

Teknisk nämnd har en total budget för ramexploatering. Den del av exploateringsprojektet som avser investeringar i allmän plats klassificeras som anläggningstillgång (investering). Tomtmark som är avsett för försäljning klassificeras som omsättningstillgång. Exploaterings- och försäljningsintäkter redovisas i resultaträkningen.

Nämnder med större budgetavvikelser

Nedan görs en analys över de nämnder med störst avvikelse mot investeringsramen. För mer information hänvisas till nämndernas årsanalyser.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 242 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största del på att byggprojekt helt eller delvis skjutits framåt i tiden. Större investeringar i verksamhetslokaler löper vanligtvis över flera budgetår och det är svårt att förutse på vilka år kostnaderna kommer falla ut. Tidsförskjutning har olika anledningar. För vissa projekt handlar det om att behovet av verksamhetslokalen flyttats fram i tid. För andra har det genomförts upphandlingar som landat på för höga kostnader och därmed behövts göras om. Projekt drabbas också av oförutsedda problem under projektets gång som kan påverka genomförandet.

Tekniska nämnden

Tekniska nämnden visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 28 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen förklaras av tidsförskjutningar i investeringar i infrastruktur beroende på hög belastning på såväl interna som externa utförare. Investeringar i laddinfrastruktur har också skjutits fram då projektet varit under uppstart 2023. Vidare har investeringskostnaderna som lagts på strategiskt markförvärv varit något lägre än budgeterat.

Renhållningsstyrelsen

Renhållningsstyrelsen visar en positiv avvikelse jämför med budget på 19 miljoner kronor. Avvikelsen beror till största del på senare leveranser av beställda fordon.

Servicenämnden

Servicenämnden visar en positiv avvikelse jämfört med budget på 13 miljoner kronor. Den positiva avvikelsen beror till största del på att investeringskostnader för komponentutbyte varit lägre än budgeterat.

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden visar en negativ avvikelse jämfört med budget på 13 miljoner kronor. De högre investeringskostnaderna är helt kopplade till investeringar i inventarier till den nybyggda gymnasieskolan Hedda Andersson och till Campus Vipan som genomgår en stor om- och tillbyggnad.

I Hedda Anderssongymnasiets gröna hus är det den gröna färgen som återkommer i inredningsdetaljer.

Större investeringsprojekt

Tabellen redovisar kommunens större investeringsprojekt under 2023. Större investeringsprojekt definieras som projekt med totala investeringskostnader på 30 miljoner kronor eller mer.

Större investeringsprojekt

Projektets namn

Beslutade investerings-utgifter för hela projektet

Prognosti-serade avvikelser för hela projektet

Prognosti-serade investerings-utgifter för hela projektet

Budget 2023

Utfall 2023

Avvikelse 2023

Hedda Anderssongymnasiet/Svaneskolan

750

727

23

110

75

35

Campus Vipan

445

445

0

128

90

38

Vikingaskolan

272

272

0

68

4

64

Påskagänget, skola och idrottshall

240

240

0

71

0

71

Ridsportsanläggning

160

180

-20

90

23

67

Södra stambanan hpl Klostergården

110

114

-4

26

22

4

Kunskapsparken

89

89

0

12

8

4

Vårfruskolan

77

77

0

0

2

-2

Drabantvägens förskola

70

67

3

41

5

36

Häckeberga idrottshall

66

66

0

0

3

-3

Polhemskolan Byggnad 2 och 9

63

69

-6

30

13

17

Södra Råbylund III Söder entreprenadarbeten

63

63

0

48

45

3

Stångby Väster II byggator och stadsdelspark

59

65

-6

30

32

-2

Skryllegården

50

40

10

13

6

7

SVS byggator och Odarslövsvägen

49

43

6

7

6

1

Stenröseskolan

40

40

0

0

2

-2

Tunnel under stambanan

38

38

0

14

21

-7

Södra Råbylund III Norr

35

35

0

5

0

5

Tornsvalan, LSS boende

31

35

-4

4

24

-20

Heddahallarna

30

28

2

0

16

-16

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?