Länk till startsidan

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande och tydlig bild av kommunens verksamhet under det gångna året. Huvudsakligt fokus är den kommunala koncernen, det vill säga kommunens nämnder, bolag och kommunalförbund tillsammans.

Den kommunala koncernen

Den kommunala koncernen omfattar Lunds kommun med dess nämnder och styrelser, kommunalförbund samt bolag som kommunen till följd av andelsinnehav har inflytande över. Utöver koncernen finns det andra aktörer som Lunds kommun köper verksamhet från; allt från bolag där kommunen har ägarintresse till privata utförare av kommunal verksamhet.

Lunds kommuns organisation per den 31 december 2023

Organisationsbild över Lunds kommunkoncern per den 31 december 2023. Observera att 1 januari 2023 bildades en gemensam överförmyndarnämnd för Lund och Eslöv. I mars 2023 blev Lunds arbetsmarknads- och socialförvaltning den nya nämndens förvaltning.

Kommunens högsta beslutande församling

Kommunfullmäktige är Lunds kommuns högsta beslutande församling. De 65 ledamöterna utses genom allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen. I september 2022 röstade 83,5 procent av de röstberättigade kommuninvånarna i valet till kommunfullmäktige, vilket är en minskning med 2,83 procentenheter sedan föregående val 2018. Socialdemokraterna (S) och Moderaterna (M) bildade efter valet ett gemensamt styre.

Tabellen nedan visar kommunfullmäktiges mandatfördelning de två senaste mandatperioderna.

Partier i fallande ordning

Mandat 2022

(2018)

Socialdemokraterna (S)

16

(13)

Liberalerna (L)

12

(9)

Moderaterna (M)

9

(11)

Vänsterpartier (V)

7

(6)

Miljöpartiet de gröna (MP)

6

(6)

Sverigedemokraterna (SD)

6

(6)

FörNyaLund (FNL)

4

(6)

Centerpartiet (C)

3

(4)

Kristdemokraterna (KD)

2

(2)

Feministiskt initiativ (Fi)

0

(2)

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Kommunfullmäktiges möten är öppna för allmänheten. Till fullmäktiges uppgifter hör att fastställa mål, anvisa medel och utvärdera den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen en särskild uppsiktsplikt över övriga nämnders verksamhet men också över de kommunala bolagen. Styrelsen har därigenom ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen bereder ärenden till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen arbetar till största delen med övergripande planering och förutsättningar för kommunens verksamheter.

Övriga nämnder och styrelser

Politiskt tillsatta nämnder och styrelser ansvarar för den löpande verksamheten och fattar beslut om den. Varje nämnd formulerar och beslutar om mål för sina verksamheter. Nämnderna har också ett ekonomiskt ansvar för sin verksamhet.

Bolagen

De kommunala bolagen bedriver sin verksamhet utifrån bolagsordning, ägardirektiv och kommunfullmäktiges övriga beslut.

Privata utförare

Enligt kommunallagen kan kommunen genom avtal lämna över vården av en kommunal angelägenhet till privata utförare. I Lunds kommun förekommer avtal med privata utförare inom olika verksamhetsområden. Med privat utförare avses inte ett kommunalt bolag där kommunen har dominerande inflytande.

Vård och omsorg

Inom vård- och omsorgsverksamheten finns ett tjugotal privata utförare som utför SoL-, HSL- och LSS-insatser, vilket motsvarar ungefär 20 procent av uppdragen. De största utförarna inom detta område är Nytida, Forenede Care AB, Norlandia Care, Vardaga, Abello Hemtjänst och Agaten Hemtjänst.

Inom individ och familjeomsorgen finns privata utförare för exempelvis vård och behandling, skyddade boenden samt öppenvård. Skånes kommuner har sedan lång tid tillbaka upphandlat merparten av den vård och behandling som bedrivs av socialtjänsten i Lund. De största enskilda utförarna är Forenede Care AB och Partnergruppen Svenska AB.

Inom ytterligare områden, såsom till exempel färdtjänst och löpande underhåll av parker och grönområden, finns också privata utförare. Större leverantörer är Telepass AB och Green Landscaping Skåne AB.

Ett frostat fönster som det har målats på med kritor. På fönsterbläcket står det burkar med pennor och kritor

Enskilda och fristående skolor

Många barn och ungdomar går i enskilda skolor och fristående skolor. Skolorna bedrivs utifrån den fria etableringsrätten och räknas inte som privata utförare. Lunds köp av plats i pedagogisk verksamhet utgjorde ungefär 20 procent av verksamhetsområdets nettokostnader, där de fem största utförarna står för drygt 25 procent av omsättningen. De största utförarna är Pysslingen förskolor, Stiftelsen Bilingual Montessori School of Lund, Lund International School ek för, Internationella engelska skolan och Montessori Förskolor och skolor.

Krav på privata utförare

I kommunfullmäktiges "Program för uppföljning av privata utförare" framgår vilka krav som gäller för privata utförare. I programmet beskrivs också hur uppföljning av avtal och allmänhetens insyn ska tillgodoses. Programmet omfattar all den verksamhet som kommunen upphandlar av privata utförare. Programmet omfattar inte fristående skolor och förskolor då denna verksamhet regleras genom tillståndsgivning från Skolinspektionen.

I korthet anger programmet att avtal ska utformas så att verksamheten hos de privata utförarna bedrivs i enlighet med kommunens krav. Kraven ska vara tydliga, relevanta och tillräckliga. Det framkommer också att fokusområden, mål och styrande indikatorer liksom övriga styrdokument fastställda av kommunfullmäktige eller nämnd gäller även för privata utförare i tillämpliga delar.

I Lunds kommun ansvarar varje nämnd som tecknar avtal med privata utförare för att uppföljning och kontroll utförs, i syfte att säkra att uppdraget utförs i enlighet med uppdragsbeskrivning, förfrågningsunderlag, anbud och avtal. Vidare ansvarar respektive förvaltning för en detaljerad återrapportering till respektive nämnd av uppföljningen, vad gäller resultat och utfall samt eventuella avvikelser i avtalen.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?