Länk till startsidan

Väsentliga personalförhållanden

2023 var ett år med flera positiva trender såsom minskad sjukfrånvaro och minskad personalomsättning. För första gången på flera år har coronapandemin inte haft någon större påverkan på kommunens verksamheter.

För mer detaljerad redogörelse av årets nyckeltal och aktiviteter hänvisas till ”Lunds kommuns personalredovisning 2023”.

En ung kvinna står i ett kök. Hon håller i en orange kaffemugg med Lunds kommuns logotyp på. Hon tittar på någon och skrattar.

Antal anställda

Per den 31 december 2023 var 10 445 månadsavlönade personer anställda i kommunen vilket är drygt 160 fler än samma datum föregående år. Av samtliga månadsavlönade medarbetare var 9 097 tillsvidareanställda, motsvarande knappt 87 procent. Antalet tillsvidareanställda har ökat i antal medan antalet visstidsanställda minskat. Sedan 2020 har antalet tillsvidareanställda ökat något årligen. De nämnder som under året haft de största ökningarna av antal tillsvidareanställda är vård- och omsorgsnämnden och barn- och skolnämnden. Ökningarna beror främst på att det har öppnats nya enheter inom särskilt boende för äldre och boende LSS samt konverteringar av visstidsanställningar till tillsvidareanställningar. Lunds kommuns befolkning ökar också kontinuerligt.

Personalomsättning

Lunds kommun växer, konkurrensen om arbetskraften ökar och samtidigt visar undersökningar på generellt sett ökade krav och förväntningar på kommuners service och kvalitet. Utöver att attrahera och rekrytera rätt medarbetare arbetar Lunds kommun aktivt med att utveckla och behålla medarbetare för att minska personalomsättningen och därmed rekryteringsbehovet. Det är därför mycket glädje att personalomsättningen minskat med 1,7 procentenheter till 11,5 procent.

Läget på arbetsmarknaden påverkar personalomsättningen i hög grad, liksom interna faktorer som medarbetarens upplevelse av sin arbetssituation. Chefen har en viktig roll för verksamheten och medarbetarnas arbetssituation varför det är av stor vikt att fortsätta arbetet med att ge chefer goda förutsättningar att leda verksamheten. En central del i detta är att arbeta med målsättningen att bli sverigeledande inom tillitsbaserad styrning och ledning.

Cyklist i centrala Lund

Hälsa och arbetsmiljö

Under 2023 minskade sjukfrånvaron i Lunds kommun från 7,6 till 6,6 procent. Men sjukfrånvaron skiljer sig åt betydligt mellan kommunens verksamheter och yrkesgrupper. De högsta sjuktalen återfinns såväl i Lund som i övriga kommuner i nämnder med så kallade kontaktyrken, det vill säga yrken där medarbetarna har nära fysisk kontakt med barn, elever, brukare och andra målgrupper. Kvinnors sjukfrånvaro (7,3 procent) är även för denna period högre än mäns sjukfrånvaro (5 procent), vilket speglas av att kvinnliga medarbetare utgör en majoritet inom kontaktyrkena.

Kommunens aktiva insatser för att sänka lång- och korttidssjukfrånvaron de senaste åren har starkt bidragit till denna positiva utveckling som bidrar till ökad kontinuitet och kvalitet i verksamheterna och har positiva effekter på ekonomin. Jämte arbetet med att sänka sjukfrånvaron har flera insatser genomförts under året för att främja en god arbetsmiljö. Bland annat har kommunfullmäktige beslutat om nya arbetsmiljömål som tar sikte på att sänka sjukfrånvaron, förbättra chefers förutsättningar och rimlig arbetsbelastning och ökade möjligheter till återhämtning. Ansvaret för arbetsmiljön har förtydligats genom nya kommungemensamma anvisningar. I syfte att stärka kunskapen om våld och hot har en ny rutin tagits fram och en chefsutbildning startats upp.

Uppdaterad:

Dela sidan:

Hjälpte informationen på denna sida dig?